Opatření obecné povahy

Velikost:
445 kB
Datum vystavení: 5.6.2020
Datum sejmutí: 23.6.2020

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Znojmo dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), postupem v souladu s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě podnětu obce Hodonice, IČO 00292788, Obecní 287, 671 25 Hodonice, podaného dne 02.04.2020 (dále jen „žadatel“), r o z h o d l podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákon o provozu na pozemních komunikacích,

o stanovení místní úpravy provozu

na místních komunikacích ul. Školní, p.č. 626 v k.ú. Hodonice, ul. Panská, p.č. 212/17, 333/6, 333/1, 267/1, 333/8 a 2609 v k.ú. Hodonice a na sil. III/40841 v km 0,210 a 0,350 po pravé straně ve směru staničení a km 0,230 a 0,400 po levé straně ve směru staničení

Místní úprava provozu spočívá:

  1. v umístění dopravního značení P 2 (Hlavní pozemní komunikace) na místní komunikaci ul. Školní v Hodonicích, na pozemku p.č. 626 v k.ú. Hodonice,
  2. v umístění dopravního značení 2x P 2 (Hlavní pozemní komunikace) na sil. III/40841 v km 0,210 a 0,350 po pravé straně ve směru staničení, ul. Nádražní v Hodonicích, na pozemku p.č. 67/20 v k.ú. Hodonice a v umístění dopravního značení 2x P 2 (Hlavní pozemní komunikace) na sil. III/40841 v km 0,230 a 0,400 po levé straně ve směru staničení, ul. Nádražní v Hodonicích, na pozemku p.č. 67/20 v k.ú. Hodonice,
  3. v umístění dopravního značení 3x P 4 (Dej přednost v jízdě!) a 3x P 2 (Hlavní pozemní komunikace) na místní komunikaci ul. Panská v Hodonicích, na pozemku p.č. 333/6, 333/1, 267/1, 333/8 a 2609 v k.ú. Hodonice,
  4. v odstranění dopravního značení P 4 (Dej přednost v jízdě!), v doplnění 2x dodatkové tabulky E 2b (Tvar křižovatky) u stávajícího dopravního značení P 4 (Dej přednost v jízdě!) včetně jeho posunutí a doplnění dodatkové tabulky E 2b (Tvar křižovatky) u stávajícího dopravního značení P 2 (Hlavní pozemní komunikace) na místní komunikaci ul. Panská v Hodonicích, vše na pozemku p.č. 212/17 v k.ú. Hodonice, z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a doplnění tvarů křižovatek v rizikových místech, v rozsahu dle situace, která je přílohou opatření obecné povahy,

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

  1. Dopravní značení bude provedeno odbornou firmou v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými platnými normami a technickými podmínkami TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.
  2. Dopravní značení bude provedeno v termínu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy.
  3. Při realizaci místní úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčených pozemních komunikací.

Odůvodnění

Z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a doplnění tvarů křižovatek v rizikových místech v obci Hodonice je třeba realizovat místní úpravu provozu užitím shora navrženého dopravního značení. Na základě podnětu k jeho realizaci, který správní orgán obdržel dne 02.04.2020 od shora uvedeného navrhovatele, bylo podle ust. § 171 a násl. správního řádu zahájeno správní řízení ve věci vydání opatření obecné povahy (dále jen „OOP“).

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, projednal návrh stanovení místní úpravy provozu na shora uvedených pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu s Policií České republiky, jejíž písemné stanovisko čj. KRPB 65235/ČJ–2020-061306, ze dne 26.02.2020, je jedním z podkladů tohoto řízení.

Návrh opatření obecné povahy byl na úřední desce Městského úřadu Znojmo vyvěšen v době od 20.04.2020 do 22.05.2020. Současně byly dotčené osoby v souladu s ust. § 172 odst. 4, 5 správního řádu vyzvány, aby ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením Městskému úřadu Znojmo, odboru dopravy.
Jelikož dotčené osoby ve stanovené lhůtě připomínky a námitky nepodaly a žádosti o stanovení místní úpravy provozu se vyhovuje v plném rozsahu, opatření se neodůvodňuje (§ 68 odst. 4 a § 174 odst. 1 správního řádu).

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.

Poučení

Proti stanovení místní úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).