Dodatečné stavební povolení

Velikost:
152 kB
Datum vystavení: 14.5.2014
Datum sejmutí: 29.5.2014

Rekreační chata

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 13.05.2014

Č.j.: STÚ 86/2014-ESH
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon: 515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Petera Jiří (nar. 18.02.1956)
Oblekovice čp. 100
671 81 pošta Znojmo

ROZHODNUTÍ

Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 90 a § 115 stavebního zákona ve spojitosti s ust. § 129 odst. 3 stavebního zákona, stavebníkovi Petera Jiří, Oblekovice čp. 100

dodatečně povoluje

stavbu:

„Rekreační chata“
v Krhovicích, na pozemku p.č. 55/21 k.ú. Krhovice.

Stavba obsahuje:
Jedná se o zděnou podsklepenou chatu ve svažitém terénu se sedlovou střechou, o rozměrech 6,0 x 5,0 m a o max. výšce 5,8 m, celková zastavěná plocha činí 30 m2, obestavěný prostor 220 m3. Dispoziční řešení: I.PP – garáž; 1.NP – předsíň, obytná část, kuchyňský kout, WC a koupelna; 2.NP – ložnice . Součástí stavby je betonová jímka o objemu 5 m3. Ostatní náležitosti jsou patrny z předložené projektové dokumentace.

Pro umístění a dokončení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:

 1. Stavba: „Rekreační chata“ v Krhovicích, bude umístěna na pozemku p.č. 55/21 kat. území Krhovice.
 2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres celkovou situaci se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
 3. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část výše uvedeného pozemku dle schválené situace.
 4. Stavební čára se neurčuje, stavba je osazena dle situace 1: 250, která je součástí předložené projektové dokumentace.
 5. Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu:
  • Komunikační napojení: na účelovou komunikaci na p.č. 55/1 (ZE 44/2) k.ú. Krhovice
  • Napojení na el. energii: dle požadavků společnosti E.ON
  • Napojení na vodu: bez napojení
  • Napojení na splaškovou kanalizaci: do betonové jímky na p.č. 55/21 k.ú. Krhovice
  • Napojení na dešťovou kanalizaci: volně do terénu.
  • Napojení na plyn: bez napojení
 6. Podmínky hygienické, požární ochrany, CO apod., jsou dány příslušnými předpisy a normami ČSN.
 7. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
 8. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 9. Při provádění stavby budou dodržovány podmínky vyhl.č. 268/2009/Sb., o technických požadavcích na stavby.
 10. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
 11. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního subjektu, který bude stavbu provádět. Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu.
 12. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.
 13. Stavební úřad provede kontrolní prohlídku stavby v těchto fázích výstavby:
  • Po dokončení hrubé stavby
  • Před dokončením stavby
 14. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
 15. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.
 16. Stavba bude dokončena nejpozději do 12/2016.
 17. 30 dnů před předpokládaným dokončením stavby bude podáno oznámení o vydání souhlasu k užívání, ke kterému budou předloženy příslušné doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a geometrický plán zaměření stavby.

Účastníci řízení:
Petera Jiří, Oblekovice čp. 100, 671 81 pošta Znojmo
Obec Krhovice, Krhovice čp. 147, 671 28 pošta Jaroslavice
Veselka Josef, Lidická 873/2, 669 02 Znojmo
Veselková Milada, Lidická 873/2, 669 02 Znojmo
Hasičský záchranný sbor JmK, ÚO Znojmo, Pražská 83, 669 03 Znojmo

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:

 • Účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

 • Veřejnost nevznesla připomínky

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

 • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Odůvodnění

Stavebník žádal zdejší Stavební úřad dne 30.08.1991 o povolení stavby Rekreační chaty a opětovně pak dne 12.01.1993. V archivu Stavebního úřadu se však nedochovalo žádné rozhodnutí povolující výstavbu tohoto objektu. Stavebník zahájil stavbu v domnění, že je stavba povolena, ovšem stavbu nedokončil. Při kontrole stavebník zjistil, že je stavba prováděna bez patřičného povolení, a tak dne 28.04.2014 podal žádost o dodatečné povolení stavby.
Řízení o dodatečném povolení bylo zahájeno dne 28.04.2014 a současně stavební úřad nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 12.05.2014, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o dodatečné povolení stavby z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska.
Zjistil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací Obce Krhovice, schválenou Zastupitelstvem obce Krhovice dne 15.11.2001, účinnou ode dne 30.11.2001.
Stavební úřad posoudil stavebníkem předloženou projektovou dokumentaci, doklady k prokázání vlastnického práva, doklady prokazující soulad stavby s veřejnými zájmy, zejména s územně plánovací dokumentací, záměry a cíli územního plánování, obecnými technickými požadavky na stavby a zájmy chráněnými zvláštními předpisy. Stavební úřad posoudil tyto skutečnosti a zjistil, že stavba není s uvedenými zájmy v rozporu. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stavba splňuje obecné technické požadavky na stavby a uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Stavebník prokázal, že stavba není v rozporu s ustanoveními § 129 odst. 3 stavebního zákona a proto ji lze dodatečně povolit.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu rozestavěnou, tj. vystavěnou pouze I.PP, stavební úřad stanovil podmínky pro její dokončení.
Dodatečné povolení nahrazuje v příslušném rozsahu územní rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 a § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb, které mají společnou hranici s pozemky dotčenými stavbami.
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Označení účastníků řízení:

 • Petera Jiří, Oblekovice čp. 100, 671 81 pošta Znojmo
 • Obec Krhovice, Krhovice čp. 147, 671 28 pošta Jaroslavice
 • Veselka Josef, Lidická 873/2, 669 02 Znojmo
 • Veselková Milada, Lidická 873/2, 669 02 Znojmo
 • Hasičský záchranný sbor JmK, ÚO Znojmo, Pražská 83, 669 03 Znojmo

Ve lhůtě do 12.05.2014 neuplatnili vlastníci sousední nemovitosti žádné návrhy ani námitky a veřejnost nevznesla připomínky.

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:

 • Účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

 • Veřejnost nevznesla připomínky

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

 • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při ústním jednání, byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Stavební úřad mohl tedy na základě zhodnocení těchto doložených dokladů vydat dodatečné povolení výše uvedené stavby. Stavební úřad tak rozhodl na základě spolehlivě zjištěného stavu věci a na základě důkladného zhodnocení všech předložených důkazů.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánu a stavebního řádu JmK v Brně, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání proti části rozhodnutí je nepřípustné. Včas a řádně podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Rozhodnutí pozbude platnost, nebude-li ve lhůtě platnosti stavba zahájena. Dobu platnosti rozhodnutí může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Rozhodnutí pozbývá platnost též dnem, kdy stavebním úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla započata.