Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Velikost:
27 kB
Datum vystavení: 29.3.2018
Datum sejmutí: 13.4.2018

Přístavba a stavební úpravy haly F2

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 29.03.2018

Č.j.: STÚ 35/2018-ESH
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. (IČ: 00 01 26 61)
Sokolovská 106, 570 21 Litomyšl
V zastoupení:
Ing. Stanislav Rejman (01.03.1963)
569 61 Dolní Újezd čp. 566

OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje dle § 78a odst. 5 stavebního zákona, že byla dne 19.02.2018 uzavřena veřejnoprávní smlouva čj. STÚ 35/2018-ESH, která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení stavby

„Přístavba a stavební úpravy haly F2“
přístavba a stavební úpravy v průmyslovém objektu v areálu firmy SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. Hodonice, na pozemku p.č. 893/5, 893/6, 893/7, 2124, 2125, 2126/1, 2130 a 2131 k.ú. Hodonice.

Výše uvedená veřejnoprávní smlouva je účinná od 07.03.2018.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu v Hodonicích