Územní rozhodnutí

Velikost:
182 kB
Datum vystavení: 17.6.2015
Datum sejmutí: 1.7.2015

Tasovice_Císař:NN přip.kab. přípojka

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 12.06.2015

Č.j. STÚ 132/2015-ESH
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

E.ON Distribuce, a.s. (IČ: 28 08 54 00)
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
V zastoupení:
E.ON Česká republika, s.r.o. (IČ: 25 73 35 91)
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Zastoupený společností:
KA-ELVOD s.r.o. (IČ: 26 23 83 90)
Drnholecká 464, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Územní rozhodnutí

E.ON Distribuce, a.s. (IČ: 28 08 54 00), F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupený: E.ON Česká republika, s.r.o. (IČ: 25 73 35 91), F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupený společností: KA-ELVOD s.r.o. (IČ: 26 23 83 90), Drnholecká 464, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, podala dne 22.04.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

“Tasovice_Císař:NN přip.kab. přípojka“
v  Tasovicích, na pozemcích parc. č. 486/8, 486/7 a 514/1 (GP 6109/3) kat. území Tasovice nad Dyjí.

Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení

vydává

podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

územní rozhodnutí o umístění stavby
“Tasovice_Císař:NN přip.kab. přípojka“
v Tasovicích, na pozemcích parc. č. 486/8, 486/7 a 514/1 (GP 6109/3) kat. území Tasovice nad Dyjí.

Druh a účel umisťované stavby:

 • Jedná se o novou kabelovou přípojku NN k objektu na p.č. 486/5 k.ú. Tasovice nad Dyjí v délce cca 62,0 m.
 • Účel umísťované stavby je napojeni nového odběrného místa el. energií.

Umístění stavby na pozemku:

 • Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 486/8, 486/7 a 514/1 (GP 6109/3) kat. území Tasovice nad Dyjí.
 • Ze stávajícího podpěrného bodu č. 97 na p.č. 486/8 bude provedena nová kabelová přípojka NN kabelem NAVY 4X 16 mm2, který bude sveden do SP 100 PSP (která bude umístěna na p.b.č. 97) a dále bude pokračovat v délce cca 10,0 m po p.č. 486/8 a p.č. 486/7 ve vzdálenosti 0,3 m od hranice s pozemkem p.č. 482/3, dále pak po p.č. 514/1 (GP 6109/3) ve vzdálenosti 0,2 m podél jižní hranice p.č. 486/7, 486/3 a 486/5 až k p.č. 486/4 k.ú. Tasovice nad Dyjí, kde bude ukončen v novém pojistkovém pilíři SS 200 PKE. SS PKE bude umístěn po pravé straně, 1,0 m od sloupu s veřejným osvětlením na p.č. 514/1 (GP 6109/3) k.ú. Tasovice nad Dyjí.

Architektonické a urbanistické podmínky:

 • Jedná se o stavbu elektrické přípojky NN ke stavbě na pozemku p.č. 486/5 k.ú. Tasovice nad Dyjí v celkové délce cca 62 m – ze stávajícího podpěrného bodu č. 97 bude provedena nová kabelová přípojka NN kabelem NAVY 4X 16 mm2, který bude sveden do SP 100 PSP (která bude umístěna na p.b.č. 97) a dále bude pokračovat po p.č. 486/8, 486/7 a 514/1 (GP 6109/3) k.ú. Tasovice nad Dyjí, kde bude ukončen v novém pojistkovém pilíři SS 200 PKE. SS PKE bude umístěn po pravé straně, 1,0 m od sloupu s veřejným osvětlením. Kabelová trasa bude uložena v AROT 50 Ø DVR a hloubka kabelového lože bude 0,8 m. Pod vjezdem do hangáru na p.č. 486/6 bude proveden protlak, aby nedošlo k porušení asfaltové vrstvy. Připojení na p.č. 97 bude provedeno dle požadavků PPN.

Pro využití a ochranu území, pro další přípravu a realizaci záměru a zejména pro projektovou přípravu a provedení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:

 1. Stavba: “Tasovice_Císař:NN přip.kab. přípojka“ v Tasovicích bude umístěna na pozemcích na pozemcích parc. č. 486/8, 486/7 a 514/1 (GP 6109/3) kat. území Tasovice nad Dyjí.
 2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres celkovou situaci se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
 3. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část výše uvedeného pozemku dle schválené situace.
 4. Stavební čára se neurčuje, stavba je osazena dle situace 1:500, která je součástí předložené projektové dokumentace.
 5. Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu:
  • Komunikační napojení: bez napojení.
  • Napojení na el. energii: na stávajícím podpěrném bodu č. 97 na p.č. 486/8 k.ú. Tasovice nad Dyjí.
  • Napojení na vodu: bez napojení.
  • Napojení na dešťovou kanalizaci: bez napojení.
  • Napojení na plyn: bez napojení .
 6. Podmínky hygienické, požární ochrany, CO apod., jsou dány příslušnými předpisy a normami ČSN.
 7. Účastníci řízení budou stavebníkem (KA-ELVOD s.r.o.) v dostatečném předstihu písemně, příp. telefonicky informováni o termínu zahájení stavebních prací.
 8. Výše uvedená stavba podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 5. stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Pro její realizaci postačí toto územní rozhodnutí.
 9. 30 dnů před předpokládaným dokončením stavby bude podána žádost o kolaudační souhlas, ke kterému budou předloženy příslušné doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s pož. na stavby (§ 156 stavebního zákona).

