Územní rozhodnutí

Velikost:
182 kB
Datum vystavení: 15.4.2015
Datum sejmutí: 30.4.2015

Prodloužení vodovodu a výtlakové kanalizace k novostavbě RD

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 13.04.2015

Č.j. STÚ 50/2015-ESH
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Hačecký Zdeněk (nar. 18.04.1973)
V Zahradách 271, 671 82 Dobšice
Adresa pro doručování:
Na Kopečku 315, 671 82 Dobšice

Územní rozhodnutí

Hačecký Zdeněk, V Zahradách 271, 671 82 Dobšice, podal dne 09.03.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

“Prodloužení vodovodu a výtlakové kanalizace k novostavbě RD na p.č. 6909 k.ú. Krhovice“
v Krhovicích, na pozemcích parc. č. 6918 a 6909 kat. území Krhovice.

Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení

vydává

podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

územní rozhodnutí o umístění stavby
“Prodloužení vodovodu a výtlakové kanalizace k novostavbě RD na p.č. 6909 k.ú. Krhovice“
v Krhovicích, na pozemcích parc. č. 6918 a 6909 kat. území Krhovice.

Druh a účel umisťované stavby:

 • Jedná se o prodloužení nového vodovodního řadu k novostavbě RD na p.č. 6909 k.ú. Krhovice, v délce cca 45,0 m.
 • Jedná se o prodloužení nové splaškové kanalizační sítě pro novostavbu RD na p.č. 6909 k.ú. Krhovice, v délce cca 45,5 m,
 • Účel umísťované stavby je prodloužení stávajícího vodovodního řadu a kanalizační sítě pro novostavbu RD.

Umístění stavby na pozemku:

 • Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 6918 a 6909 kat. území Krhovice.
 • Prodloužení vodovodního řadu bude napojeno na konec nového vodovodní řad v nezpevněné cestě na p.č. 6918 před pozemkem p.č. 6917 a bude dále pokračovat v nezpevněné komunikaci na p.č. 6918 v délce cca 45,0 m ve vzdálenosti cca 3,5 m od hranice stavebních parcel p.č. 6917, 6913 až k pozemku stavebníka p.č. 6909 k.ú. Krhovice.
 • Prodloužení splaškové kanalizace bude napojeno na nový řad splaškové kanalizace v nezpevněné cestě na p.č. 6918 před pozemkem p.č. 6917 a bude dále pokračovat v nezpevněné cestě na p.č. 6918 v délce cca 45,5 m ve vzdálenosti cca 3,0 m od hranice stavebních parcel p.č. 6917, 6913 až k pozemku stavebníka p.č. 6909 k.ú. Krhovice.

Architektonické a urbanistické podmínky:

 • Jedná se o prodloužení nového vodovodního řadu z plastových trub PE100 90×8,6 SDR11 v délce cca 45,0 m, umístěný v nezpevněné cestě na p.č. 6918 k.ú. Krhovice. Navrhovaný vodovodní řad bude napojen na nový vodovodní řad zakončený hydrantem, před novostavbou RD na p.č. 6917 a bude pokračovat podél p.č. 6917 a 6913 až k p.č. 6909 k.ú. Krhovice. Vedení nového vodovodu bude provedeno z plastových trub PE100 RC DN 80. Vlastní vodovod bude zajišťovat jednak pitnou a také požární vodu (osazením jednoho podzemního hydrantu – koncový ve funkci kalníku).
 • Jedná se o prodloužení nové splaškové kanalizační sítě z plastových trub PE100 63×5,8 v délce cca 45,5 m, umístěné v nezpevněné cestě na p.č. 6918 k.ú. Krhovice. Navrhovaný výtlak splaškové kanalizace bude napojen na zaslepené zakončení nového řadu splaškové kanalizace, před novostavbou RD na p.č. 6917 a bude pokračovat podél p.č. 6917 a 6913 až k p.č. 6909 k.ú. Krhovice. Vedení nové splaškové kanalizace bude provedeno z plastových trub PE100 RC DN 63. Navrhovaný výtlak bude ukončen uzávěrem a zaslepen.
 • Při návrhu vodovodního řadu a výtlakové kanalizace je uvažováno s budoucím prodloužením pro další RD.

