Opravy a příprava staveb v obci

V minulem týdnu byly dokončeny další tři chodníky ze zámkové dlažby na místním hřbitově. V příštím roce plánujeme pokračovat tak, aby jsme položili chodníky na celé pravé nebo levé polovině hřbitova. Samozřejmě bude na rozhodnutí zastupitelstva obce, kolik finančních prostředků na tuto akci uvolní do Rozpočtu obce na rok 2013.

Dne 14. srpna 2012 byla provedena výměna kanálové propusti na křižovatce ul. Nádražní – Školní. Tato kanálová propusť se i s vozovkou začala průběžně propadat. Při vlastní výměně bylo zjištěno, že poklop i příruba byly poškozené – popraskané. Nerovnosti a větší praskliny okolo propusti budou odfrézovány a nahrazeny novou živicí, kterou provede Správa a údržba silnic Znojmo na své náklady.

Dne 15.8.2012 začali přípravné práce na zastřešení balkonů na DPS Hodonice. Dne 16.8.2012 budou jeřábem bloky vyzviženy na jednotlivé balkony a ukotveny. Nájemníci DPS v horních patrech i přes několik písemných žádostí do ZO a urgencích museli čekat bezmála 6 let. V letošním roce se podařilo naplánovat a zrealizovat zastřešení těchto balkonů, kde povětrnostními vlivy a stékající vodou z těchto balkonů do spodních podlaží docházelo k poškozování fasády a obložení budovy.

Tento týden také stavební fa. začala opravovat padající omítky na chodbách bytových jednotek Na Vinici. Myslím si, že od roku 2004, kdy byly tyto byty předány k užívání nájemníkům, je velmi brzy na to, aby Obec musela vynakládat finanční prostředky na nekvalitně provedenou práci. Z důvodu zajištění bezpečného bydlení nájemníků tyto práce průběžně zajišťujeme.

Stavební úřad v Hodonicích dokončuje stavební povolení na přístavbu hasičské zbrojnice a současně zajišťujeme podklady pro Výzvu a následně výběrové řízení fa., která bude realizovat tento projekt.

Připravujeme projekt na úpravu pravého silničního příkopu na ul. Krhovické. Zde nám byl již Správou a údržbou silnic Znojmo zamítnut původní návrh projektu otevřeného kanálu, tak jak je zrealizován na levé straně uvedené ulice. Pravá strana komunikace musí být zatrubněna a povrchová voda z RD a ulice bude svedena do tohoto potrubí. I tuto realizaci se budeme snažit provést v letošním roce.

Jan Rožnovský, místostarosta obce