Územní rozhodnutí

Velikost:
217 kB
Datum vystavení: 14.8.2015
Datum sejmutí: 31.8.2015

Rozšíření vodovodu v obci Krhovice, řad A, A1

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 13.08.2015

Č.j. STÚ 237/2015-ESH
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz
Obec Krhovice (IČ: 00 60 04 31)
Krhovice čp. 147, 671 28 pošta Jaroslavice
V zastoupení:
Vodárenská akciová společnost, a.s. (IČ: 49 45 58 42)
Divize Znojmo
Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo

Územní   rozhodnutí

Obec Krhovice (IČ: 00 60 04 31), Krhovice čp. 147, 671 28 pošta Jaroslavice, zastoupená Vodárenskou akciovou společností, a.s. (IČ: 49 45 58 42), divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo, podala dne 24.06.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

“Rozšíření vodovodu v obci Krhovice, řad A, A1“
v  Krhovicích, na pozemcích parc. č. 55/1 (ZE 44/2), 244/5 a 486/1 kat. území Krhovice.

Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení

vydává

podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

územní rozhodnutí o umístění stavby
“Rozšíření vodovodu v obci Krhovice, řad A, A1“
v  Krhovicích, na pozemcích parc. č. 55/1 (ZE 44/2), 244/5 a 486/1 kat. území Krhovice.

Druh a účel umisťované stavby:

 • Jedná se o rozšíření stávajícího vodovodního řadu pro rekreační oblast v SZ části obce Krhovice v celkové délce cca 452,0 m.
 • Účel umísťované stavby je rozšíření vodovodního řadu.

Umístění stavby na pozemku:

 • Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 55/1 (ZE 44/2), 244/5 a 486/1 kat. území Krhovice.
 • Nové potrubí vodovodu bude napojeno na stávající vodovodní řad na p.č. 244/5 mezi domy čp. 204 a 205 na pozemcích p.č. 253/10 a 244/4 k.ú. Krhovice a bude následně pokračovat severním směrem v zeleném pásu na p.č. 244/5 ve vzdálenosti 1,12 m od hranice s komunikací II/408 na p.č. 486/1 k.ú. Krhovice až k domu čp. 211 na p.č. 244/7, kde zatočí západním směrem, kde bude křížit komunikaci II/408. Nový vodovodní řad bude pokračovat západním směrem při okraji stávající polní cesty a částečně v zeleném pásu na p.č. 55/1 (ZE 44/2) podél pozemku na p.č. 231/1 až k lomovému bodu s osazeným hydrantem H3, kde se na řad „A“ napojí řad „A1“. Řad „A“ bude pokračovat částečně v nezpevněné polní cestě a v zeleném pásu na p.č. 55/1 (ZE 44/2) podél pozemků p.č. 55/21, 55/20, 55/57, 55/19, 55/25 a 55/35 až k pozemku p.č. 239 k.ú. Krhovice, kde bude zakončen osazeným hydrantem H4. Větev „A1“ bude pokračovat jihozápadním směrem v zeleném pásu v souběhu s nezpevněnou polní cestou na p.č. 55/1 (ZE 44/2) podél pozemků p.č. 55/21, 55/84, 55/56, 55/51, 55/49, 55/14, 55/15, 55/16, 55/17, 55/18 až po pozemek p.č. 55/10 k.ú. Krhovice, kde bude zakončen osazeným hydrantem H6. Celková délka řadu „A“ činí 283,0 m a řadu „A1“ 169,0 m.

Architektonické a urbanistické podmínky:

