Rozhodnutí

Velikost:
177 kB
Datum vystavení: 8.1.2015
Datum sejmutí: 23.1.2015

Stavební úpravy domu čp. 237

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
Hodonice, dne 07.01.2015

Č.j. STÚ 244/2014-ESH
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Kejda Michal (nar. 11.05.1977)
Holandská 2731/6, 671 81 Znojmo
Furiková Eva (nar. 06.05.1975)
Tasovice čp. 396, 671 25 pošta Hodonice
V zastoupení:
Ing. Dřevěný Radek (nar. 24.07.1966)
Vinohrady 57, 669 02 Znojmo

Rozhodnutí

Kejda Michal, Holandská 2731/6, Znojmo, a Furiková Eva, Tasovice čp. 396, v zastoupení: Ing. Dřevěný Radek, Vinohrady 57, Znojmo, podali dne 04.12.2014 u zdejšího stavebního úřadu žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením „Stavební úpravy domu čp. 237 – Přístavba terasy, zahradního domku a vstupní schodiště do sklepa“ stávajícího rozestavěného objektu, v Tasovicích na pozemcích parc. č. 322 a 323/1, 323/2 kat. území Tasovice nad Dyjí.
Stavba je prováděna podle společného územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení ze dne 01.04.2014 pod č.j. STÚ 55/2014-ESH.
Stavební úřad I. stupně Hodonice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, projednal s účastníky řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv účastníků, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy, a podle § 118 odst. 1 a 2 a § 94a stavebního zákona změnu shora uvedené stavby před jejím dokončením

povoluje

v tomto rozsahu:
SO 01 – Stavební úpravy domu čp. 237 – Změna v situování a dispozičním řešení přístavby zastřešené terasy a schodiště do sklepa navržené při SV straně objektu RD čp. 237 na p.č. 322 – nově je přístavba o celkovém rozměru 8,0 x 4,0 m řešena při SZ straně objektu RD na p.č. 323/1 k.ú. Tasovice nad Dyji, a to jako krytá terasy o rozměrech 4,0 x 4,0 m a na ni navazující zahradní sklad o rozměrech 4,0 x 3,0 m a kryté schodiště do 1. NP (sklepa). Zahradní sklad je dispozičně navržen jako jedna uzavíratelná místnost se dveřmi a oknem. Nově je též navržen vstup z obývacího pokoje francouzskými dveřmi umístěnými v SZ fasádě a přímo navazující na navrženou terasu. Celková zastavěná plocha přístavby činí 32,0 m2, z toho terasa 16,0 m2, zahradní sklad 12,0 m2 a kryté schodiště 4,0 m2. Ostatní náležitosti jsou patrny z předložené projektové dokumentace.
Další podmínky platného společného územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení uvedené stavby zůstávají v platnosti.

Odůvodnění

Kejda Michal, Holandská 2731/6, Znojmo, a Furiková Eva, Tasovice čp. 396, v zastoupení: Ing. Dřevěný Radek, Vinohrady 57, Znojmo, podali dne 04.12.2014 u zdejšího stavebního úřadu žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením „Stavební úpravy domu čp. 237 – Přístavba terasy, zahradního domku a vstupní schodiště do sklepa“ stávajícího rozestavěného objektu, v Tasovicích na pozemcích parc. č. 322 a 323/1, 323/2 kat. území Tasovice nad Dyjí.
Stavební úřad opatřením ze dne 04.12.2014 oznámil podle § 94a stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Protože stavebnímu úřadu byly dobře známi poměry staveniště a žádost poskytla dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, stavební úřad podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a určil lhůtu do 22.12.2014, do kdy mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popř. důkazy. Účastníci řízení své námitky a důkazy neuplatnili. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu a obce Tasovice od 05.12.2014 do 22.12.2014.

Účastníci řízení:
podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
– Kejda Michal, Holandská 2731/6, 671 81 Znojmo
– Furiková Eva, Tasovice čp. 396, 671 25 pošta Hodonice
v zastoupení: Ing. Dřevěný Radek, Vinohrady 57, 669 02 Znojmo
– Obec Tasovice, Tasovice čp. 67, 671 258 pošta Hodonice
podle § 27 odst. 2 správního řádu
– Hasičský záchranný sbor JmK, ÚO Znojmo, Pražská 83, 669 03 Znojmo

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Ve stanovené lhůtě do 22.12.2014 nebyly uplatněny námitky účastníků řízení.
Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:

  • Účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

  • Veřejnost nevznesla připomínky

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

  • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Stavba je v souladu s platným územním plánem Obce Tasovice schváleným Zastupitelstvem obce Tasovice dne 28.06.2010, účinným ode dne 15.07.2010, spadá do stávající plochy SO – smíšená obytná. Změna stavby před jejím dokončením vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončení byla doložena závaznými stanovisky a vyjádřeními účastníků řízení. Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při ústním jednání, byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Při posuzování žádosti podle § 90, § 111 a § 118 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a splňuje obecné technické požadavky stavby a uskutečněním stavby (ani jejím užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Stavební úřad mohl tedy na základě zhodnocení těchto doložených dokladů vydat rozhodnutí o změně výše uvedené stavby před jejím dokončením. Stavební úřad tak rozhodl na základě spolehlivě zjištěného stavu věci a na základě důkladného zhodnocení všech předložených důkazů.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánu a stavebního řádu JmK v Brně, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání proti části rozhodnutí je nepřípustné. Včas a řádně podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Rozhodnutí pozbude platnost, nebude-li ve lhůtě platnosti stavba zahájena. Dobu platnosti rozhodnutí může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Rozhodnutí pozbývá platnost též dnem, kdy stavebním úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla započata.