Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Velikost:
188 kB
Datum vystavení: 13.2.2017
Datum sejmutí: 22.2.2017

Novostavba RD Tasovice

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 13.02.2017

Č.j.: STÚ 21/2017-ESH 
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Indruch Michal (nar. 19.01.1984)
Tasovice čp. 426, 671 25 pošta Hodonice
V zastoupení:
Ing. Švach Ladislav (nar. 22.12.1979)
Smetanova 2353/23, 669 02 Znojmo

OZNÁMENÍ
O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Indruch Michal, Tasovice čp. 426, 671 25 pošta Hodonice, v zastoupení: Ing. Švach Ladislav, Smetanova 2353/23, 669 02 Znojmo (dále je „stavebník“), podal dne 06.02.2017 v souladu s § 78, 78a a § 116 návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí podle § 92 stavebního zákona a stavební povolení dle § 115 stavebního zákona na stavbu:

„Novostavba RD Tasovice“
v Tasovicích, na pozemcích p.č. 387/1, 387/4 a 427 k.ú. Tasovice nad Dyjí.

Stavba obsahuje:
SO 01 Novostavba rodinného domu

Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje postup
podle § 78a a § 116 stavebního zákona ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Poučení

Stavební úřad může uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, která nahradí územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. Veřejnoprávní smlouvu nelze uzavřít v případě záměru, pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Stavební úřad posoudí návrh veřejnoprávní smlouvy do 30 dnů ode dne jeho předložení z hlediska splnění podmínek pro uzavření veřejnoprávní smlouvy. Stavební úřad vyvěsí informaci o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na úřední desce po dobu 8 dnů. Stavební úřad na základě posouzení návrhu veřejnoprávní smlouvy návrh přijme, nebo odmítne a sdělí žadateli důvody odmítnutí.
Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas ostatních osob, které by byly účastníky územního a stavebního řízení. Není-li tento souhlas získán, může správní orgán místo uzavření veřejnoprávní smlouvy vydat rozhodnutí ve správním řízení, v němž využije podkladů získaných při přípravě veřejnoprávní smlouvy.