Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Velikost:
503 kB
Datum vystavení: 19.5.2020
Datum sejmutí: 27.5.2020

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 18.05.2020

Č.j.: STÚ 109/2020-ESH 
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. (IČ: 00 01 26 61)
Sokolovská 106, 570 21 Litomyšl
V zastoupení:
Ing. Stanislav Rejman (01.03.1963)
569 61 Dolní Újezd čp. 566

OZNÁMENÍ
O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Společnost SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o. (IČ: 00 01 26 61), se sídlem Sokolovská 106, 570 21 Litomyšl, zastoupená panem Ing. Stanislavem Rejmanem (nar. 01.03.1963), bytem 569 61 Dolní Újezd čp. 566 (dále je „stavebník“), podala dne 11.05.2020 v souladu s § 78, 78a a § 116 návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí podle § 92 stavebního zákona a stavební povolení dle § 115 stavebního zákona na stavbu:

„Náhrada kyslíkové stanice – 2. etapa“
v areálu firmy SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o., na pozemcích p.č. 912/1, 912/6, 912/8 a 2129 k.ú. Hodonice.

Stavba obsahuje:
Stavební objekty
SO 01 Stavební úpravy budovy kyslíkové stanice
SO 02 Nový objekt kompresorů VSA
SO 03 Objekt správy dokumentace
Provozní celky
PC 01 Odpařovací stanice LOx a LiN
PC 02 Generátor O2
PC 03 Instrumentální tlakový vzduch
PC 04 Trafostanice, Rozvodna NN a VN
PC 05 Vnitřní a venkovní elektroinstalace
PC 06 Technická zařízení kyslíkové stanice
PC 07 MaR technologická
PC 08 MaR stavební

Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje postup
podle § 78a a § 116 stavebního zákona ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Poučení

Stavební úřad může uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, která nahradí územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. Veřejnoprávní smlouvu nelze uzavřít v případě záměru, pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Stavební úřad posoudí návrh veřejnoprávní smlouvy do 30 dnů ode dne jeho předložení z hlediska splnění podmínek pro uzavření veřejnoprávní smlouvy. Stavební úřad vyvěsí informaci o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na úřední desce po dobu 8 dnů. Stavební úřad na základě posouzení návrhu veřejnoprávní smlouvy návrh přijme, nebo odmítne a sdělí žadateli důvody odmítnutí.
Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas ostatních osob, které by byly účastníky územního a stavebního řízení. Není-li tento souhlas získán, může správní orgán místo uzavření veřejnoprávní smlouvy vydat rozhodnutí ve správním řízení, v němž využije podkladů získaných při přípravě veřejnoprávní smlouvy.