Oznámení záměru prodeje nemovité věci

Velikost:
548 kB
Datum vystavení: 11.1.2019
Datum sejmutí: 29.1.2019

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITÉ VĚCI
Na základě zákona č. 128/2000 Sb., §39 odst.1

Název nemovité věci:
OSTATNÍ PLOCHA – JINÁ PLOCHA

UMÍSTĚNÍ POZEMKU
Pozemek před novostavbou na ulici Panská

Pozemek k prodeji:
pozemek ostatní plocha – jiná plocha PČ 413/13 o výměře 19 m2 v k.ú. Hodonice

Cena v čase a místě obvyklá Kč:
Minimální nabídková cena 150,- Kč/m2

Upozornění
Kupující uhradí částku 1 000,- Kč za poplatek návrhu vkladu práva na katastrálním úřadě.

V nabídce uveďte:

  • u právnických osob: název, sídlo, IČ, fotokopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, do něhož je právnická osoba zapsána, nabídku kupní ceny, kontakt (telefon, e-mail),
  • u fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, v případě trvajícího manželství – zda budou nemovitosti kupovány do SJM, nabídku kupní ceny, kontakt (telefon, e-mail)

Poznámka:
Kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy.

O výsledku výběrového řízení budou písemně informováni všichni uchazeči.

Nabídky a připomínky doručte do 29.01.2019 do 15,00 hodin na podatelnu Obecního úřadu v Hodonicích, Obecní 287, 671 25 Hodonice, v zalepené obálce označené „prodej pozemku OSTATNÍ PLOCHA – JINÁ PLOCHA PČ 413/13 v k. ú. Hodonice „, NEOTVÍRAT“.

Na nabídky či připomínky doručené po termínu nebude brán zřetel. Informace o prodeji podá starosta Bc. Pavel Houšť telefon 515 234 329 nebo 603 712 517

Obec si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky