Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2007

Velikost:
30 kB
Datum vystavení: 1.4.2007
Datum sejmutí:

OZV, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území obce Hodonice

Obecně závazná vyhláška obce Hodonice číslo 1/2007

„KTEROU SE STANOVÍ PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ A VYMEZUJÍ PROSTORY PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ NA ÚZEMÍ OBCE HODONICE“

 

Zastupitelstvo obce Hodonice schválilo na svém zasedání konaném dne 21. 2. 2007 v souladu s §10 a § 84 odst. 2 písm. h zákona č. 128/2000 sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1
Účel obecné vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška ( dále jen „vyhláška“ ) upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů na území obce Hodonice.

 

Čl. 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) chovatelem každý, kdo psa vlastní nebo drží, osoba, která psa doprovází nebo osoba, které byl pes svěřen do opatrování,

b) veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru,

c) volným pobíháním psa se rozumí pobíhání psa bez zajištění psa vodítkem.

 

Čl. 3
Povinnosti chovatelů psů

1. Volné pobíhání psů na veřejných prostranství je zakázáno. Chovatel je povinen mít psa po celou dobu jeho pohybu na veřejných prostranstvích na vodítku a vést jej tak, aby nedocházelo k vzájemnému střetu psa s člověkem nebo zvířat mezi sebou. Tato povinnost se nevztahuje na prostory určené pro volné pobíhání psů v čl. 4 této vyhlášky.

2. Chovatelé jsou povinni zabránit vstupu psů na dětská hřiště, pískoviště, květinové záhony, sportoviště, hřbitovy a další místa opatřená upozorněním na zákaz vstupu se psy.

3. Odstavec 2 se nevztahuje na chovatele, jejichž pes má slepecký výcvik a plní povinnosti, ke kterým je vycvičen ( tzv. asistenční pes ), příslušníky Policie ČR a příslušníky Armády ČR, kteří používají psa při výkonu služby.

4. Pes musí být na veřejných prostranstvích viditelně označen evidenční známkou, kterou chovatel obdrží od svého veterináře.

 

Čl. 4
Prostory určené pro volné pobíhání psů

1. Prostory určené k volnému pobíhání psů jsou místa, kde lze psa pustit z vodítka. Tato místa jsou opatřena označením s upozorněním na volné pobíhání psů.

2. Prostory určené pro volné pobíhání psů jsou následující:

pozemek p.č.:

  • 262 a 263 pod Pepínem
  • 332/1 /2 /3 za Trybulovým
  • 729/1 (777) za garážemi ul. Krhovická
  • pozemek za Sladovnou – část p.č. 959/3
  • polní cesty spojující zastavěné území s okolní krajinou.

 

Čl. 5
Kontrolní činnost

Kontrolu dodržování povinností stanovených s touto vyhláškou provádějí členové zastupitelstva obce Hodonice a pracovníci obecního úřadu.

 

Čl. 6
Sankce

Porušení povinnosti stanovených touto vyhláškou bude posuzováno podle zvláštních právních předpisů.

 

Čl. 7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2007