Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce

Velikost:
32 kB
Datum vystavení: 11.12.2018
Datum sejmutí: 19.12.2018

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
konaného dne 19.12.2018 v 17:00 v salonku KD Hodonice

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 39/2018 za měsíc říjen 2018
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 40/2018 za měsíc listopad 2018
 • 1.3 Rozpočtové opatření č. 41/2018 za měsíc listopad 2018
 • 1.4 Rozpočtové opatření č. 42/2018 za měsíc listopad 2018
 • 1.5 Rozpočet obce Hodonice na rok 2019
 • 1.6 Střednědobý výhled rozpočtu obce Hodonice na roky 2020 – 2021
 • 1.7 Pověření starosty obce Hodonice k provádění rozpočtových opatření v roce 2019
 • 1.8 Pověření k veřejnosprávní kontrole hospodaření s veřejnými prostředky u PO MŠ Hodonice v roce 2018 ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na ustanovení § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
 • 1.9 Pověření k veřejnosprávní kontrole hospodaření s veřejnými prostředky obce Hodonice poskytnutých v rámci individuálních dotací v roce 2018 ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na ustanovení § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrol
 • 1.10 Příkaz k provedení inventur a inventarizace majetku obce Hodonice, pohledávek a závazků k rozvahovému dni 31.12.2018
 • 1.11 Provedení vnitřní kontroly pokladny a hospodaření s finančními prostředky obce Hodonice a nakládání s majetkem obce Hodonice za druhé pololetí roku 2018 – finanční výbor
 • 1.12 Provedení kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce Hodonice za druhé pololetí roku 2018 – kontrolní výbor
 • 1.13 Návrh na vyřazení movitých věcí z majetku obce Hodonic
 • 1.14 Pronájem pozemku p.č. 4210 v k.ú. Hodonice
 • 1.15 Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
 • 1.16 Průběh oprav bytových domů v obci Hodonice, Na Vinici
 • 1.17 Projednání poskytnutí finančních prostředků na asistenta pedagoga v MŠ Hodonice
 • 1.18 Návrh rozpočtu PO MŠ Hodonice na rok 2019 a střednědobého výhledu na rok 2020 – 2021

2 Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Lucie Knoflíčková, Hodonice
 • 2.2 Žádost Mysliveckého spolku Hodonice o pronájem pozemku p.č. 4210 v k.ú. Hodonice
 • 3 Žádost Klubu seniorů Podyjí Hodonice o poskytnutí individuální dotace na činnost v roce 20194

3 Různé

 • 3.1 Informace majetkové komise
 • 3.2 Informace komise životního prostředí
 • 3.3 Informace legislativní komise
 • 3.4 Informace kulturně-sportovní komise
 • 3.5 Informace Svazku obcí Tasovice – Hodonice