Pro využití a ochranu území, pro další přípravu a realizaci záměru a zejména pro projektovou přípravu a provedení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:

 1. Stavba: “Prodloužení vodovodu a výtlakové kanalizace k novostavbě RD na p.č. 6909 k.ú. Krhovice“ v Krhovicích bude umístěna na pozemcích na pozemcích parc. č. 6918 a 6909 kat. území Krhovice.
 2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres celkovou situaci se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
 3. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část výše uvedeného pozemku dle schválené situace.
 4. Stavební čára se neurčuje, stavba je osazena dle situace 1:500, která je součástí předložené projektové dokumentace.
 5. Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu:
  • Napojení na vodu: napojení na konec nového vodovodního řadu PE100 90×8,6 SDR11 na p.č. 6918 před novostavbou RD na p.č. 6917 k.ú. Krhovice
  • Napojení na splaškovou kanalizaci: napojením na novou splaškovou kanalizační síť PE100 63×5,8 na p.č. 6918 před novostavbou RD na p.č. 6917 k.ú. Krhovice
 6. Podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánu státní správy:
  MěÚ Znojmo OŽP
  Vodoprávní úřad
  Navrhované rozšíření vodovodu a tlakové splaškové kanalizace je ve smyslu ust. § 55 vodního zákona stavbou vodního díla, ke které je nutné povolení dle § 15 odst. 1 vodního zákona. Vodoprávní řízení ve věci výše uvedeného povolení se zahajuje na návrh investora stavby. Návrh musí být podán u věcně a místně příslušného orgánu, tj. u MěÚ Znojmo OŽP. K žádosti je nutné přiložit projekt stavby a doklady ve smyslu § 6 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění novel.
  Orgán odpadového hospodářství
  S odpady, které budou vznikat při realizaci stavby, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších právních předpisů. Její kopie, včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce.
  Krajská hygienická stanice
  Veškeré použité výrobky a materiály pro rozšíření vodovodu budou v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
  Na KHS JmK bude přeložen rozbor vody v kráceném rozsahu z nové části vodovodu, která má být uvedena do provozu, dle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
  Výše uvedené náležitosti budou doloženy na KHS JmK se žádostí o vydání závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu.
 7. Podmínky hygienické, požární ochrany, CO apod., jsou dány příslušnými předpisy a normami ČSN.
 8. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou.
 9. Před zahájením stavebních prací, investor podá žádost o povolení stavby odbor životního prostředí MěÚ Znojmo dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

 • Hačecký Zdeněk, V Zahradách 271, 671 82 Dobšice; adresa pro doručování: Na Kopečku 315, 671 82 Dobšice

Odůvodnění

Hačecký Zdeněk, V Zahradách 271, 671 82 Dobšice, podal dne 09.03.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: “Prodloužení vodovodu a výtlakové kanalizace k novostavbě RD na p.č. 6909 k.ú. Krhovice“ v Krhovicích, na pozemcích parc. č. 6918 a 6909 kat. území Krhovice.
Stavební úřad opatřením ze dne 10.03.2015 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení. K projednání návrhu nařídil stavební úřad ústní jednání na den 08.04.2015. O jeho výsledku byl sepsán protokol. Současně upozornil, že nejpozději při ústním jednání mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Návrh umístění stavby je v souladu s platným územním plánem Obce Krhovice schváleným Zastupitelstvem obce Krhovice dne 15.11.2001, účinným ode dne 30.11.2001, a jeho změny č. 1 schválenou Zastupitelstvem obce Krhovice dne 26.06.2009, účinnou ode dne 11.07.2009, a Územní studii „Krhovice – bydlení, severovýchodní okraj obce“, vypracovanou AR projekt s.r.o., zapsanou do Evidence územně plánovací činnosti dne 23.04.2013. Stavba se nachází na návrhové ploše BR 1.1 s funkčním využitím bydlení venkovského typu. Rozšíření distribuční sítě vyhovuje obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena závaznými stanovisky a vyjádřeními účastníků řízení.
Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při ústním jednání, byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

