Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Velikost:
82 kB
Datum vystavení: 22.5.2020
Datum sejmutí: 8.6.2020

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 21.05.2020

Č.j.: STÚ 109/2020-ESH 
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. (IČ: 00 01 26 61)
Sokolovská 106, 570 21 Litomyšl
V zastoupení:
Ing. Stanislav Rejman (01.03.1963)
569 61 Dolní Újezd čp. 566

OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje dle § 78a odst. 5 stavebního zákona, že byla dne 19.05.2020 uzavřena veřejnoprávní smlouva čj. STÚ 109/2020-ESH, která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení stavby

„Náhrada kyslíkové stanice – 2. etapa“
v areálu firmy SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o., na pozemcích p.č. 912/1, 912/6, 912/8 a 2129 k.ú. Hodonice.

Stavba obsahuje:
Stavební objekty
SO 01 Stavební úpravy budovy kyslíkové stanice
SO 02 Nový objekt kompresorů VSA
SO 03 Objekt správy dokumentace
Provozní celky
PC 01 Odpařovací stanice LOx a LiN
PC 02 Generátor O2
PC 03 Instrumentální tlakový vzduch
PC 04 Trafostanice, Rozvodna NN a VN
PC 05 Vnitřní a venkovní elektroinstalace
PC 06 Technická zařízení kyslíkové stanice
PC 07 MaR technologická
PC 08 MaR stavební

Výše uvedená veřejnoprávní smlouva je účinná od 19.05.2020.