 • Jedná se o rozšíření stávajícího vodovodního řadu LT DN 80 novým z materiálu PE 100 RC DN 80 pro rekreační oblast v SZ části obce Krhovice v celkové délce cca 452,0 m.
 • Řad „A“ – Vodovodní řad o celkové délce 283,0 m bude proveden z materiálu PE 100 RC DN 80. Potrubí bude napojeno na stávající vodovodní řad LT DN 80 mezi domy čp. 204 a 205 před stávajícím hydrantem. Ten bude nahrazen hydrantem novým H1, který bude osazen již na navrženém vodovodu. V úseku mezi domy čp. 204 a 211 bude z provozu vyřazen již dimenzí a uložením nevyhovující vodovodní řad PE DN 80 a to v délce 44,5 m. Tento úsek bude nahrazen navrženým vodovodem, který bude uložen v zeleném pásu v souběhu s krajskou komunikací II/408. Navržený řad bude poté křížit stávající komunikaci, a to protlakem s chráničkou OCEL DN 200 dl. 12,0 m. Před začátkem provádění prací je nutné oslovit prováděcí firmu, která stanoví rozměry startovací a koncové jámy pro bezvýkopové technologie a stanoví podmínky provádění. Potrubí poté povede při kraji stávající polní cesty a částečně v zeleném pásu kolem cesty až k místu, kde se řad ukončí koncovým hydrantem H4. V místě lomového bodu A-10 bude na řad napojen řad „A1“. V místě lomového bodu A-4 bude proveden propoj z PE 63 dl. 3,5 m na stávající potrubí vodovodního řadu u domu čp. 211. Potrubí bude ukládáno dle výkresu situace s minimálními odchylkami do rýhy o šířce 0,8 m ve skladbě dle kladečského schématu (výkres D.3). Na celém úseku budou osazeny 4 sekční šoupátka Š1 až Š4. Na navrženém úseku budou osazeny celkem 4 hydrantové sestavy (plnoprůtokové podzemní hydranty DN 80 + patkové koleno DN 80 + šoupě DN 80) se spodním odkalením H1 až H4. Dimenze jednotlivých šoupat a počet armatur bude provedeno dle kladečského schématu. Bude provedeno 2 ks přepojení přípojek pro domy čp. 205 a 212 přímo na řadu (PE 32 o celkové délce 7,0 m), a to takovým způsobem, aby nedošlo k porušení konstrukce oplocení u těchto staveb na p.č. 244/4 a 224/6 k.ú. Krhovice.
 • Řad „A1“ – Vodovodní řad o celkové délce 169,0 m bude proveden z materiálu PE 100 RC DN 80. Potrubí bude napojeno na řad „A“ v lomovém bodě A-10. Řad bude uložen v zeleném pásu v souběhu s místní polní cestou až k místu, kde se řad ukončí koncovým hydrantem H6. Potrubí bude ukládáno dle situace s minimálními odchylkami do rýhy o šířce 0,8 m ve skladbě dle kladečského schéma (výkres D.3). Na celém úseku bude osazeno 1 sekční šoupě Š5. Na navrženém úseku budou osazeny celkem 2 hydrantové sestavy (plnoprůtokové podzemní hydranty DN 80 + patkové koleno DN 80 + šoupě DN 80) se spodním odkalením H5 a H6. Dimenze jednotlivých šoupat a počet armatur bude dle kladečského schématu.

Pro využití a ochranu území, pro další přípravu a realizaci záměru a zejména pro projektovou přípravu a provedení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:

