Oznámení záměru prodeje nemovité věci

Velikost:
576 kB
Datum vystavení: 10.9.2018
Datum sejmutí: 26.9.2018

parc. č. 904/20, 904/21, 904/22, 904/23 v k.ú. Hodonice

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE
NEMOVITÉ VĚCI
Na základě zákona 128 / 2000 Sb. , § 39 odstavec 1,

Název nemovitosti:
pozemky  OSTATNÍ PLOCHA  – MANIPULAČNÍ PLOCHA

Pozemek k prodeji:
pozemek ostatní plocha – manipulační plocha, parc. č. 904/20 o výměře 7 m2
pozemek ostatní plocha – manipulační plocha, parc. č. 904/21 o výměře 7 m2
pozemek ostatní plocha – manipulační plocha, parc. č. 904/22 o výměře 15 m2
pozemek ostatní plocha – manipulační plocha, parc. č. 904/23 o výměře 7 m2

Umístění nemovitosti:
Pozemky v zahrádkách u ČOV Sladovny

Orientační cena v Kč:
Minimální nabídka – cena v místě a čase obvyklá, 200,- Kč/m2 + DPH

Upozornění:
Kupující uhradí částku 1 000,- Kč za poplatek návrhu vkladu práva do katastru nemovitosti.

V nabídce uveďte:

  • u právnických osob: název, sídlo, IČ, fotokopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, do něhož je právnická osoba zapsána, nabídku kupní ceny, kontakt (telefon, e-mail),
  • u fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, v případě trvajícího manželství – zda budou nemovitosti kupovány do SJM, nabídku kupní ceny, kontakt (telefon, e-mail)

O výsledku výběrového řízení budou písemně informováni všichni uchazeči.

Nabídky a připomínky doručte do 26. 09. 2018 na podatelnu Obecního úřadu v Hodonicích, Obecní 287, 671 25 Hodonice, v zalepené obálce označené „prodej pozemku OSTATNÍ PLOCHA – MANIPULAČNÍ PLOCHA PČ 904 / 20, PČ 904 / 21, PČ 904 / 22, PČ 904 / 23 v k. ú. Hodonice „, „NEOTVÍRAT.“ Na nabídky či připomínky doručené po termínu nebude brán zřetel.

Informace o prodeji podá starosta Bc. Pavel Houšť telefon 515 234 329 nebo 603 712 517
Obec si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.