Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Velikost:
887 kB
Datum vystavení: 10.1.2018
Datum sejmutí: 26.1.2018

Na pozici účetní obce, pověřenec pro ochranu osobních údajů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Starosta Obce Hodonice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení pro vznik pracovního poměru úředníka

Druh práce: účetní obce, pověřenec pro ochranu osobních údajů
Místo výkonu práce: Obec Hodonice
Předpokládaný nástup: 1.4.2018
Popis pracovního místa: úředník pověřeného obecního úřadu
Platové zařazení: 9 platová třída, zařazení do platové třídy dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě v platném znění a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění (kvalifikační předpoklady).

Základní předpoklady:

 • státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,
 • věk min. 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.

Kvalifikační požadavky v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.:

 • minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitou ekonomického směru s praxí 2 roky, praxe ve státní správě výhodou.

Požadavky na uchazeče:

 • znalost podvojného účetnictví, účetnictví obcí
 • znalost zákona o účetnictví, zákona o obcích a rozpočtových pravidlech územních celků
 • znalost zákona o ochraně osobních údajů
 • znalost činností Územně samosprávného celku,
 • velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC.

Náplň práce:

 • komplexní vedení účetnictví obce
 • komplexní vedení rozpočtu obce
 • daňová agenda, vypracování a podávání daňového přiznání
 • daňová agenda DPH
 • účtování pokladny
 • evidence majetku, závazků a pohledávek
 • příprava podkladů pro inventarizaci majetku
 • zpracování statistických výkazů
 • zajišťování platebního styku s bankou
 • zajišťování agendy pověřence pro ochranu osobních údajů
 • další administrativní práce

Osobnostní předpoklady:

 • komunikační a organizační schopnosti,
 • spolehlivost, zodpovědnost, flexibilita,
 • samostatné jednání a rozhodování,
 • pozitivní přístup k řešení problémů,
 • ochota dalšího vzdělávání
 • smysl pro týmovou práci.

Výhodou:

 • praxe v prostředí GORDIC
 • zvláštní odborná způsobilost ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, další vzdělávání v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. (doložit osvědčení),
 • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání v oblastí výše požadovaných činností a rozvoje osobnosti,
 • řidičský průkaz sk. B.

Přihláška musí obsahovat:

 • přesné označení výběrového řízení,
 • jméno, příjmení a titul zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo trvalého pobytu zájemce,
 • číslo občanského průkazu zájemce nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
 • telefonní kontakt a e-mail uchazeče,
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce je nutno připojit:

 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o všech dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • doklady prokazující schopnosti a dovednosti mající vztah k pozici, na kterou je výběrové řízení vypisováno (kopie případných osvědčení o absolvování vzdělávání nebo kurzů),
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Lhůta pro podání přihlášek: 26.1.2018 do 12:00 hod.

Přihlášku je nutno podat písemně v zalepené obálce na adresu Obecní úřad Hodonice, Obecní 287, 671 25 nebo na stejnou adresu osobně na podatelnu Obecního úřadu Hodonice. Obálky se vždy označí slovy: “výběrové řízení – účetní obce“.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru. Přizvaní uchazeči budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nevybrat
žádného kandidáta případně pracovní místo neobsadit.