Dodatečné stavební povolení

Velikost:
304 kB
Datum vystavení: 16.5.2014
Datum sejmutí: 2.6.2014

Přístavba RD

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 15.05.2014

Č.j.: STÚ 73/2014-ESH
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon: 515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Vodák Ladislav (nar. 10.05.1938)
Krhovice čp. 169
671 28 pošta Jaroslavice

ROZHODNUTÍ

Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 79 a § 115 stavebního zákona ve spojitosti s ust. § 129 odst. 3 stavebního zákona, stavebníkovi Vodák Ladislav, Krhovice čp. 169

dodatečně povoluje
stavbu:
„Přístavba RD“
v Krhovicích, na pozemku p.č. 291 k.ú. Krhovice.

Stavba obsahuje:
Jedná se o zděnou přístavbu k stávajícímu RD nad stávající sklep, o rozměrech 9,3 x 6,1 m, s pultovou střechou. Dispozičně řešenou jako zádveří ze dvora, chodba propojená na stávající chodbu v RD, komoru též napojenou na chodbu a pokoj v RD, na komoru navazuje koupelna a také spíž. Ostatní náležitosti jsou patrny z předložené projektové dokumentace.

Pro dokončení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:

 1. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 2. Při provádění stavby budou dodržovány podmínky vyhl. č. 268/2009/Sb., o technických požadavcích na stavby.
 3. K oznámení užívání stavby doloží stavebník revizi bezzávadnosti plechového úžlabí mezi RD čp. 169 a čp. 170 od oprávněné osoby. Stavebník zajistí, aby výše uvedené úžlabí účinně odvádělo srážkové vody a nedocházelo k vsakování vod do konstrukcí objektů.
 4. 30 dnů před předpokládaným dokončením stavby bude podáno oznámení o vydání souhlasu k užívání, ke kterému budou předloženy příslušné doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a geometrický plán zaměření stavby.

Účastníci řízení:
Vodák Ladislav, Krhovice čp. 169, 671 28 pošta Jaroslavice
Seďa Milan, Krhovice čp. 170, 671 28 pošta Jaroslavice
Obec Krhovice, Krhovice čp. 147, 671 28 pošta Jaroslavice
Hasičský záchranný sbor JmK, ÚO Znojmo, Pražská 83, 669 03 Znojmo

Účastníci vznesli námitku:
Seďa Milan, Krhovice čp. 170 – Požaduje, aby byl pozván klempíř a zkontroloval nezávadnost úžlabí, případně aby na náklady p. Vodáka bylo úžlabí upraveno.

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:
Seďa Milan, Krhovice čp. 170 – Podmínka je uvedena v kapitole „Pro dokončení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky“ v bodě 3. „K oznámení užívání stavby doloží stavebník revizi bezzávadnosti plechového úžlabí mezi RD čp. 169 a čp. 170 od oprávněné osoby. Stavebník zajistí, aby výše uvedené úžlabí účinně odvádělo srážkové vody a nedocházelo k vsakování vod do konstrukcí objektů.“
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost nevznesla připomínky
Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Odůvodnění

Stavebník zahájil stavbu v domnění, že není potřeba žádného povolení pro výstavbu. Po upozornění, že je nutné ke stavbě patřičné povolení stavebního úřadu, podal stavebník dne 09.04.2014 žádost o dodatečné povolení stavby.
Řízení o dodatečném povolení bylo zahájeno dne 11.04.2014 a současně stavební úřad nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 29.04.2014, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o dodatečné povolení stavby z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska.
Zjistil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací Obce Krhovice, schválenou Zastupitelstvem obce Krhovice dne 15.11.2001, účinnou ode dne 30.11.2001.
Stavební úřad posoudil stavebníkem předloženou projektovou dokumentaci, doklady k prokázání vlastnického práva, doklady prokazující soulad stavby s veřejnými zájmy, zejména s územně plánovací dokumentací, záměry a cíli územního plánování, obecnými technickými požadavky na stavby a zájmy chráněnými zvláštními předpisy. Stavební úřad posoudil tyto skutečnosti a zjistil, že stavba není s uvedenými zájmy v rozporu. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stavba splňuje obecné technické požadavky na stavby a uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Stavebník prokázal, že stavba není v rozporu s ustanoveními § 129 odst. 3 stavebního zákona a proto ji lze dodatečně povolit.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu téměř dokončenou, stavební úřad stanovil podmínky pro její dokončení.
Dodatečné povolení nahrazuje v příslušném rozsahu územní rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 a § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb, které mají společnou hranici s pozemky dotčenými stavbami.
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Označení účastníků řízení:

 • Vodák Ladislav, Krhovice čp. 169, 671 28 pošta Jaroslavice
 • Seďa Milan, Krhovice čp. 170, 671 28 pošta Jaroslavice
 • Obec Krhovice, Krhovice čp. 147, 671 28 pošta Jaroslavice
 • Hasičský záchranný sbor JmK, ÚO Znojmo, Pražská 83, 669 03 Znojmo

Ve lhůtě do 29.04.2014 uplatnil námitku vlastník sousední nemovitosti pan Seďa Milan, Krhovice čp. 170 – Požaduje, aby byl pozván klempíř a zkontroloval nezávadnost úžlabí, případně aby na náklady p. Vodáka bylo úžlabí opraveno.

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:

 • Seďa Milan, Krhovice čp. 170 – Podmínka je uvedena v kapitole „Pro dokončení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky“ v bodě 3. „K oznámení užívání stavby doloží stavebník revizi bezzávadnosti plechového úžlabí mezi RD čp. 169 a čp. 170 od oprávněné osoby. Stavebník zajistí, aby výše uvedené úžlabí účinně odvádělo srážkové vody a nedocházelo k vsakování vod do konstrukcí objektů.“

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

 • Veřejnost nevznesla připomínky

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

 • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při ústním jednání, byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Stavební úřad mohl tedy na základě zhodnocení těchto doložených dokladů vydat dodatečné povolení výše uvedené stavby. Stavební úřad tak rozhodl na základě spolehlivě zjištěného stavu věci a na základě důkladného zhodnocení všech předložených důkazů.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánu a stavebního řádu JmK v Brně, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání proti části rozhodnutí je nepřípustné. Včas a řádně podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.