Oznámení záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání

Velikost:
810 kB
Datum vystavení: 10.3.2017
Datum sejmutí: 28.3.2017

Nebytové prostory a ostatní prostory v budově čp. 435

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU
PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ
Na základě zákona 128 / 2000 Sb. , § 39 odstavec 1,

Název nemovitosti:
Nebytové prostory a ostatní prostory v budově čp. 435

Umístění nemovitosti:
HODONICE, ulice Janská na parcele č. 37/2 a na parcele 37/3

Jedná se o

  • Prostory sloužící k podnikání v domě čp. 435 v ulici Janská v Hodonicích na části pozemku PČ 37/2 o výměře celkem 300 m2
    tyto prostory jsou vhodné pro provozování pohostinské činnosti a podobných činností.
  • Ostatní prostory, zast avěná plocha a nádvoří PČ 37/3a část pozemku PČ 37/2 o celkové výměře celkem 239 m2

doba pronájmu na dobu určitou, max. do 30.09.2017

Navrhovaný účel využití:
Pohostinská činnost a podobné činnosti.

Orientační cena v Kč:
Orientační cena ročního pronájmu
nebytové prostory 190,- Kč/m2/rok
ostatní prostory 40,- Kč/m2/rok

V nabídce uveďte:
Výši nabízeného nájemného v Kč/m2/rok
Telefon, e-mail, kontaktní údaje.

O výsledku výběrového řízení bude písemně informován vybraný uchazeč, příp. náhradníci. Ostatním uchazečům bude zaslána informace o výsledku výběrového řízení na e-mailovou adresu nebo doručovací adresu uvedenou v nabídce.
Nabídky doručte do 28. 03. 2017 do 14,00 hodin na podatelnu Obecního úřadu v Hodonicích, Obecní 287, 671 25 Hodonice, v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT pronájem nebytových prostor v budově čp. 435 v Hodonicích“ Na nabídky či připomínky doručené po termínu nebude brán zřetel. Informace o pronájmu podá starosta Bc. Pavel Houšť telefon 515 234 329 nebo 603 712 517.
Obec si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.