Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Velikost:
321 kB
Datum vystavení: 11.10.2018
Datum sejmutí: 19.10.2018

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 10.10.2018
Č.j.: STÚ 230/2018-ESH 
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

TJ Hodonice, z.s. (IČ: 44 02 64 04)
Obecní 287
671 25 Hodonice

OZNÁMENÍ
O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

TJ Hodonice, z.s. (IČ: 44 02 64 04), se sídlem Obecní 287, 671 25 Hodonice (dále je „stavebník“), podal dne 10.10.2018 v souladu s § 78, 78a a § 116 návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí podle § 92 stavebního zákona a stavební povolení dle § 115 stavebního zákona na stavbu:

„Sportovní hala Hodonice“
v Hodonicích, na pozemcích p.č. 1979, 1978, 1984, 1985, 1977, 1986, 1987, 1991, 1992, 1993 a 1994 k.ú. Hodonice.

Stavba obsahuje:
SO 01 – Sportovní hala
SO 02.1 – Servisní přístupová komunikace
SO 02.2 – Terénní úpravy, zp. plochy a oplocení
SO 03 – Inženýrské sítě

Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje postup
podle § 78a a § 116 stavebního zákona ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Poučení

Stavební úřad může uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, která nahradí územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. Veřejnoprávní smlouvu nelze uzavřít v případě záměru, pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Stavební úřad posoudí návrh veřejnoprávní smlouvy do 30 dnů ode dne jeho předložení z hlediska splnění podmínek pro uzavření veřejnoprávní smlouvy. Stavební úřad vyvěsí informaci o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na úřední desce po dobu 8 dnů. Stavební úřad na základě posouzení návrhu veřejnoprávní smlouvy návrh přijme, nebo odmítne a sdělí žadateli důvody odmítnutí.
Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas ostatních osob, které by byly účastníky územního a stavebního řízení. Není-li tento souhlas získán, může správní orgán místo uzavření veřejnoprávní smlouvy vydat rozhodnutí ve správním řízení, v němž využije podkladů získaných při přípravě veřejnoprávní smlouvy.