Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí

Velikost:
188 kB
Datum vystavení: 30.7.2015
Datum sejmutí: 14.8.2015

Zařízení ke sběru a výkupu odpadů

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 28.07.2015

Č.j. STÚ 265/2015-ESH
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

INFORMACE
O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

BULAN, s.r.o. (IČ: 29 30 51 95)
Tasovice čp. 204
671 25 pošta Hodonice

BULAN, s.r.o. (IČ: 29 30 51 95), Tasovice čp. 204, 671 25 pošta Hodonice, podala dne 27.07.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o změně vlivu užívání stavby na území:

“Zařízení ke sběru a výkupu odpadů“
v Tasovicích, na pozemcích parc. č. 1646/47, 1646/49 a 1646/51 kat. území Tasovice nad Dyjí.

Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.
Stavební úřad I. stupně Hodonice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje podle § 95 odst. 3 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat výhrady a účastníci námitky, v souladu s § 95 odst. 5 stavebního zákona do

15 dnů ode dne vyvěšení návrhu na úřední desce.

K později podaným výhradám a námitkám nebude přihlédnuto. K námitkám účastníků, kteří souhlasili s navrhovaným záměrem, se nepřihlíží, pokud se nezměnily podklady pro jejich souhlas. Dotčené orgány mohou nejpozději ve stejné lhůtě podat výhrady proti návrhu výroku rozhodnutí, pokud v něm nejsou obsaženy podmínky uplatněné v jejich závazném stanovisku nebo pokud je záměr navržen v rozporu s jejich rozhodnutím. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu v Hodonicích, v úřední dny (7:00 – 16:00).

Návrh výroku:
Stavební úřad v návrhu výroku:

I. Vydává

podle § 81, 92 odst. 1 a 95 stavebního zákona a § 11 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
“Zařízení ke sběru a výkupu odpadů“
v Tasovicích, na pozemcích parc. č. 1646/47, 1646/49 a 1646/51 kat. území Tasovice nad Dyjí.

Druh a účel stavby:
– Zařízení ke sběru a výkupu vymezených druhů odpadů.
– Účel stavby – Jedná se o zařízení, ve kterém jsou sbírány a vykupovány kovové a textilní odpady. Vykoupené a sebrané odpady budou v zařízení dočasně skladovány před jejich předáním oprávněným osobám k následovnému využití.

Umístění stavby na pozemcích:
– Zařízení ke sběru a výkupu odpadů je navrženo ve stávající administrativní budově na p.č. 1646/47 a částečně zpevněných plochách na pozemcích p.č. 1646/49 a 1646/51 k.ú. Tasovice nad Dyjí, které jsou situovány v oploceném průmyslovém areálu.

II. Stanoví podmínky pro změnu stavby

– Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
– Stavba: “Zařízení ke sběru a výkupu odpadů“ v Tasovicích bude umístěna na pozemcích na pozemcích p.č. 1646/47, 1646/49 a 1646/51 kat. území Tasovice nad Dyjí.
– Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky v celém rozsahu.
– Architektonické a urbanistické podmínky / Popis zařízení: Jedná se o zařízení, ve kterém jsou sbírány a vykupovány kovové a textilní odpady. V současné době se na p.č. 1646/47 nachází administrativní budova a na pozemcích p.č. 1646/49 a 1646/51 k.ú. Tasovice nad Dyjí částečně zpevněné plochy. Odpady dopravované do zařízení budou skladovány na venkovních částečně zpevněných plochách na p.č. 1646/49 a 1646/51 nebo ve skladech v I. NP budovy na p.č. 1646/47 k.ú. Tasovice nad Dyjí. Vykupované odpady jsou skladovány jako volně ložené nebo v kontejnerech, na paletách, ve vacích (big bag) apod. Kovový odpad bude umisťován na venkovních plochách. Kovové odpady, které mohou obsahovat zbytky závadných látek, budou skladovány na venkovních plochách na p.č. 1646/49 a 1646/51 k.ú. Tasovice nad Dyjí nad záchytnými vanami pod zastřešeným přístřeškem nebo těsných uzavřených kontejnerech, tak aby nemohlo dojít k úniku závadných látek. Textilní odpad bude soustřeďován ve skladových prostorech budovy na p.č. 1646/47 k.ú. Tasovice nad Dyjí, tak aby byl zabezpečen proti povětrnostním vlivům.
– Podmínky hygienické, požární ochrany, CO apod., jsou dány příslušnými předpisy a normami ČSN.
– Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu:
– komunikační napojení: na stávající povoleným sjezdem ze silnice III. tř. č. 40834 do průmyslového areálu
– napojení na el. energii: stávající – beze změn
– napojení na vodu: stávající – beze změn
– napojení na splaškovou kanalizaci: stávající – beze změn
– dešťové vody a jímané vody: stávající – beze změn
– Podmínky vlastníka sousedního pozemku p.č. 1646/1 k.ú. Tasovice nad Dyjí:
– Záměr bude realizován dle platných předpisů v řádně zkolaudovaných prostorech.
– Záměrem nebudou dotčeny činnosti, provozy a pozemky fy Navos a.s. dopravní obslužnost nebude realizována přes pozemky a provozy firmy Navos a.s.
– Záměr bude provozován podle provozního řádu, který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.
– Každá změna provozního řádu (především pak kapacita zařízení) bude projednána s firmou Navos a.s.
– Pozemky dotčené uvedeným záměrem budou odděleny od pozemků firmy Navos a.s. alespoň 2,0 m vysokým plotem, který bude podmínkou pro udělení kolaudačního rozhodnutí.
– Před zahájením provozu zařízení investor oznámí dle § 126-7 stavebního zákona změnu v účelu užívání stavby.
Podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánu státní správy:
– MěÚ Znojmo OŽP
Vodoprávní úřad – Textilní odpady budou skladovány v budově, kovový odpad na venkovních plochách, kovové odpady, které mohou obsahovat zbytky závadných látek (např. znečištění od provozních kapalin), budou shromažďovány nad záchytnými vanami pod zastřešeným přístřeškem nebo v těsných uzavřených kontejnerech tak, aby nemohlo dojít k úniku závadných látek, nebo srážkových vod jimi znečišťovaných.
Orgán odpadového hospodářství – Provozovat zařízení pro nakládání s odpady je možné pouze na základě souhlasu Krajského úřadu (§ 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.). S odpady, které budou vznikat při realizaci stavby, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších právních předpisů. Její kopie, včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám bude předložena při závěrečné prohlídce. Podmínky hygienické, požární ochrany, CO apod., jsou dány příslušnými předpisy a normami ČSN.

Poučení:

Pokud nebyly ve lhůtě uplatněny výhrady nebo námitky, rozhodnutí se pokládá za vydané, nelze se proti němu dále odvolat a následný den po uplynutí lhůty pro uplatnění výhrad nebo námitek nabývá právní moci.
Žadatel zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí bezodkladně poté co jej obdrží, byla vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem, tj. úřední desce Obecního úřadu v Slup, po dobu 15 dnů.
Pokud žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na úřední desce, nebo rozhodne usnesením o provedení územního řízení, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že povinnost vyvěšení informace splnil.