Územní rozhodnutí

Velikost:
176 kB
Datum vystavení: 23.12.2014
Datum sejmutí: 7.1.2015

Tasovice – Löfler, NN přip. rozš. DS

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 22.12.2014

Č.j. STÚ 243/2014-ESH
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

E.ON Distribuce, a.s. (IČ: 28 08 54 00)
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Zastoupené:
E.ON Česká republika, s.r.o. (IČ: 25 73 35 91)
F.A. Gerstnera 2151/6, 670 49 České Budějovice
V zastoupení:
Fiera, a.s. (IČ: 25 16 63 61)
Mládežnická 146/IV, 377 01 Jindřichův Hradec

Územní rozhodnutí

E.ON Distribuce, a.s. (IČ: 28 08 54 00), F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupený: E.ON Česká republika, s.r.o. (IČ: 25 73 35 91), F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupený společností: Fiera, a.s. (IČ: 25 16 63 61), Mládežnická 146/IV, Jindřichův Hradec (dále jen „žadatel“), podal dne 03.12.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

“Tasovice – Löfler, NN přip. rozš. DS, čís. stavby 1030020446, čís. akce 103-142/14“
v Tasovicích, na pozemcích parc. č. 643/10, 702/12, 702/11, 702/13, 702/8, 702/1, 702/3 a PK 6131/1 kat. území Tasovice nad Dyjí.

Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení

vydává

podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

územní rozhodnutí o umístění stavby
“Tasovice – Löfler, NN přip. rozš. DS, čís. stavby 1030020446, čís. akce 103-142/14“
v Tasovicích, na pozemcích parc. č. 643/10, 702/12, 702/11, 702/13, 702/8, 702/1, 702/3 a PK 6131/1 kat. území Tasovice nad Dyjí.

Druh a účel umisťované stavby:

 • Jedná se o rozšíření distribuční soustavy elektřiny – zemního kabelového vedení NN v délce 132 m.
 • Účel umísťované stavby – zabezpečení dodávky elektrické energie odběratelům v požadované kvalitě a současné zajištění hospodárnosti vynakládaných prostředků.

Umístění stavby na pozemku:

 • Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 643/10, 702/12, 702/11, 702/13, 702/8, 702/1, 702/3 a PK 6131/1 kat. území Tasovice nad Dyjí.
 • Ve stávající kabelové skříni SV 201/PS na sloupu č. 46 na p.č. PK 6131/1, v těsné blízkosti p.č. 641/3 k.ú. Tasovice nad Dyjí (u RD čp. 48), bude napojen kabel NAVY 4×50 mm2. Navrhovaný kabel bude veden podél stávajícího kabelu NAVY 4×50 mm2 napájejícího dvojici novostaveb na p.č. 643/1 a 702/3 situovaného na p.č. PK 6131/1 a p.č. 643/10 k.ú. Tasovice nad Dyjí. Nový kabel bude pokračovat přes p.č. 702/12 a 702/11 východním okrajem budoucí příjezdové komunikace až k pozemku p.č. 702/13 k.ú. Tasovice nad Dyjí, kde bude vpravo vedle vjezdu postaven pilíř SS 200/NK, který kabel smyčkově napojí. Od pilíře SS 200/NK na p.č. 702/13 kabel NAVY 4×50 mm2 bude pokračovat zpět ve stejné trase k rozhraní pozemků p.č. 702/1 a 702/8, kde bude postaven další kabelový pilíř SS 200/NK, který bude opět smyčkově napojen novým kabelem NAVY 4×50 mm2. Kabel NAVY 4×50 mm2 bude dále pokračovat zpět k novostavbě na p.č. 702/3, kde bude na boku objektu ukončen ve stávající kabelové skříni SS 200/NV.

Architektonické a urbanistické podmínky:

