Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Velikost:
161 kB
Datum vystavení: 10.6.2020
Datum sejmutí: 25.6.2020

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 09.06.2020

Č.j.: STÚ 139/2020-ESH 
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. (IČ: 00 01 26 61)
Sokolovská 106, 570 21 Litomyšl
V zastoupení:
Ing. Stanislav Rejman (01.03.1963)
569 61 Dolní Újezd čp. 566

OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje dle § 78a odst. 5 stavebního zákona, že byla dne 04.06.2020 uzavřena veřejnoprávní smlouva čj. STÚ 139/2020-ESH, která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení stavby

„Přístavba snování“
v areálu firmy SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., na pozemcích p.č. 919/1, 919/24, 915/2, 915/1, 914/1 a 912/1 k.ú. Hodonice.

Stavba obsahuje:
1/ Nové objekty:
SO V1.06 Snovárna
SO V1.07 Expedice
SO V1.08 Komunikace
SO V1.09 Kolostav

2/ Stávající objekty:
SO V1.01 Výrobní hala
SO V1.02 Hala V1 Skárna
Přečerpávací stanice (demolice 1.NP)
Vrátnice
Kolostav (demolice)

Výše uvedená veřejnoprávní smlouva je účinná od 08.06.2020.