Územní rozhodnutí

Velikost:
510 kB
Datum vystavení: 19.5.2014
Datum sejmutí: 4.6.2014

Reko VTL Dobšice – Šatov – nadzemní přechod

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 14.05.2014

Č.j. STÚ 61/2014-ESH
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

RWE GasNet, s.r.o. (IČ: 27 29 55 67)
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
Zastoupené:
RWE Distribuční služby, s.r.o. (IČ: 27 93 53 11)
Odbor projektování, odd. projektování plynovodů Praha
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Územní rozhodnutí

RWE GasNet, s.r.o. (IČ: 27 29 55 67), Klíšská 940, Ústí nad Labem, zastoupená: RWE Distribuční služby, s.r.o. (IČ: 27 93 53 11), Odbor projektování, odd. projektování plynovodů Praha, Plynárenská 499/1, Brno, podal dne 19.03.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

“Reko VTL Dobšice – Šatov – nadzemní přechod“
v Tasovicích a Dyji, na pozemcích parc. č. 2412 kat. území Dyje a 3393, 3394, 3395, 3547, 3713, 3730, 3733 kat. území Tasovice nad Dyjí.

Stavební úřad I. stupně Hodonice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, a Krajským úřadem JmK dne 10.03.2014 pod č.j. JMK 29214/2014 stanovený podle § 11 odst. 2 správního řádu a ve vztahu s § 13 odst. 6 stavebního zákona k projednávání záměru v katastrálním území obce Dyje, spadající do působnosti MěÚ Znojmo, posoudil žádost podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení

vydává

podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

územní rozhodnutí o umístění stavby
“Reko VTL Dobšice – Šatov – nadzemní přechod“
v Tasovicích a Dyji, na pozemcích parc. č. 2412 kat. území Dyje a 3393, 3394, 3395, 3547, 3713, 3730, 3733 kat. území Tasovice nad Dyjí.

Druh a účel umisťované stavby:

 • Předmětem stavby je rekonstrukce VTL plynovodu DN 150 Dobšice – Šatov určeného pro distribuci zemního plynu – výměna stávajícího nadzemního přechodu řeky Dyje ta novou shybkou DN 150 umístěnou pode dnem řeky., v celkové délce 217 m.
 • Účel umísťované stavby – rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu.

Umístění stavby na pozemku:

 • Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 2412 kat. území Dyje a 3393, 3394, 3395, 3547, 3713, 3730, 3733 kat. území Tasovice nad Dyjí.
 • Rekonstrukce VTL plynovodu začíná napojením na stávající trasu na začátku pole v meandru řeky Dyje na p.č. 3395, následně vede po poli a travnatým porostem na p.č.3395 a 3394 až k břehu řeky Dyje. Samotný podchod vodního toku na p.č. 3547 bude proveden bezvýkopovým uložením chráničky DN 300. Na druhém břehu se navrhovaný VTL plynovod na p.č. 3733 stočí východním směrem a lesním pozemkem dojde až na pole na p.č. 3730 k.ú. Tasovice nad Dyjí, kde bude u nadzemního přechodu napojen zpět na stávající VTL plynovod.

Architektonické a urbanistické podmínky:

 • Předmětem stavby je rekonstrukce VTL plynovodu DN 150 o celkové délce 217 m, spočívající ve výměně stávajícího nadzemního přechodu řeky Dyje za novou shybku DN 150 umístěnou pode dnem řeky. Plynovod bude umístěn do chráničky DN 300, která bude pode dno řeky umístěna metodou mikrotunelování. VTL plynovod bude uložen v zemi s hloubkou krytí min. 0,8 m. Po zprovoznění nového VTL plynovodu bude stávající nadzemní přechod, včetně veškerého příslušenství demontován. Součástí stavby je současně i zrušení dvou trasových uzávěrů před a za stávajícím nadzemním přechodem. Ostatní náležitosti jsou patrny z předložené dokumentace.
 • Stavba bude realizována dodavatelsky.