 • Jedná se o rozšíření distribuční soustavy elektřiny – zemního kabelového vedení NN v délce 132 m o provozním napětím 400/230V, 50Hz, připojovacích a kabelových skříní. Ve stávající kabelové skříni SV 201/PS na sloupu č. 46 bude napojen kabel NAVY 4×50 mm2. Navrhovaný kabel bude veden podél stávajícího kabelu NAVY 4×50 mm2 napájejícího dvojici novostaveb na p.č. 643/1 a 702/3. Nový kabel bude pokračovat východním okrajem budoucí příjezdové až k pozemku p.č. 702/13 k.ú. Tasovice nad Dyjí, kde bude vpravo vedle vjezdu postaven pilíř SS 200/NK, který kabel smyčkově napojí. Od pilíře SS 200/NK na p.č. 702/13 kabel NAVY 4×50 mm2 bude pokračovat zpět ve stejné trase k rozhraní pozemků p.č. 702/1 a 702/8, kde bude postaven další kabelový pilíř SS 200/NK, který bude opět smyčkově napojen novým kabelem NAVY 4×50 mm2. Kabel NAVY 4×50 mm2 bude dále pokračovat zpět k novostavbě na p.č. 702/3 k.ú. Tasovice nad Dyjí, kde bude na boku objektu ukončen ve stávající kabelové skříni SS 200/NV.
 • Kabely budou uloženy v kabelové chráničce, příp. v pískovém loži, v průměrné hloubce 0,7 m, pod asfaltovou komunikací v chráničce provedeno protlakem.
 • Stavba bude realizována dodavatelsky.

Pro využití a ochranu území, pro další přípravu a realizaci záměru a zejména pro projektovou přípravu a provedení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:

 1. Stavba: “Tasovice – Löfler, NN přip. rozš. DS, čís. stavby 1030020446, čís. akce 103-142/14“ bude umístěna v Tasovicích, na pozemcích parc. č. 643/10, 702/12, 702/11, 702/13, 702/8, 702/1, 702/3 a PK 6131/1 kat. území Tasovice nad Dyjí.
 2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres celkovou situaci se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
 3. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část výše uvedeného pozemku dle schválené situace.
 4. Stavební čára se neurčuje, stavba je osazena dle situace 1: 500, která je součástí předložené projektové dokumentace.
 5. Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu:
  • Komunikační napojení: bez napojení.
  • Napojení na el. energii: Na stávající kabelovou skříň SV 201/PS na sloupu č. 46 na p.č. PK 6131/1 k.ú. Tasovice nad Dyjí
  • Napojení na vodu: bez napojení.
  • Napojení na dešťovou kanalizaci: bez napojení.
  • Napojení na plyn: bez napojení .
 6. Podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánu státní správy:
  MěÚ Znojmo OŽP
  Odpadové hospodářství
  S odpady, které budou vznikat při realizaci stavby, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších právních předpisů. Její kopie, včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce.
  Orgán ochrany ZPF
  – Před provedením výkopu bude provedena skrývka orniční vrstvy půdy v celém manipulačním pruhu.
  – Po ukončení prací bude ornice rozprostřena zpět v celém manipulačním pruhu.
  – Lhůta dočasného odnětí půdy ze ZPF včetně doby potřebné pro uvedení dotčené plochy do původního stavu nepřesáhne lhůtu 1 roku.
  – Práce budou prováděny tak, aby na dotčených pozemcích, jejich vegetačním krytu a na zemědělských zařízeních došlo při výstavbě k co nejmenším škodám.
  – Zamýšlené provádění prací bude předem projednáno s vlastníky, příp. také s uživateli pozemků.
  – Důsledně budou dodržovány zásady ochrany ZPF při stavební, těžební a průmyslové činnosti uvedené v ust. § 8 zákona a vyhlášce č. 13/1994 Sb.
  MěÚ Znojmo odb. školství, kultury a památkové péče
  – V souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je nutné v případě, že se v blízkosti stavby budou nacházet kulturní památky, počínat si tak, aby nebyla způsobena nepříznivá změna stavu kulturní památky a jejího prostředí a aby nedošlo k ohrožení jejího zachování a společenského uplatnění.
  – Při zásahu do terénu je stavebník povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR v Brně.
  Obec Tasovice
  – Po provedení veškerých prací bude terén na pozemcích ve vlastnictví obce Tasovice uveden do původního stavu.
  Ústav archeologické památkové péče Brno
  Stavebník je povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno, ve lhůtě alespoň 30 dní před zahájením stavební činnosti.
  – Umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu, sjednaného v podmínkách zákona o státní památkové péči.
  – Uhradit náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
 7. Podmínky hygienické, požární ochrany, CO apod., jsou dány příslušnými předpisy a normami ČSN.
 8. Výše uvedená stavba podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 5. stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Pro její realizaci postačí toto územní rozhodnutí.
 9. 30 dnů před předpokládaným dokončením stavby bude podána žádost o kolaudační souhlas, ke kterému budou předloženy příslušné doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s pož. na stavby (§ 156 stavebního zákona).

