Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
335 kB
Datum vystavení: 27.9.2011
Datum sejmutí: 5.10.2011

Pozvánka na 13. zasedání ZO Hodonice
dne 5.10.2011 v 17:00 v salonku KD Hodonice

Program:

1. Kontrola úkolů z 10. zasedání ZO Hodonice, konaného dne 13.7. 2011

1.1 Žádost o odprodej pozemku nad sklepem p.č. 380/1 – Burianovi
1.2 Úprava komunikace na příjezdu do Štěrkovny Hodonice
1.3 Žádost o navýšení ceny svozu TDO – pan Klíčník
1.4 Žádost o změnu územního plánu v obci Hodonice – fa. KOBE
1.5 Nabídka změny dodavatele elektrické energie a plynu
1.6 Žádost o změnu územního plánu – Libuše Zdeňková a Jaroslav Dlouhý
1.7 Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 884/1 v k.ú. Hodonice a části pozemku p.č. 407/1 v k.ú. Hodonice – Změlíkovi
1.8. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 727 v k.ú. Hodonice – Markovi
1.9 Žádost o podání vysvětlení, jaké jsou nejasnosti v zápisu z finančního ředitelství Brno – Petr Korger
1.10 Žádost o stanovení odměn pro recitátorku a hudební soubor, kteří vystupují při občanských obřadech v Hodonicích – Michaela Koryťáková
1.11 Výzva k uzavření dohody s Pozemkovým fondem ČR – Pozemkový úřad Břeclav
1.12 Nabídka doplnění dopravního značení – Urbania
1.13 Návrh na zřízení plochy k bruslení v zimním období – kulturní a sportovní komise
1.14 Pokuta ve výši 5.000,- Kč – Odbor životního prostředí ve Znojmě
1.15 Doložení podkladů k udělení pokuty Obci Hodonice za nedodržování právních předpisů a nepostih konkrétních zaměstnanců bývalým starostou Fr. Houštěm – Jan Rožnovský
1.16 Žádost o souhlas obce Hodonice – Karel Luňák
1.17 Návrh na změnu podmínek ve smlouvě o prodeji pozemku p.č. 999/13 v k.ú. Hodonice
1.18 Znovuprojednání zakoupení odpadkových košů na psí exkrementy

2. Projednávání žádostí:

2.1 Žádost o odkoupení pozemku p.č. 380/18 o výměře 64 m2 a p.č. 394/8 o výměře 11 m2 v k.ú. Hodonice – Antonie Mačková
2.2 Doplnění závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2010
2.3 Nabídka pozemku s předkupním právem – manželé Sedlákovi
2.4 Žádost o poskytnutí půjčky
2.5 Žádost o koupi pozemku p.č. 138 v k.ú. Hodonice – Jaroslav Otevřel
2.6 Výpověď nájmu bytu na Vinici č.p. 377
2.7 Návrh na dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě pro obce Tasovice, Krhovice a Strachotice
2.8 Žádost o bezplatné užívání kurtů – TJ Hodonice
2.9 Žádost o bezplatné zapůjčení zahradních souprav – TJ Hodonice
2.10 Návrh dodatku Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
2.11 Majetek navržený na vyřazení – Jiří Maršoun
2.12 Žádost o opravu v zápisu z 10. a 11. zasedání ZO – Petr Korger
2.13 Rozpočtová opatření č.5/2011 ze dne 31.7. 2011 a č.6/2011 ze dne 31.8.2011
2.14 Nabídka na odprodej akcií Svazku obcí Tasovice a Hodonice
2.15 Stanovení výše provozních záloh pokladny knihovny Hodonice – vnitřní organizační jednotce
2.16 Stanovení pokladního limitu pro výběr finančních prostředků pokladny knihovny Hodonice – vnitřní organizační jednotce
2.17 Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – E.ON
2.18 Žádost o zdůvodnění přidělení osobního ohodnocení zaměstnancům OÚ Hodonice Františkem Houštěm – Petr Korger
2.19 Žádost o bezúplatné zapůjčení sálu – TJ Sokol Tasovice
2.20 Schválení komise pro otevírání obálek a komise pro výběrové řízení – panelová cesta na ulici Panské
2.21 Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 68/5 o výměře 150 m2 v k.ú. Hodonice – fa. Energotest
2.22 Žádost o vydání obecně závazné vyhlášky ohledně pálení na soukromých pozemcích – Petra Běhavková
2.23 Žádost o zvážení situace ohledně výpovědí z obecního bytu

3. Žádosti o přidělení bytu:

Herák Jiří, Hodonice

4. Žádost o umístnění do DPS:

Peňásová Františka, Krhovice; Sitorová Libuše, Valtrovice; Bužková Drahoslava, Znojmo; Svoboda František, Hodonice

5. Žádost o sociální byt:

Pištorová Kamila, Znojmo; Herák Jiří, Hodonice; Ivana Semančinová , Hodonice (prodloužení); Andrea Bednářová, Hodonice; Marek Bednář, Hodonice (prodloužení)

6. Žádost o zaměstnání:

Čermáková Iveta, Znojmo

6. Různé:

6.1 Ukončení nájemní smlouvy – nebytové prostory v DPS – Blanka Tomková
6.2 Otevření nabídek na nebytové prostory v DPS
6.3 Ukončení nájemní smlouvy – nebytové prostory – Inna Šprtová
6.4 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
6.5 Zápisy z kontrol BOZP a PO
6.6 Prohlášení o přechodu vlastnického práva na obec; GP p.č. 379
6.7 Informace o knihovně
6.8 Žádost o projednání a vyřešení problému s úklidem nebytových prostor v KD – TJ Hodonice
6.9 Zápis z porady s pracovníky pečovatelské služby DPS – centrum sociálních služeb
6.10 Informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu obce Hodonice k 31.8. 2011