Pro využití a ochranu území, pro další přípravu a realizaci záměru a zejména pro projektovou přípravu a provedení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:

 1. Stavba: “Reko VTL Dobšice – Šatov – nadzemní přechod“ bude umístěna na pozemcích parc. č. p.č. 2412 kat. území Dyje a 3393, 3394, 3395, 3547, 3713, 3730, 3733 kat. území Tasovice nad Dyjí.
 2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres celkovou situaci se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
 3. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část výše uvedeného pozemku dle schválené situace.
 4. Stavební čára se neurčuje, stavba je osazena dle situace 1: 1 000, která je součástí předložené projektové dokumentace.
 5. Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu:
  • Komunikační napojení: bez napojení.
  • Napojení na el. energii: bez napojení.
  • Napojení na vodu: bez napojení.
  • Napojení na dešťovou kanalizaci: bez napojení.
  • Napojení na plyn: beze změn.
 6. Podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánu státní správy:
  MěÚ Znojmo OŽP
  Orgán ochrany přírody
  Při ukládání plynovodu v nové trase budou bezesporu dotčeny dřeviny rostoucí v doprovodném porostu při vodním toku Dyje a na dalších nelesních pozemcích. Připomínáme, že v případě nezbytného kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les je nutno postupovat dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
  Dále upozorňujeme, že lesy, vodní toky a jejich údolní nivy jsou dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. významnými krajinnými prvky. S odvoláním na ust. § 4 odst. 2 téhož zákona proto musí být respektován požadavek na ochranu významných krajinných prvků před poškozováním a před činnostmi, které by mohly oslabit jejich ekologicko-stabilizační funkci.
  Odpadové hospodářství
  S odpady, které budou vznikat při realizaci stavby, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších právních předpisů. Její kopie, včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce.
  Ochrana ZPF
  – Před provedením výkopu bude provedena skrývka orniční vrstvy půdy v celém manipulačním pruhu.
  – Po ukončení prací bude ornice rozprostřena zpět v celém manipulačním pruhu.
  – Lhůta dočasného odnětí půdy ze ZPF včetně doby potřebné pro uvedení dotčené plochy do původního stavu nepřesáhne lhůtu 1 roku.
  – Práce budou prováděny tak, aby na dotčených pozemcích, jejich vegetačním krytu a na zemědělských zařízeních došlo při výstavbě k co nejmenším škodám.
  – Zamýšlené provádění prací bude předem projednáno s vlastníky, příp. také s uživateli pozemků.
  – Důsledně budou dodržovány zásady ochrany ZPF při stavební, těžební a průmyslové činnosti uvedené v ust. § 8 zákona č. 13/1994 Sb.
  Státní správa lesů
  – Investor se bude řídit ust. § 14 lesního zákona.
  – Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů.
  – Lesní pozemky nebudou použity pro zařízení staveniště.
  – Bude respektováno stanovisko vlastníka pozemku.
  – Bude požadováno o dočasné odnětí a omezení ve využívání.
  MěÚ Znojmo Odbor školství, kultury a památkové péče
  – V souladu s ust. § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je nutné v případě, že se v blízkosti stavby budou nacházet kulturní památky, počínat si tak, aby nebyla způsobena nepříznivá změna stavu kulturní památky a jejího prostředí a aby nedošlo k ohrožení jejího zachování a společenského uplatnění.
  Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno
  Požadujeme při výstavbě zajistit standartní ochranu povrchové vody v toku Dyje před znečištěním.
  ČR – Státní energetická inspekce, územ. Inspektorát pro JmK
  Upozorňuje na platnost zákona č. 458/2000 Sb. a z něho vyplývající nutnost dodržování ochranných a bezpečnostních pásem k zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních pásem k zamezení nebo k zmírnění účinků případných havárií.
  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.. Národní památkový ústav, úz. pracoviště v Brně
  Stavebník je dle § 22 zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péče, v patném znění.
  Obvodní báňský úřad Brno
  Pokud by byla realizována uvedená činnost prováděná hornickým způsobem podle § 3 zákona č. 61/1988 Sb. (např. vrty, nebo protlaky s délkou nad 30 m nebo protlaky o průměru 800 mm a více) souhlasíme za následujících podmínek:
  – Projektová dokumentace týkající se činnosti prováděné hornickým způsobem podle ust. § 3 písm. c), d), h) nebo i) zákona č. 61/1988 Sb., musí být vypracována v souladu s ust. § 5b zákona č. 61/1988 Sb. odborně způsobilou osobou – báňský projektant.
  – Realizovat činnost prováděnou hornickým způsobem může pouze fyzická či právnická osoba (organizace podle § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb.), které bylo orgánem státní báňské správy vydáno oprávnění (§ 1 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 15/1995 Sb.) k činnosti prováděné hornickým způsobem.
  Lesy ČR, s.p. Lesní správa Znojmo
  – Plynovodní potrubí bude uloženo dle předložené projektové dokumentace.
  – U dotčeného lesního pozemku bude požádáno o dočasné odnětí z PUPFL.
  – Na pozemcích, které nebudou předmětem odnětí, nedojde při realizaci akce k poškození lesního porostu a k ukládání stavebního a jiného materiálu.
  – O započetí prací budete informovat našeho revírníka p. Vlčka (724 524 129)
  – Je třeba postupovat dle ust. § 13, 14, 15 a 16 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a souvisejících vyhlášek, pojednávajících o odnětí pozemků z PUPFL.
  Povodí Moravy, s.p.
  – Jakékoliv změny v technickém řešení stavby v toku požadujeme předem projednat.
  – Přímý správce VVT Dyje (Povodí Moravy, s.p., provoz Znojmo, Jiří Gruna, 515 300 556, gruna@pmo.cz), musí být přizván k zahájení prací v toku.
  – Přímý správce toku, provoz Znojmo, bude přizván k závěrečné prohlídce stavby, kde mu bude předložena dokumentace skutečného provedení, včetně zaměření s navázáním na výškový systém Bpv. a polohopisnou síť JTSK a výkres příčného profilu skutečného provedení řízeného protlaku pod VVT Dyje potvrzený zhotovitelem.
  – Vzhledem k faktu, že výše uvedená stavby zasahuje do záplavového území Dyje, nebude Povodí Moravy, s.p. odpovídat za případné škody, které mohou investorovi vzniknout na majetku při průchodu velkých vod. Každý vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedící s nimi, je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobených vodou, odchodem ledů a neohrožovat plynulý odchod vod, a to i v případě povodní (§ 52 a § 85 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
  ČR – Ministerstvo obrany, VUSS
  – Zatíží-li předmětná stavba nemovitosti ve vlastnictví státu, s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany, musí být každé takové zatížení /omezení vlastnických práv/ v souladu se zákonem vždy v předstihu před řízením předem projednáno s VUSS Brno ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
  – Vyžádá-li si realizace stavby vstup na pozemky státu, se kterými přísluší hospodařit Ministerstvu obrany, nebo jejich užívání, je stavebník povinen obrátit se na vojenskou správu se žádostí o povolení vstupu a sjednání řádného užívacího vztahu.
  – Se žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemen, smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, povolení vstupu či sjednání řádného užívacího vztahu se obracejte na úsek majetkoprávní zdejší správy (JUDr. Zlatkovská Kateřina, 973 445 740).
 7. Podmínky hygienické, požární ochrany, CO apod., jsou dány příslušnými předpisy a normami ČSN.
 8. Výše uvedená stavba podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 6. stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Pro její realizaci postačí toto územní rozhodnutí.
 9. 30 dnů před předpokládaným dokončením stavby bude podána žádost o kolaudační souhlas, ke kterému budou předloženy příslušné doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s pož. na stavby (§ 156 stavebního zákona).

