Územní rozhodnutí

Velikost:
119 kB
Datum vystavení: 13.11.2015
Datum sejmutí: 30.11.2015

Kopaná domovní studna

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 10.11.2015

Č.j. STÚ 309/2015-ESH
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Kubík Jan (nar. 12.05.1949)
Obecní 116
671 25 Hodonice

Územní rozhodnutí

Kubík Jan, Obecní 116, 671 25 Hodonice, podal dne 14.10.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

“Kopaná domovní studna“
v  Hodonicích, na pozemku parc. č. 916/2 kat. území Hodonice.

Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení

vydává

podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

územní rozhodnutí o umístění stavby
“Kopaná domovní studna“
v  Hodonicích, na pozemku parc. č. 916/2 kat. území Hodonice.

Členění stavby:
SO 01 Kopaná domovní studna

Druh a účel umisťované stavby:

 • Jedná se o kopanou šachtovou studnu o vnitřním Ø DN 1,0 m do hloubky max. 5,0 m.
 • Účel umísťované stavby – zajištění užitkové vody pro závlahu zahrady na pozemcích 436/1, 436/2, 436/3 a 916/2 k.ú. Hodonice.

Umístění stavby na pozemku:

 • Stavba studny bude situována v severovýchodní části pozemku p.č. 916/2 k.ú. Hodonice; 1,7 m od hranice s pozemkem p.č. 915/4 a 8,4 m od hranice s pozemkem p.č. 434/1 k.ú. Hodonice (vzdálenosti od středu studny).

Architektonické a urbanistické podmínky:

 • Jedná se o kopanou šachtovou studnu o vnitřním Ø DN 1,0 m do hloubky max. 5,0 m provedenou z prefabrikovaných betonových skruží, se zhlavím z betonové skruže cca 0,5 m nad terénem a záklopovou deskou.

Pro využití a ochranu území, pro další přípravu a realizaci záměru a zejména pro projektovou přípravu a provedení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:

 1. Stavba: „Kopaná domovní studna“ bude umístěna v  Hodonicích, na pozemku parc. č. 916/2 kat. území Hodonice.
 2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres celkovou situaci se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
 3. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část výše uvedeného pozemku dle schválené situace.
 4. Stavební čára se neurčuje, stavba je osazena dle situace 1: 250, která je součástí předložené projektové dokumentace.
 5. Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu:
  Komunikační napojení: bez napojení.
  Napojení na el. energii: bez napojení.
  Napojení na vodu: bez napojení
  Napojení na dešťovou kanalizaci: bez napojení.
  Napojení na plyn: bez napojení .
 6. Podmínky hygienické, požární ochrany, CO apod., jsou dány příslušnými předpisy a normami ČSN.
 7. Projektová dokumentace pro povolení stavby SO 01 – Kopaná domovní studna bude vypracována oprávněnou osobou.
 8. Před zahájením stavebních prací investor zažádá o povolení MěÚ Znojmo OŽP – vodoprávní úřad.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Kubík Jan (nar. 12.05.1949), Obecní 116, 671 25 Hodonice

Odůvodnění

Kubík Jan, Obecní 116, 671 25 Hodonice, podal dne 14.10.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: “Kopaná domovní studna“ v  Hodonicích, na pozemku parc. č. 916/2 kat. území Hodonice.

Stavební úřad opatřením ze dne 15.10.2015 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení. K projednání návrhu nařídil stavební úřad ústní jednání na den 05.11.2015 ve 13,0 hodin. O jeho výsledku byl sepsán protokol. Současně upozornil, že nejpozději při ústním jednání mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Stavba je v souladu s platným územním plánem Hodonice schváleným Zastupitelstvem obce Hodonice dne 13.10.2010, účinným ode dne 29.10.2010, a jeho změn č. 1, účinné ode dne 24.04.2014, a spadá do stávající plochy smíšené obytné (SO). Záměr splňuje podmínky hlavního využití stanovené územním plánem pro danou funkční plochu, tzn. že stavba je určen jako doplňková stavba pro bydlení. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena závaznými stanovisky a vyjádřeními účastníků řízení.
Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při ústním jednání, byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

K územnímu řízení byly předloženy tyto doklady:

 • 2x Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí
 • Čestné prohlášení, že se na pozemku nenachází žádné vedení TI

Okruh účastníků řízení
byl zjištěn ve smyslu ust. § 85 stavebního zákona, kdy stavební úřad vycházel z podání stavebníka, dále z výpisu z katastru nemovitostí, snímku pozemkové mapy, platného územního plánu. Přitom vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastnická či jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich. Na základě těchto podkladů stanovil stavební úřad okruh účastníků řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona na žadatele tj. Kubík Jan (nar. 12.05.1949), Obecní 116, 671 25 Hodonice, dále obec, na jejímž území bude záměr uskutečněn tj. Obec Hodonice (IČ: 00 29 27 88), Obecní 287, 671 25 Hodonice, a podle § 85 odst. 2 stavebního zákona vlastníky pozemků nebo staveb, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn tj. vlastník pozemku p.č. 916/2 k.ú. Hodonice – žadatele tj. Kubík Jan (nar. 12.05.1949), Obecní 116, 671 25 Hodonice; a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno tj. vlastníci pozemků p.č. 436/3 k.ú. Hodonice – Kubík Jan (nar. 12.05.1949), Obecní 116, 671 25 Hodonice; p.č. 916/1 a 916/3 k.ú. Hodonice – Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. (IČ: 00 01 26 61), Sokolovská 106, 570 01 Litomyšl – Nedošín; p.č. 915/4 k.ú. Hodonice – Brhelová Marie (nar. 28.01.1940), Nádražní 219, 671 25 Hodonice; a p.č. 434/1 k.ú. Hodonice – Kacetl Jiří (nar. 23.10.1986), Tasovice čp. 389, 671 25 pošta Hodonice.

Ve stanovené lhůtě do 05.11.2015 nebyly uplatněny námitky účastníků řízení.

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:

 • Účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

 • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Při posuzování žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Stavební úřad mohl tedy na základě zhodnocení těchto doložených dokladů vydat územní rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad tak rozhodl na základě spolehlivě zjištěného stavu věci a na základě důkladného zhodnocení všech předložených důkazů.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánu a stavebního řádu JmK v Brně, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. První den lhůty je den následující po dni oznámení. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Včas a řádně podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení úplného územního rozhodnutí, opatřený doložkou právní moci; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí taky obci, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Dle § 93 odst. 1 stavebního zákona toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Rozhodnutí pozbude platnost, nebude-li ve lhůtě platnosti stavba zahájena. Dobu platnosti rozhodnutí může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Rozhodnutí pozbývá platnost též dnem, kdy stavebním úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla započata.

Územní rozhodnutí nezbavuje stavebníka (investora) povinnosti dodržet podmínky vyplývající ze stanovisek správců a vlastníků technické a dopravní infrastruktury. Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce žadatele a ostatní účastníky územního řízení.