Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2014

Velikost:
3.25 MB
Datum vystavení: 12.12.2014
Datum sejmutí: 31.12.2014

O místních poplatcích

OBEC HODONICE

Obecně závazná vyhláška č. 4/2014
o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Hodonice se na svém zasedání dne 9.12. 2014 usnesením č. 7/3 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Hodonice zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
c) poplatek ze vstupného,
d) poplatek z ubytovací kapacity.

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

ČÁST II.
POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Hodonice.2
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.

Čl. 5
Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa 200,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč,
c) za prvního psa drženého v rodinném domku 100,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele drženého v rodinném domku 100,- Kč
e) za psa, jehož držitelem je poživatel starobního důchodu 100,- Kč,
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele starobního důchodu 100,- Kč
g) za psa, jehož držitelem je poživatel starobního důchodu drženého v rodinném domku 50,- Kč
h) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, který je poživatelem starobního důchodu, drženého v rodinném domku 50,- Kč

Čl. 6
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7
Osvobození

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.5

ČÁST III.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Čl. 8
Předmět poplatku, poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.6
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.7

Čl. 9
Veřejné prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:

a) Za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb

 • Náves u hasičské zbrojnice p.č. 212/1
 • Prostranství před budovou ČD p.č. 536/1
 • Parkoviště před kulturním domem a okolí KD p.č. 631/5. 631/4, 647/43

b) Za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje

 • Náves u hasičské zbrojnice p.č. 212/1
 • Prostranství před budovou ČD p.č. 536/1
 • Parkoviště před kulturním domem a okolí KD p.č. 631/5. 631/4, 647/43

c) Za umístění zařízení sloužící pro poskytování prodeje

 • Náves u hasičské zbrojnice p.č. 212/1
 • Prostranství před budovou ČD p.č. 536/1
 • Parkoviště před kulturním domem a okolí KD p.č. 631/5. 631/4, 647/43

d) Za umístění reklamního zařízení

 • Náves u hasičské zbrojnice p.č. 212/1
 • Prostranství před budovou ČD p.č. 536/1
 • Parkoviště před kulturním domem a okolí KD p.č. 631/5. 631/4, 647/43

e) Za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí

 • Náves u hasičské zbrojnice p.č. 212/1
 • Prostranství před budovou ČD p.č. 536/1
 • Parkoviště před kulturním domem a okolí KD p.č. 631/5. 631/4, 647/43

f) Za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

 • Náves u hasičské zbrojnice p.č. 212/1
 • Prostranství před budovou ČD p.č. 536/1
 • Parkoviště před kulturním domem a okolí KD p.č. 631/5. 631/4, 647/43

g) Za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

 • Náves u hasičské zbrojnice p.č. 212/1
 • Prostranství před budovou ČD p.č. 536/1
 • Parkoviště před kulturním domem a okolí KD p.č. 631/5. 631/4, 647/43

Čl. 10
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 11
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 2 dny před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 2 dny je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.
(3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

Čl. 12
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 5,- Kč
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 5,- Kč
c) zařízení sloužících pro poskytování prodeje 5,- Kč
d) za umístění reklamního zařízení 1,- Kč
e) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 1,- Kč
f) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 1,- Kč
g) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,-Kč

Čl. 13
Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší .10… dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b) veřejného prostranství po dobu .10… dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.

(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 14
Osvobození

Poplatek se neplatí:

a) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,6
b) za užívání veřejného prostranství při výstavbě rodinného domu,

ČÁST IV.
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO

Čl. 15
Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.7
(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.8

Čl. 16
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je nejpozději 5 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje podle čl. 25 této vyhlášky.
(2) Do 7 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Čl. 17
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akci činí 5 %.

Čl. 18
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 7 dnů ode dne skončení akce.

Čl. 19
Osvobození

(1) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.9
(2) Od poplatku se dále osvobozují: místní organizace (SDH, myslivecké sdružení a pod.) a akce pořádané pro děti ostatními organizacemi.

ČÁST V.
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

Čl. 20
Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.10
(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.11

Čl. 21
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 9 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.12

Čl. 22
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 2,- Kč

Čl. 23
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 10.ledna po skončení příslušného kalendářního roku.

Čl. 24
Osvobození

Poplatku nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.13

ČÁST VI.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ

Čl. 25
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede14

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.15
(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.16

Čl. 26
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.17
(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.18
(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.19

Čl. 27
Přechodná a zrušovací ustanovení

(1) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadních obecně závazných vyhlášek.
(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích, ze dne 14. 12. 2010 .

Čl. 28
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.


1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
5 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
6 § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích
7 § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8 § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích
9 § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích
10 § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 § 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích
12 § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
13 § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích
14 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
15 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
16 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
17 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
18 § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
19 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Mapová příloha  obecně závazné vyhlášky č. 4/2014, o místních poplatcích.