Odůvodnění

RWE GasNet, s.r.o. (IČ: 27 29 55 67), Klíšská 940, Ústí nad Labem, zastoupená: RWE Distribuční služby, s.r.o. (IČ: 27 93 53 11), Odbor projektování, odd. projektování plynovodů Praha, Plynárenská 499/1, Brno, podal dne 19.03.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: “Reko VTL Dobšice – Šatov – nadzemní přechod“ v Tasovicích a Dyji, na pozemcích parc. č. 2412 kat. území Dyje a 3393, 3394, 3395, 3547, 3713, 3730, 3733 kat. území Tasovice nad Dyjí.
Stavební úřad opatřením ze dne 26.03.2014 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení. K projednání návrhu nařídil stavební úřad ústní jednání na den 15.04.2014. O jeho výsledku byl sepsán protokol. Současně upozornil, že nejpozději při ústním jednání mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak k nim nebude přihlédnuto. Oznámení zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu od 28.03.2014 do 15.04.2014.
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Stavba je v souladu s platným územním plánem Obce Tasovice, schváleným Zastupitelstvem obce Tasovice dne 28.06.2010, účinným ode dne 15.07.2010, a v souladu s platným územním plánem Obce Dyje, schváleným Zastupitelstvem obce Dyje dne 18.12.2013, účinným ode dne 06.01.2014. Rozšíření distribuční sítě vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena závaznými stanovisky a vyjádřeními účastníků řízení.
Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při ústním jednání, byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

