Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Velikost:
292 kB
Datum vystavení: 6.11.2018
Datum sejmutí: 14.11.2018

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 05.11.2018

Č.j.: STÚ 259/2018-ESH 
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Kasali, s.r.o. (IČ: 25 31 27 40)
K Suchopádu 316/6
669 04 Znojmo – Přímětice

OZNÁMENÍ
O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Kasali, s.r.o. (IČ: 25 31 27 40), se sídlem K Suchopádu 316/6, 669 04 Znojmo – Přímětice, zastoupené jednatelem společnosti Vlastimilem Kandusem (dále je „stavebník“), podala dne 30.10.2018 v souladu s § 78, 78a a § 116 návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí podle § 92 stavebního zákona a stavební povolení dle § 115 stavebního zákona na stavbu:

Stavební úpravy objektu, přístavba výrobní a expediční haly s kancelářemi, přeložka telekomunikačního kabelu
v Tasovicích, na pozemcích p.č. 1646/18, 1646/25, 1646/50 a 1646/10 k.ú. Tasovice nad Dyjí.

Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje postup

podle § 78a a § 116 stavebního zákona ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Poučení

Stavební úřad může uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, která nahradí územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. Veřejnoprávní smlouvu nelze uzavřít v případě záměru, pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Stavební úřad posoudí návrh veřejnoprávní smlouvy do 30 dnů ode dne jeho předložení z hlediska splnění podmínek pro uzavření veřejnoprávní smlouvy. Stavební úřad vyvěsí informaci o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na úřední desce po dobu 8 dnů. Stavební úřad na základě posouzení návrhu veřejnoprávní smlouvy návrh přijme, nebo odmítne a sdělí žadateli důvody odmítnutí.
Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas ostatních osob, které by byly účastníky územního a stavebního řízení. Není-li tento souhlas získán, může správní orgán místo uzavření veřejnoprávní smlouvy vydat rozhodnutí ve správním řízení, v němž využije podkladů získaných při přípravě veřejnoprávní smlouvy.