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

 • E.ON Distribuce, a.s. (IČ: 28 08 54 00), F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
  zastoupený: E.ON Česká republika, s.r.o. (IČ: 25 73 35 91), F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupený společností: KA-ELVOD s.r.o. (IČ: 26 23 83 90), Drnholecká 464, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Odůvodnění

E.ON Distribuce, a.s. (IČ: 28 08 54 00), F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupený: E.ON Česká republika, s.r.o. (IČ: 25 73 35 91), F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupený společností: KA-ELVOD s.r.o. (IČ: 26 23 83 90), Drnholecká 464, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, podala dne 22.04.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Tasovice_Císař:NN přip.kab. přípojka“ v  Tasovicích, na pozemcích parc. č. 486/8, 486/7 a 514/1 (GP 6109/3) kat. území Tasovice nad Dyjí.

Stavební úřad opatřením ze dne 04.05.2015 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení. K projednání návrhu nařídil stavební úřad ústní jednání na den 04.06.2015. O jeho výsledku byl sepsán protokol. Současně upozornil, že nejpozději při ústním jednání mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Návrh umístění stavby je v souladu s platným územním plánem Obce Tasovice schváleným zastupitelstvem obce Tasovice dne 28.06.2010 účinným ode dne 15.07.2010. Stavba se nachází na stávajících funkčních plochách U – veřejná prostranství a SO – smíšené obytné. Rozšíření distribuční sítě vyhovuje obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena závaznými stanovisky a vyjádřeními účastníků řízení.
Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při ústním jednání, byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

K územnímu řízení byly předloženy tyto doklady:

 • 2x Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí
 • Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se smluvní stranou E.ON Distribuce a.s. a na druhé straně s panem Papajem Martinem ze dne 14.03.2015 a Obcí Tasovice ze dne 08.04.2015
 • Vyjádření vlastníků technické infrastruktury: VAS a.s. ze dne 12.03.2015, Telefonica CR, a.s. ze dne 16.02.2015, RWE DS, s.r.o. ze dne 18.02.2015, E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 13.03.2015.

Okruh účastníků řízení
byl zjištěn ve smyslu ust. § 85 stavebního zákona, kdy stavební úřad vycházel z podání stavebníka, dále z výpisu z katastru nemovitostí, snímku pozemkové mapy, platného územního plánu. Přitom vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastnická či jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich. Na základě těchto podkladů stanovil stavební úřad okruh účastníků řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona na žadatele tj. E.ON Distribuce, a.s. (IČ: 28 08 54 00), F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupený: E.ON Česká republika, s.r.o. (IČ: 25 73 35 91), F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupený společností: KA-ELVOD s.r.o. (IČ: 26 23 83 90), Drnholecká 464, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, dále obec, na jejímž území bude záměr uskutečněn tj. Obec Tasovice (IČ: 00 63 76 11), Tasovice čp. 67, 671 25 pošta Hodonice, a podle § 85 odst. 2 stavebního zákona vlastníky pozemků nebo staveb na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn tj. vlastník pozemku p.č. 486/8 a 486/7 k.ú. Tasovice nad Dyjí – Papaj Martin (nar. 24.07.1983), Tasovice čp. 72, 671 25 pošta Hodonice, a vlastník pozemku p.č. 514/1 (GP 6109/3) k.ú. Tasovice nad Dyjí – Obec Tasovice (IČ: 00 63 76 11), Tasovice čp. 67, 671 25 pošta Hodonice, a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno tj. vlastníci pozemků p.č. 482/3 a 486/5 k.ú. Tasovice nad Dyjí – Císař Josef (nar. 27.04.1947), Tasovice čp. 380, 671 25 pošta Hodonice, a Císařová Vlastislava (nar. 26.09.1948), Tasovice čp. 380, 671 25 pošta Hodonice, vlastník pozemků p.č. 486/3 a 486/6 k.ú. Tasovice nad Dyjí – Vašina František (nar. 04.06.1951), Tasovice čp. 276, 671 25 pošta Hodonice, a vlastníci pozemku p.č. 486/4 k.ú. Tasovice nad Dyjí – Pouč Mojmír (nar. 13.11.1949), Školní 272, 671 25 Hodonice, a Poučová Miluše (nar. 08.02.1956), Školní 272, 671 25 Hodonice, a správci technické infrastruktury tj. RWE DS, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, Telefónica O2 Czech republik, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Znojmo, Roosveltova 8, 669 02 Znojmo, VAS, a.s., divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo.

Ve stanovené lhůtě do 04.06.2015 nebyly uplatněny námitky účastníků řízení.

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:

 • Účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

 • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Při posuzování žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Stavební úřad mohl tedy na základě zhodnocení těchto doložených dokladů vydat územní rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad tak rozhodl na základě spolehlivě zjištěného stavu věci a na základě důkladného zhodnocení všech předložených důkazů.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánu a stavebního řádu JmK v Brně, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. První den lhůty je den následující po dni oznámení. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Včas a řádně podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení úplného územního rozhodnutí, opatřený doložkou právní moci; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí taky obci, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Dle § 93 odst. 1 stavebního zákona toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Rozhodnutí pozbude platnost, nebude-li ve lhůtě platnosti stavba zahájena. Dobu platnosti rozhodnutí může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Rozhodnutí pozbývá platnost též dnem, kdy stavebním úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla započata.

Územní rozhodnutí nezbavuje stavebníka (investora) povinnosti dodržet podmínky vyplývající ze stanovisek správců a vlastníků technické a dopravní infrastruktury. Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce žadatele a ostatní účastníky územního řízení.