Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení

Velikost:
294 kB
Datum vystavení: 9.10.2014
Datum sejmutí: 24.10.2014

Novostavba RD s příslušenstvím

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 08.10.2014

Č.j. STÚ 205/2014-ESH
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Winter David (nar. 05.04.1981)
Holandská 2722/17, 671 81 Znojmo
V zastoupení:
Martinák Vladimír (nar. 06.09.1948)
Bolzanova 37, 669 02 Znojmo

Oznámení
o zahájení společného územního a stavebního řízení
a pozvání k ústnímu jednání

Winter David, Holandská 2722/17, Znojmo, v zastoupení: Martinák Vladimír, Bolozanova 37, Znojmo, podal dne 08.10.2014 žádost o společné územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu:

„Novostavba RD s příslušenstvím“
v Tasovicích, na pozemku p.č. 252 k.ú. Tasovice nad Dyjí.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 94a odst. 2 stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Stavební úřad současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání

na den 24.10.2014 (pátek) v 10.00 hod.
se schůzkou pozvaných v kanceláři Stavebního úřadu v Hodonicích.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem, a to do doby ústního jednání. Pro vyvěšení informace o záměru v území stavební úřad určuje úřední desku Obce Tasovice.
Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované ústní jednání.
Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb, které mohou být předmětem územního a stavebního řízení, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a k tomuto účelu je zpřístupnit.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit podle § 89 a § 114 stavebního zákona nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, podle § 89 odst. 2 stavebního zákona, a k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, podle § 114 odst. 2 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc. Zúčastní-li se účastného jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u stavebního úřadu v Hodonicích v úředních hodinách (Po, St, 7,00-17,00), v ostatní dny po telefonické domluvě, nebo při ústním jednání.
Do 5 pracovních dnů po skončení ústního jednání je možno se seznámit s poklady řízení, ve smyslu § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.