 1. Stavba: “Rozšíření vodovodu v obci Krhovice, řad A, A1“ v  Krhovicích, na pozemcích parc. č. 55/1 (ZE 44/2), 244/5 a 486/1 kat. území Krhovice.
 2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres celkovou situaci se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
 3. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část výše uvedeného pozemku dle schválené situace.
 4. Stavební čára se neurčuje, stavba je osazena dle situace 1:500, která je součástí předložené projektové dokumentace.
 5. Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu:
  • Komunikační napojení: bez napojení.
  • Napojení na el. energii: bez napojení.
  • Napojení na vodu: na stávající vodovodní řad na p.č. 244/5 mezi domy čp. 204 a 205 na pozemcích p.č. 253/10 a 244/4 k.ú. Krhovice.
  • Napojení na dešťovou kanalizaci: bez napojení.
  • Napojení na plyn: bez napojení .
 6. Podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánu státní správy:
  MěÚ Znojmo OŽP
  Vodoprávní úřad
  Vodovod je vodním dílem podle § 55 vodního zákona. Ke stavbě vodního díla je třeba stavební povolení podle § 15 odst. 1 vodního zákona. Náležitosti žádosti o tato povolení jsou předepsané v ust. § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
  Orgán odpadového hospodářství
  S odpady, které budou vznikat při realizaci stavby, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších právních předpisů. Její kopie, včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce.
  Předběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů bude přeloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo OŽP.
  Krajská hygienická stanice
  Veškeré použité výrobky a materiály přicházející do styku s pitnou vodou instalované v rámci rozšíření vodovodu budou v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
  Na KHS JmK bude doložen rozbor vody alespoň v kráceném rozsahu z nové části řadu dle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
  MěÚ Znojmo – odbor dopravy
  Nejméně 30 dnů před zahájením prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavebních prací MěÚ Znojmo – odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad, o povolení zvláštního užívání silnice II/408 v souladu s § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a o omezení provozu na této silnici.
  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. (dále jen SÚ JMK)
  Vzhledem k tomu, že dojde k trvalému uložení zařízení do pozemku v majetku Jihomoravského kraje je třeba pro toto zařízení zřídit věcné břemeno se zápisem do katastru nemovitostí. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena s vlastníkem pozemku tj. Jihomoravským krajem na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene prostřednictvím naší organizace, SÚS JMK. Tato smlouva bude předložena podepsaná před vydáním stavebního povolení, popřípadě jiného stavebního řízení. Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad, odbor dopravy. O zvláštním užívání je nutné požádat min. 4 týdny před prováděním prací. Před započetím prací prováděcí firma převezme od nás předmětný úsek protokolárně na dobu provádění. Po jejím ukončení rovněž protokolárně předá zpět naší organizaci. Po dokončení stavby požadujeme jedno paré projektové dokumentace skutečného provedení stavby s veškerými zakreslenými změnami. Toto paré bude uloženo v archivu SÚS JMK p.o.k. Znojmo.
 7. Podmínky hygienické, požární ochrany, CO apod., jsou dány příslušnými předpisy a normami ČSN.
 8. Provedení výkopu a přepojení přípojek pro domy čp. 205 a 212 bude prováděno s ohledem na stavbu oplocení a takovým způsobem, aby nedošlo k porušení konstrukce oplocení u těchto staveb na p.č. 244/4 a 224/6 k.ú. Krhovice.
 9. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou.
 10. Před zahájením stavebních prací, investor podá žádost o povolení stavby odbor životního prostředí MěÚ Znojmo dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Krhovice (IČ: 00 60 04 31), Krhovice čp. 147, 671 28 pošta Jaroslavice, zastoupená Vodárenskou akciovou společností, a.s. (IČ: 49 45 58 42), divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo

Odůvodnění

Obec Krhovice (IČ: 00 60 04 31), Krhovice čp. 147, 671 28 pošta Jaroslavice, zastoupená Vodárenskou akciovou společností, a.s. (IČ: 49 45 58 42), divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo, podala dne 24.06.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: “Rozšíření vodovodu v obci Krhovice, řad A, A1“ v  Krhovicích, na pozemcích parc. č. 55/1 (ZE 44/2), 244/5 a 486/1 kat. území Krhovice.

Stavební úřad opatřením ze dne 09.07.2015 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení. K projednání návrhu nařídil stavební úřad ústní jednání na den 06.08.2015. O jeho výsledku byl sepsán protokol. Současně upozornil, že nejpozději při ústním jednání mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Návrh umístění stavby je v souladu s platným územním plánem Obce Krhovice schváleným Zastupitelstvem obce Krhovice dne 15.11.2001, účinným ode dne 30.11.2001, a jeho změny č. 1 schválenou Zastupitelstvem obce Krhovice dne 26.06.2009, účinnou ode dne 11.07.2009, a Územní studii „Krhovice – bydlení, severovýchodní okraj obce“, vypracovanou AR projekt s.r.o., zapsanou do Evidence územně plánovací činnosti dne 23.04.2013. Stavba se nachází na stávající ploše D s funkčním využitím plochy veřejných komunikací a stávající ploše ZK s funkčním využitím plochy zeleň krajinná. Rozšíření distribuční sítě vyhovuje obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena závaznými stanovisky a vyjádřeními účastníků řízení.
Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při ústním jednání, byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

K územnímu řízení byly předloženy tyto doklady:

 • 3x Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí
 • Plná moc pro zastupování
 • Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se smluvní stranou Jihomoravský kraj a na druhé straně s Obcí Krhovice ze dne 16.06.2015.
 • Stanovisko SÚS JMK, p.o.k. ze dne 09.02.2015
 • Vyjádření MěÚ Znojmo OŽP ze dne 20.02.2015
 • Vyjádření MěÚ Znojmo OD ze dne 11.03.2015
 • Souhlas Policie ČR ze dne 11.02.2015
 • Závazné stanovisko KHS JMK Brno ze dne 09.03.2015
 • Závazné stanovisko HZS JMK ze dne 02.03.2015
 • Vyjádření vlastníků technické infrastruktury: VAS a.s. ze dne 18.02.2015, Telefonica CR, a.s. ze dne 29.01.2015, RWE DS, s.r.o. ze dne 30.01.2015, E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 19.02.2015, Videon Networkong s.r.o. ze dne 31.12.2015.

