Oznámení záměru prodeje nemovité věci

Velikost:
455 kB
Datum vystavení: 4.10.2019
Datum sejmutí: 22.10.2019

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITÉ VĚCI
Na základě zákona 128/2000 Sb., §39 odstavec 1

Název nemovitosti:
pozemek ORNÁ PŮDA

Umístění nemovité věci:
Pozemek na ulici ZAHRADNÍ

Pozemek k prodeji:
Pozemek ORNÁ PŮDA PČ 491/2 o výměře 147 m2 v k. ú. HODONICE

Cena v čase a místě obvyklá Kč:
Minimální nabídková cena 363,- Kč/m2

Upozornění
Kupující uhradí částku 1 000,- Kč za poplatek návrhu vkladu práva na katastrálním úřadě.

V nabídce uveďte:

  • u právnických osob: název, sídlo, IČ, fotokopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, do něhož je právnická osoba zapsána, nabídku kupní ceny, kontakt (telefon, e-mail)
  • u fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, v případě trvajícího manželství – zda budou nemovitosti kupovány do SJM, nabídku kupní ceny, kontakt (telefon, e-mail)

Poznámka:
Kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy.

O výsledku výběrového řízení budou písemně informováni všichni uchazeči.

Nabídky a připomínky doručte do 22.10.2019 do 15.00 hodin na podatelnu Obecního úřadu v Hodonicích, Obecní 287, 671 25 Hodonice, v zalepené obálce označené „prodej pozemku ORNÁ PŮDA PČ 491/2 v k. ú. Hodonice“, „NEOTVÍRAT“.
Na nabídky či připomínky doručené po termínu nebude brán zřetel. Informace o prodeji podá starosta Bc. Pavel Houšť telefon 515 234 329 nebo 603 712 517
Obec si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.