Odůvodnění

E.ON Distribuce, a.s. (IČ: 28 08 54 00), F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupený: E.ON Česká republika, s.r.o. (IČ: 25 73 35 91), F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupený společností: Fiera, a.s. (IČ: 25 16 63 61), Mládežnická 146/IV, Jindřichův Hradec (dále jen „žadatel“), podal dne 03.12.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: “Tasovice – Löfler, NN přip. rozš. DS, čís. stavby 1030020446, čís. akce 103-142/14“ v Tasovicích, na pozemcích parc. č. 643/10, 702/12, 702/11, 702/13, 702/8, 702/1, 702/3 a PK 6131/1 kat. území Tasovice nad Dyjí.
Stavební úřad opatřením ze dne 03.12.2014 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení. K projednání návrhu nařídil stavební úřad ústní jednání na den 19.12.2014. O jeho výsledku byl sepsán protokol. Současně upozornil, že nejpozději při ústním jednání mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak k nim nebude přihlédnuto. Oznámení zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu od 04.12.2014 do 19.12.2014.
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Stavba je v souladu s platným územním plánem Tasovice schváleným Zastupitelstvem obce Tasovice dne 28.06.2010 účinným ode dne 15.07.2010, spadá do stávajících ploch U – veřejná prostranství a SO – smíšené obytné. Rozšíření distribuční sítě vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena závaznými stanovisky a vyjádřeními účastníků řízení.
Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při ústním jednání, byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

K územnímu řízení byly předloženy tyto doklady:

 • Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
 • Vyjádření obecního úřadu Tasovice ze dne 25.08.2014
 • Závazné stanovisko HZS JmK úz. odbor Znojmo ze dne 01.09.2014
 • Vyjádření ke stavbě MěÚ Znojmo OŽP ze dne 12.09.2014
 • Vyjádření ke stavbě MěÚ Znojmo odbor školství, kultury a památkové péče ze dne 05.09.2014
 • Vyjádření k projektovému návrhu MěÚ Znojmo odbor dopravy ze dne 10.09.2014
 • Vyjádření k projektovému návrhu Ústavu archeologické památkové péče Brno ze dne 27.08.2014
 • Vyjádření vlastníků technické infrastruktury: VAS a.s. ze dne 12.09.2014, Telefonica CR, a.s. ze dne 02.06.2014, RWE DS, s.r.o. ze dne 27.08.2014, E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 08.09.2014, OPTOKON, a.s. ze dne 26.08.2014, VIDEON Networking, s.r.o. ze dne 18.09.2014

Označení účastníků řízení:
podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

 • E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
 • Zastoupený: E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
 • Zastoupený společností: Fiera, a.s., Mládežnická 146/IV, Jindřichův Hradec
 • Ing. Šustr Jiří, 671 63 Lechovice čp. 48
 • Šustrová Renata, 671 63 Lechovice čp. 48
 • Löfler Petr, Oblekovice čp. 231, 671 81 pošta Znojmo
 • Popelková Veronika, 671 34 Tvořihráz čp. 156
 • Obec Tasovice, Tasovice p. 67, 671 25 pošta Hodonice
 • Ing. Juračka Miroslav, Tasovice čp. 80, 671 25 pošta Hodonice
 • Sajtl Radim, Tasovice čp. 48, 671 25 pošta Hodonice
 • Kratinová Jana, Božetěchova 2273/89, 612 00 Brno – Královo Pole
 • Debef Jaroslav, Tasovice čp. 55, 671 25 pošta Hodonice
 • RWE DS, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
 • Telefónica O2 Czech republik, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
 • E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Znojmo, Roosveltova 8, 669 02 Znojmo
 • VAS, a.s., divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo
 • MěÚ Znojmo – odbor ŽP, nám. Armády č.p. 8, 669 01  Znojmo
 • Hasičský záchranný sbor JmK, ÚO Znojmo, Pražská 83, 669 03 Znojmo

Ve stanovené lhůtě do 19.12.2014 nebyly uplatněny námitky účastníků řízení.

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:

 • Účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

 • Veřejnost nevznesla připomínky.

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

 • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Při posuzování žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Stavební úřad mohl tedy na základě zhodnocení těchto doložených dokladů vydat územní rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad tak rozhodl na základě spolehlivě zjištěného stavu věci a na základě důkladného zhodnocení všech předložených důkazů.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánu a stavebního řádu JmK v Brně, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání proti části rozhodnutí je nepřípustné. Včas a řádně podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Rozhodnutí pozbude platnost, nebude-li ve lhůtě platnosti stavba zahájena. Dobu platnosti rozhodnutí může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Rozhodnutí pozbývá platnost též dnem, kdy stavebním úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla započata.