Okruh účastníků řízení
byl zjištěn ve smyslu ust. § 85 stavebního zákona, kdy stavební úřad vycházel z podání stavebníka, dále z výpisu z katastru nemovitostí, snímku pozemkové mapy, platného územního plánu. Přitom vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastnická či jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich. Na základě těchto podkladů stanovil stavební úřad okruh účastníků řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona na žadatele tj. Obec Krhovice (IČ: 00 60 04 31), Krhovice čp. 147, 671 28 pošta Jaroslavice, zastoupená Vodárenskou akciovou společností, a.s. (IČ: 49 45 58 42), divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo, dále obec, na jejímž území bude záměr uskutečněn tj. Obec Krhovice (IČ: 00 60 04 31), Krhovice čp. 147, 671 28 pošta Jaroslavice, a podle § 85 odst. 2 stavebního zákona vlastníky pozemků nebo staveb, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn tj. vlastník pozemku p.č. 55/1 (ZE 44/2) a 244/5 k.ú. Krhovice – Obec Krhovice (IČ: 00 60 04 31), Krhovice čp. 147, 671 28 pošta Jaroslavice, a vlastník pozemku p.č. 486/1 k.ú. Krhovice – Správa a údržba silnic JmK, p.o.k. (IČ: 70 93 25 81), Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno – Veveří, a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno tj. vlastníci pozemků p.č. 244/4 k.ú. Krhovice – Merhautová Františka, Krhovice čp. 205, 671 28 pošta Jaroslavice, p.č. 244/5, 236, 239 a 55/51 k.ú. Krhovice – Obec Krhovice (IČ: 00 60 04 31), Krhovice čp. 147, 671 28 pošta Jaroslavice, p.č. 244/6 k.ú. Krhovice – Drápal Miloš, Bořetická 4133/6, 628 00 Brno – Židenice a Drápalová Marcela, Bořetická 4133/6, 628 00 Brno – Židenice, p.č. 244/7 k.ú. Krhovice – Křivánek Josef, Krhovice čp. 211, 671 28 pošta Jaroslavice a Křivánková Libuše, Krhovice čp. 211, 671 28 pošta Jaroslavice, p.č. 231/1 k.ú. Krhovice – Hozák Ladislav, Kpt. Jaroše 1341, 277 11 Neratovice, p.č. 253/10 k.ú. Krhovice – Šíma Emil, Krhovice čp. 204, 671 28 pošta Jaroslavice a Šímová Zdeňka, Krhovice čp. 204, 671 28 pošta Jaroslavice, p.č. 55/35 k.ú. Krhovice – Rožnovská Petra, 28. října 2286/24, 669 02 Znojmo, p.č. 55/25 k.ú. Krhovice – Jelínek František, Krhovice č.ev. 19, 671 28 pošta Jaroslavice, p.č. 55/19 k.ú. Krhovice – Hádková Renata, Černín čp. 14, 671 53, p.č. 55/20, 55/57, 55/84 a 55/56 k.ú. Krhovice – Veselka Josef, Lidická 873/2, 669 02 Znojmo a Veselková Milada, Lidická 873/2, 669 02 Znojmo, p.č. 55/21 k.ú. Krhovice – Smetanová Vendulka, J. Haška 1650, 738 01 Frýdek – Místek, p.č. 55/49 k.ú. Krhovice – Trávníček Zdeněk, Krhovice č. ev. 14, 671 28 pošta Jaroslavice, p.č. 55/14 k.ú. Krhovice – Vyšinka Miroslav, Myslbekova 465/9, 674 01 Třebíč – Nové Dvory a Vyšinková Jaroslava, Myslbekova 465/9, 674 01 Třebíč – Nové Dvory, p.č. 55/15 k.ú. Krhovice – Mgr. Dlouhá Miroslava, Myslbekova 466/11, 674 01 Třebíč – Nové Dvory, p.č. 55/16 k.ú. Krhovice – Hrdý Oldřich, Lidická 873/2, 669 02 Znojmo a Hrdá Eva, Lidická 873/2, 669 02 Znojmo.
V průběhu řízení bylo vyhověno námitce o prodloužení navrhovaného vodovodu, která vyvolala rozšíření okruhu účastníků řízení – vlastníků sousedních pozemků o p.č. 55/17 k.ú. Krhovice – Jiřík Kamil, Riegrova 2485/4, 669 02 Znojmo, p.č. 55/18 k.ú. Krhovice – Nikrmaierová Leona, 671 53 Jevišovice čp. 100, p.č. 55/10 k.ú. Krhovice – Rydval Jan, Tasovická čp. 276, 671 25 Hodonice.
Účastníkem řízení se cítí být budoucí majitel nově vzniklého pozemku p.č. 55/117 k.ú. Krhovice (dle geometrického plánu č. 457-160/2015 ze dne 25.06.2015) k dnešnímu datu stále pod p.č. 55/51 k.ú. Krhovice – Škvařil Miroslav, Krhovice č.ev. 15, 671 28 pošta Jaroslavice a Škvařilová Ilona, Krhovice č.ev. 15, 671 28 pošta Jaroslavice, čemuž stavební úřad vyhověl a zařadil ho do okruhu účastníků řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona vlastníky pozemků nebo staveb a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.
Správci technické infrastruktury tj. RWE DS, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, Telefónica O2 Czech republik, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Znojmo, Roosveltova 8, 669 02 Znojmo, VAS, a.s., divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo.

