Stavební povolení

Velikost:
50 kB
Datum vystavení: 23.7.2014
Datum sejmutí: 7.8.2014

Stavební úpravy a půdní vestavba stávajícího objektu hasičské zbrojnice

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 21.07.2014

Č.j.: STÚ 136/2014-ESH
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Obec Tasovice (IČ: 00 63 76 11)
Tasovice čp. 67
671 25 pošta Hodonice

Stavební povolení

Obec Tasovice (IČ: 00 63 76 11), Tasovice čp. 67, podala dne 16.06.2014 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

“Stavební úpravy a půdní vestavba stávajícího objektu hasičské zbrojnice“
v Tasovicích, na pozemku č.p. 335 kat. území Tasovice nad Dyjí.

Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě výsledku projednání žádosti podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení

pro stavbu:

“Stavební úpravy a půdní vestavba stávajícího objektu hasičské zbrojnice“
v Tasovicích, na pozemku č.p. 335 kat. území Tasovice nad Dyjí.

Stavba obsahuje:
Jedná se o vytvoření půdní vestavby a stavební úpravy části objektu stávající hasičské zbrojnice, která je obdélníkového půdorysu o rozměrech 14,25 x 8,85 m a vysoká 6,4 m, nepodsklepená, jednopodlažní, bez půdní vestavby, se sedlovou střechou se štíty, s částečně předstupující věží. Stavební úpravy zahrnují vytvoření schodišťového prostoru a hygienického zázemí (WC ženy, WC muži a úklidová komora) v prostoru stávající klubovny v 1. NP. Realizací půdní vestavby nad celým půdorysem objektu hasičské zbrojnice vznikne objekt jednopodlažní, se sedlovou střechou se štíty, s krytinou betonová taška Bramac Moravská, s max. výškou 7,37 m. V půdním prostoru je navržena zasedací místnost se samostatnou kuchyňkou a chodba se šatnou. Zastavěná plocha zůstane nezměněna 129,5 m2, užitková plocha 197,5 m2, obestavěný prostor 820,0 m3.
Účel stavby – rozšíření stávajících prostor hasičské zbrojnice o větší zasedací místnost v 2. NP, namísto stávající klubovny v 1. NP a vytvoření hygienického zázemí..

Pro provedení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:

 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
 2. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 3. Při provádění stavby budou dodržovány podmínky vyhl. č. 268/2009/Sb., o technických požadavcích na stavby.
 4. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
 5. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního subjektu, který bude stavbu provádět. Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu.
 6. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.
 7. Stavební úřad provede kontrolní prohlídku stavby v těchto fázích výstavby:
  • Po dokončení hrubé stavby
  • Před dokončením stavby
 8. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
 9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.
 10. Stavba bude dokončena nejpozději do 07/2015.
 11. 30 dnů před předpokládaným dokončením stavby bude podáno oznámení o vydání kolaudačního souhlasu, ke kterému budou předloženy příslušné doklady o výsledcích předepsaných zkoušek.

Účastníci řízení:
Obec Tasovice, Tasovice čp. 67, 671 25 pošta Hodonice

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:

 • Účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

 • Veřejnost nevznesla připomínky

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

 • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Odůvodnění

Obec Tasovice, Tasovice čp. 67, podala dne 16.06.2014 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: “ Stavební úpravy a půdní vestavba stávajícího objektu hasičské zbrojnice“ v Tasovicích, na pozemku č.p. 335 kat. území Tasovice nad Dyjí.
Stavební úřad opatřením ze dne 24.06.2014 oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Protože stavebnímu úřadu byly dobře známi poměry staveniště a žádost poskytla dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, stavební úřad podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a určil lhůtu do 04.07.2014, do kdy mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popř. důkazy. Účastníci řízení své námitky a důkazy neuplatnili.
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší vedle stavebníka, vlastníka pozemku, dále vlastníkům pozemků a staveb, které mají společnou hranici s pozemky, na kterých se bude stavět.
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací. Splňuje obecné technické požadavky stavby a uskutečněním stavby (ani jejím užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. Stavební úřad tak rozhodl na základě spolehlivě zjištěného stavu věci a na základě důkladného zhodnocení všech předložených důkazů.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánu a stavebního řádu JmK v Brně, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání proti části rozhodnutí je nepřípustné. Včas a řádně podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Rozhodnutí pozbude platnost, nebude-li ve lhůtě platnosti stavba zahájena. Dobu platnosti rozhodnutí může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Rozhodnutí pozbývá platnost též dnem, kdy stavebním úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla započata.