Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Velikost:
355 kB
Datum vystavení: 20.9.2018
Datum sejmutí: 1.10.2018

Rozšíření parkoviště a areálové komunikace

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 19.09.2018

Č.j.: STÚ 208/2018-ESH
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. (IČ: 00 01 26 61)
Sokolovská 106, 570 21 Litomyšl
V zastoupení:
Ing. Stanislav Rejman (01.03.1963)
569 61 Dolní Újezd čp. 566

OZNÁMENÍ
O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. (IČ: 00 01 26 61), Sokolovská 106, 570 21 Litomyšl, v zastoupení: Ing. Stanislav Rejman (01.03.1963), 569 61 Dolní Újezd čp. 566 (dále je „stavebník“), podal dne 17.09.2018 v souladu s § 78, 78a a § 116 návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí podle § 92 stavebního zákona a stavební povolení dle § 115 stavebního zákona na stavbu:

„Rozšíření parkoviště a areálové komunikace“
v areálu SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. Hodonice, na pozemcích p.č. 425/1, 425/3, 907, 908/1, 908/2, 908/3, 912/1, 2116, 914/1 a 915/1 k.ú. Hodonice.

Stavba obsahuje:
SO K.01 – Komunikace a zpevněné plochy
SO K.02 – HTÚ
SO K.03 – Sadové úpravy – 1. etapa
IO K.01 – Nová dešťová kanalizace + vsak
IO K.02 – Nové areálové vedení VO
IO K.03 – Nové areálové vedení slaboproudu

Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje postup
podle § 78a a § 116 stavebního zákona ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Poučení

Stavební úřad může uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, která nahradí územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. Veřejnoprávní smlouvu nelze uzavřít v případě záměru, pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Stavební úřad posoudí návrh veřejnoprávní smlouvy do 30 dnů ode dne jeho předložení z hlediska splnění podmínek pro uzavření veřejnoprávní smlouvy. Stavební úřad vyvěsí informaci o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na úřední desce po dobu 8 dnů. Stavební úřad na základě posouzení návrhu veřejnoprávní smlouvy návrh přijme, nebo odmítne a sdělí žadateli důvody odmítnutí.
Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas ostatních osob, které by byly účastníky územního a stavebního řízení. Není-li tento souhlas získán, může správní orgán místo uzavření veřejnoprávní smlouvy vydat rozhodnutí ve správním řízení, v němž využije podkladů získaných při přípravě veřejnoprávní smlouvy.