Ve stanovené lhůtě do 0.08.2015 byly uplatněny námitky účastníků řízení:

 • Rydval Jan, Tasovická 276, 671 25 Hodonice – Žádám o prodloužení navrhovaného vodovodu v obci Krhovice na okraj pozemku p.č. 55/10 k.ú. Krhovice.
 • Navržený vodovod bude prodloužen o cca 40,0 m k pozemku p.č. 55/10 k.ú. Krhovice. Obec Krhovice s tímto návrhem souhlasí. Stavební úřad s ohledem na tuto námitku rozšířil okruh účastníků řízení o vlastníky sousedních pozemků dle § 85 odst. 2 stavebního zákona.

 

 • Drápal Miloš, Bořetická 4133/6, 628 00 Brno – Židenice – Požaduji o zajištění nového přepojení ze stávajícího vodovodu na nové vedení vodovodního řadu s ohledem na stavbu oplocení (zajištění výkopu tak, aby nedošlo k destrukci konstrukce oplocení).
 • Námitka byla uvedena ve výroku v kapitole „Pro využití a ochranu území, pro další přípravu a realizaci záměru a zejména pro projektovou přípravu a provedení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky“ bod 8. „Provedení výkopu a přepojení přípojek pro domy čp. 205 a 212 bude prováděno s ohledem na stavbu oplocení a takovým způsobem, aby nedošlo k porušení konstrukce oplocení u těchto staveb na p.č. 244/4 a 224/6 k.ú. Krhovice.

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:

 • Účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

 • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Při posuzování žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Stavební úřad mohl tedy na základě zhodnocení těchto doložených dokladů vydat územní rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad tak rozhodl na základě spolehlivě zjištěného stavu věci a na základě důkladného zhodnocení všech předložených důkazů.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánu a stavebního řádu JmK v Brně, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. První den lhůty je den následující po dni oznámení. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Včas a řádně podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení úplného územního rozhodnutí, opatřený doložkou právní moci; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí taky obci, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Dle § 93 odst. 1 stavebního zákona toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Rozhodnutí pozbude platnost, nebude-li ve lhůtě platnosti stavba zahájena. Dobu platnosti rozhodnutí může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Rozhodnutí pozbývá platnost též dnem, kdy stavebním úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla započata.

Územní rozhodnutí nezbavuje stavebníka (investora) povinnosti dodržet podmínky vyplývající ze stanovisek správců a vlastníků technické a dopravní infrastruktury. Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce žadatele a ostatní účastníky územního řízení.