Oznámení záměru pronájmu nemovitosti

Velikost:
491 kB
Datum vystavení: 20.5.2020
Datum sejmutí: 5.6.2020

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI
Na základě zákona 128/2000 Sb., §39 odstavec 1,

Název nemovitosti:
Část pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace, PČ 3399 o výměře cca 980 m2 v KÚ HODONICE

Umístění nemovitosti:
Jedná se o pozemek u garáží na ulici Krhovická v KÚ Hodonice

Orientační cena v Kč:
Orientační cena ročního pronájmu minimálně 2,50 Kč/m2/rok

V nabídce uveďte:
Výši nabízeného nájemného v Kč/m2/rok
Navrhovanou dobu pronájmu.
Telefon, e-mail, kontaktní údaje.

  • u právnických osob: název, sídlo, IČ, fotokopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, do něhož je právnická osoba zapsána, kontakt (telefon, e-mail),
  • u fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, kontakt (telefon, e-mail),

O výsledku výběrového řízení budou písemně informováni všichni uchazeči.

Nabídky a připomínky doručte do 5. 6. 2020 do 10,00 hodin na podatelnu Obecního úřadu v Hodonicích, Obecní 287, 671 25 Hodonice, v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT pronájem části pozemku PČ 3399 ostatní plocha – ostatní komunikace v KÚ Hodonice“ do 15 dnů ode dne zveřejnění záměru. Na nabídky či připomínky doručené po termínu nebude brán zřetel.
Informace o pronájmu podá starosta Bc. Pavel Houšť telefon 515 234 329 nebo 603 712 517..

Obec si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.