K územnímu řízení byly předloženy tyto doklady:

 • Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
 • Stanovisko KÚ OŽP, orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru na soustavy Natura 2000 ze dne 17.12.2013
 • ÚPI o podmínkách vydání územního rozhodnutí MěÚ Znojmo, odbor výstavby ze dne 07.08.2013
 • Vyjádření ke stavbě MěÚ Znojmo, odbor životního prostředí ze dne 19.11.2013
 • Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad ze dne 08.01.2014
 • Vyjádření k PD MěÚ Znojmo odbor školství, kultury a památkové péče ze dne 18.11.2013
 • Vyjádření k PD MěÚ Znojmo, odbor dopravy ze dne 27.11.2013
 • Vyjádření obce Tasovice ze dne 22.10.2013
 • Vyjádření obce Dyje ze dne 10.03.2014
 • Závazné stanovisko HZS JmK ze dne 12.12.2013
 • Závazné stanovisko KHS JmK ze dne 22.11.2013
 • Vyjádření Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno ze dne 18.11.2013
 • Vyjádření ČR – Státní energetická inspekce JmK ze dne 27.11.2013
 • Vyjádření k PD Archeologický ústav AV ČR Brno ze dne 20.11.2013
 • Vyjádření Národního památkového ústavu, úz. pracoviště Brno ze dne 28.11.2013
 • Stanovisko Obvodního báňského úřadu JmK ze dne 10.12.2013
 • Vyjádření České geologické služby ze dne 05.12.2013
 • Vyjádření DIAMONT, s.p. Dolní Rožínka ze dne 03.02.2014
 • Souhlas Lesy ČR, Lesní správa Znojmo ze dne 29.01.2014
 • Stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 03.12.2013
 • Stanovisko NET4GAS, s.r.o. ze dne 23.01.2013
 • Stanovisko JMP, a.s. ze dne 19.02.2013
 • Sdělení ČEPRO, a.s. ze dne 23.01.2013
 • Vyjádření MERO ČR, a.s. ze dne 23.01.2013
 • Vyjádření VAS, a.s. ze dne 27.11.2013
 • Vyjádření ČEPS, a.s. ze dne 29.01.2013
 • Souhlas ČEPS, a.s. ze dne 12.12.2013
 • Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 20.02.2014
 • Vyjádření České radiokomunikace, a.s. ze dne 29.10.2013
 • Vyjádření Telefonica CR, a.s. ze dne 22.01.2013
 • Vyjádření SITEL, spol. s r.o. ze dne 27.01.2014
 • Vyjádření GTS Czech, s.r.o. ze dne 27.01.2014
 • Vyjádření TeliaSoner International Carrier CR, a.s. ze dne 30.01.2014
 • Vyjádření UPC ČR, s.r.o. ze dne 21.01.2014
 • Vyjádření ČD-Telematika, a.s. ze dne 28.02.2013
 • Vyjádření Dial Telecom, a.s. ze dne 14.02.2013
 • Stanovisko ČR – Ministerstvo obrany VUSS Brno ze dne 21.02.2013

Označení účastníků řízení:
podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

 • RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
 • Zastoupený: RWE Distribuční služby, s.r.o., Odbor projektování, odd. projektování plynovodů Praha, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
 • Obec Tasovice, Tasovice čp. 67, 671 25 pošta Hodonice
 • Obec Dyje, Dyje čp. 128, 669 02 pošta Znojmo
 • Zemědělské družstvo Hodonice, Polní 258, 671 25 Hodonice
 • Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
 • Lesy ČR, s.p., Lesní správa Znojmo, Pivovarská 1, 669 02 Znojmo