Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Velikost:
34 kB
Datum vystavení: 2.3.2020
Datum sejmutí: 18.3.2020

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 02.03.2020

Č.j.: STÚ 51/2020-ESH 
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. (IČ: 00 01 26 61)
Sokolovská 106, 570 21 Litomyšl
V zastoupení:
Ing. Stanislav Rejman (01.03.1963)
569 61 Dolní Újezd čp. 566

OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje dle § 78a odst. 5 stavebního zákona, že byla dne 28.02.2020 uzavřena veřejnoprávní smlouva čj. STÚ 51/2020-ESH, která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení stavby

„Náhrada kyslíkové stanice – 1. etapa“
v areálu firmy SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o., na pozemcích p.č. 912/1 a 2129 k.ú. Hodonice.

Stavba obsahuje:
SO 04 Oplocení
SO 05 Základy a ocelové konstrukce pro technologii
SO 06 Opěrná a hluková zeď
SO 07 Příprava území a konečné terénní úpravy
SO 08 Odvedení srážkových vod

Výše uvedená veřejnoprávní smlouva je účinná od 28.02.2020.