Rozhodnutí

Velikost:
139 kB
Datum vystavení: 23.6.2014
Datum sejmutí: 8.7.2014

povolení změny stavby před jejím dokončením „Rekreační domek“ na: „RD Tasovice“

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
Č.j. STÚ 110/2014-ESH Hodonice, dne 16.06.2014
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Otrubová Růžena (nar. 14.11.1957)
Libušino Údolí 673/154
623 00 Brno – Kohoutovice
V zastoupení:
Ing. Švach Ladislav
Smetanova 2353/23
669 02 Znojmo

Rozhodnutí

Otrubová Růžena, Libušino Údolí 673/154, Brno – Kohoutovice, v zastoupení: Ing. Švach Ladislav, Smetanova 2353/23, Znojmo, podala dne 05.05.2014 u zdejšího stavebního úřadu žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením „Rekreační domek“ na: „RD Tasovice“ stávajícího rozestavěného objektu, v Tasovicích na pozemku parc. č. 668 kat. území Tasovice nad Dyjí.
Stavba je prováděna podle územního rozhodnutí ze dne 09.02.2011 pod č.j. STÚ 15/11-JS a souhlasu s ohlášením stavby ze dne 23.02.2011 pod č.j. STÚ 43/11-JS.
Stavební úřad I. stupně Hodonice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, projednal s účastníky řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv účastníků, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy, a podle § 118 odst. 1 a 2 a § 94a stavebního zákona změnu shora uvedené stavby před jejím dokončením

povoluje

v tomto rozsahu:
1/ Změna využití objektu z rekreačního domku na rodinný dům s trvalým bydlení pro 1 rodinu.
2/ Drobné dispoziční změny v 1. NP objektu RD – vypuštění komína a krbové vložky, vytvoření zasunovacích dveří mezi obytnou kuchyní a ložnicí a vypuštění příček v obytné kuchyni.
3/ Nově navrhované zděné oplocení na hranici pozemků p.č. 668 a 671/3 k.ú. Tasovice nad Dyjí, v místě zdemolovaného objektu původního RD, z cihelných tvárnic Porotherm 24 s oboustrannou štukovou omítkou, o výšce 3,25 až 3,5 m a celkové délce cca 30,0 m.
4/ Nově navrhované příslušenství (drobné stavby) k objektu nového RD čp. 58 – Kryté posezení, sklad zahradního nábytku a kryté parkovací stání, jako jeden spojený zděný konstrukční prvek přistavěný k navrhovanému zděnému oplocení, zastřešený pultovou střechou o sklonu 8°, vaznicový krov, krytina trapézový plech. Kryté posezení s krbem (letní kuchyně) tvoří zpevněná plocha o rozměrech 7,0 x 2,5 m; sklad zahradního nábytku jako uzavřená uzamykatelná místnost nepravidelného obdélníkového půdorysu o rozměrech 3,55 x 4,25 m; kryté parkovací stání tvořené zpevněnou plochou z betonové zámkové dlažby o výměře 26,2 m2.
5/ Nově navržené zpevněné plochy ve dvoře (manipulační plocha) z betonové zámkové dlažby, o výměře 112,5 m2 a přístupová rampa k novému RD čp. 58 v š. 2,0 m s povrchem z velkoformátové dlažby.
Ostatní náležitosti jsou patrny z předložené projektové dokumentace.
– Další podmínky platného stavebního povolení uvedené stavby zůstávají v platnosti.

Odůvodnění

Otrubová Růžena, Libušino Údolí 673/154, Brno – Kohoutovice, v zastoupení: Ing. Švach Ladislav, Smetanova 2353/23, Znojmo, podala dne 05.05.2014 u zdejšího stavebního úřadu žádost o povolení změny stavby před jejím dokončení „Rekreační domek“ na: „RD Tasovice“ stávajícího rozestavěného objektu, v Tasovicích na pozemku parc. č. 668 kat. území Tasovice nad Dyjí.
Stavební úřad opatřením ze dne 27.05.2014 oznámil podle § 94a stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. K projednání návrhu nařídil stavební úřad ústní jednání spojené s ohledáním na místě samém na den 12.06.2014. O jeho výsledku byl sepsán protokol. Současně upozornil, že nejpozději při ústním jednání mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak k nim nebude přihlédnuto. Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu a obce Tasovice od 28.05.2014 do 12.06.2014.

Účastníci řízení:
podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
– Otrubová Růžena, Libušino Údolí 673/154, 623 00 Brno – Kohoutovice
v zastoupení: Ing. Švach Ladislav, Smetanova 2353/23, 669 02 Znojmo
– Obec Tasovice, Tasovice čp. 67, 671 258 pošta Hodonice

podle § 27 odst. 2 správního řádu
– Konečná Jaromíra, Tasovice čp. 57, 671 25 pošta Hodonice
– Král David, Tasovice čp. 63, 671 25 pošta Hodonice
– Král Igor, Šárka 3378/52, 796 01 Prostějov
– Hasičský záchranný sbor JmK, ÚO Znojmo, Pražská 83, 669 03 Znojmo

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Ve stanovené lhůtě do 12.06.2014 nebyly uplatněny námitky účastníků řízení.
Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:

  • Účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

  • Veřejnost nevznesla připomínky

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

  • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Stavba je v souladu s platným územním plánem Obce Tasovice schváleným Zastupitelstvem obce Tasovice dne 28.06.2010, účinným ode dne 15.07.2010, spadá do stávající plochy SO – smíšená obytná. Změna stavby před jejím dokončením vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončení byla doložena závaznými stanovisky a vyjádřeními účastníků řízení. Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při ústním jednání, byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Při posuzování žádosti podle § 90, § 111 a § 118 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a splňuje obecné technické požadavky stavby a uskutečněním stavby (ani jejím užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Stavební úřad mohl tedy na základě zhodnocení těchto doložených dokladů vydat rozhodnutí o změně výše uvedené stavby před jejím dokončením. Stavební úřad tak rozhodl na základě spolehlivě zjištěného stavu věci a na základě důkladného zhodnocení všech předložených důkazů.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánu a stavebního řádu JmK v Brně, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání proti části rozhodnutí je nepřípustné. Včas a řádně podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Rozhodnutí pozbude platnost, nebude-li ve lhůtě platnosti stavba zahájena. Dobu platnosti rozhodnutí může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Rozhodnutí pozbývá platnost též dnem, kdy stavebním úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla započata.