K územnímu řízení byly předloženy tyto doklady:

 • 2x Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí
 • Plánovací smlouva ze dne 12.02.2015
 • Smlouva o budoucí darovací smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitosti ze dne 02.03.2015
 • Závazné stanovisko HZS JmK úz. odbor Znojmo ze dne 04.02.2015
 • Vyjádření ke stavbě MěÚ Znojmo OŽP ze dne 19.01.2015 a 05.02.2015
 • Závazné stanovisko KHS JmK Brno ze dne 19.02.2015
 • Vyjádření vlastníků technické infrastruktury: VAS a.s. ze dne 18.02.2015, Telefonica CR, a.s. ze dne 06.11.2014, RWE DS, s.r.o. ze dne 06.11.2014, E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 26.11.2014.

Okruh účastníků řízení
byl zjištěn ve smyslu ust. § 85 stavebního zákona, kdy stavební úřad vycházel z podání stavebníka, dále z výpisu z katastru nemovitostí, snímku pozemkové mapy, platného územního plánu. Přitom vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastnická či jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich. Na základě těchto podkladů stanovil stavební úřad okruh účastníků řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona na žadatele tj. Hačecký Zdeněk (nar. 18.04.1973), V Zahradách 271, 671 82 Dobšice, dále obec, na jejímž území bude záměr uskutečněn tj. Obec Krhovice (IČ: 00 60 04 31), Krhovice čp. 147, 671 28 pošta Jaroslavice, a podle § 85 odst. 2 stavebního zákona vlastníky pozemků nebo staveb na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn tj. vlastník pozemku p.č. 6909 k.ú. Krhovice – Hačecký Zdeněk (nar. 18.04.1973), V Zahradách 271, 671 82 Dobšice a vlastník pozemku p.č. 6918 k.ú. Krhovice – Obec Krhovice (IČ: 00 60 04 31), Krhovice čp. 147, 671 28 pošta Jaroslavice, a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno tj. vlastníci pozemku p.č. 6917 k.ú. Krhovice – Vlach Petr (nar. 02.03.1975), Tyršova 1239/1, 669 02 Znojmo, a Vlachová Zuzana (nar. 20.01.1978), Tyršova 1239/1, 669 02 Znojmo, vlastník pozemku p.č. 6913 k.ú. Krhovice – Baňas Michal (nar. 01.12.1990), Tasovice čp. 13, 671 25 pošta Hodonice, a vlastníka pozemku p.č. 6919 k.ú. Krhovice – Obec Krhovice (IČ: 00 60 04 31), Krhovice čp. 147, 671 28 pošta Jaroslavice, a správci technické infrastruktury tj. RWE DS, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, Telefónica O2 Czech republik, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Znojmo, Roosveltova 8, 669 02 Znojmo, VAS, a.s., divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo.

Ve stanovené lhůtě do 08.04.2015 nebyly uplatněny námitky účastníků řízení.

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:

 • Účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

 • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Při posuzování žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Stavební úřad mohl tedy na základě zhodnocení těchto doložených dokladů vydat územní rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad tak rozhodl na základě spolehlivě zjištěného stavu věci a na základě důkladného zhodnocení všech předložených důkazů.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánu a stavebního řádu JmK v Brně, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. První den lhůty je den následující po dni oznámení. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Včas a řádně podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení úplného územního rozhodnutí, opatřený doložkou právní moci; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí taky obci, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Dle § 93 odst. 1 stavebního zákona toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Rozhodnutí pozbude platnost, nebude-li ve lhůtě platnosti stavba zahájena. Dobu platnosti rozhodnutí může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Rozhodnutí pozbývá platnost též dnem, kdy stavebním úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla započata.

Územní rozhodnutí nezbavuje stavebníka (investora) povinnosti dodržet podmínky vyplývající ze stanovisek správců a vlastníků technické a dopravní infrastruktury. Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce žadatele a ostatní účastníky územního řízení.