Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Velikost:
26 kB
Datum vystavení: 21.4.2017
Datum sejmutí: 9.5.2017

Přístavba šaten

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 21.04.2017

Č.j.: STÚ 73/2017-ESH 
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. (IČ: 00 01 26 61)
Sokolovská 106, 570 21 Litomyšl
V zastoupení:
Ing. Stanislav Rejman (01.03.1963)
569 61 Dolní Újezd čp. 566

OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje dle § 78a odst. 5 stavebního zákona, že byla dne 12.04.2017 uzavřena veřejnoprávní smlouva čj. STÚ 73/2017-ESH, která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení stavby

„Přístavba šaten“
v areálu firmy SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., na pozemcích p.č. 919/1 a 919/24 k.ú. Hodonice.

Výše uvedená veřejnoprávní smlouva je účinná od 12.04.2017.