Územní rozhodnutí

Velikost:
234 kB
Datum vystavení: 9.12.2015
Datum sejmutí: 28.12.2015

Rekonstrukce vodovodního přivaděče Hodonice – Krhovice

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
Č.j. STÚ 304/2015-ESH v Hodonicích dne 07.12.2015
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Svazek obcí Tasovice a Hodonice (IČ: 68 68 94 20)
Obecní 287, 671 25 Hodonice
V zastoupení:
Vodárenská akciová společnost, a.s. (IČ: 49 45 58 42)
Divize Znojmo
Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo

Územní rozhodnutí

Svazek obcí Tasovice a Hodonice (IČ: 68 68 94 20), Obecní 287, 671 25 Hodonice, zastoupená Vodárenskou akciovou společností, a.s. (IČ: 49 45 58 42), divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo, podal dne 30.09.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

“Rekonstrukce vodovodního přivaděče Hodonice – Krhovice“

v Hodonicích a Krhovicích, na pozemcích parc. č. 212/1 (ZE 1910), 217, 3267, 3278, 3279, 3277, 3276, 3274, 3273, 3191, 3312, 3314, 3315, 3330, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3358, 3357, 3356, 3355, 3354, 3236, 3163, 3161, 3162, 3035 a 3031 k.ú. Hodonice a 6810, 6812, 6813, 6814, 6815, 6818, 6822, 6825, 6785, 6921, 6923, 6966 a 6968 k.ú. Krhovice.

Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení

vydává

podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

územní rozhodnutí o umístění stavby
“Rekonstrukce vodovodního přivaděče Hodonice – Krhovice“
v Hodonicích a Krhovicích, na pozemcích parc. č. 212/1 (ZE 1910), 217, 3267, 3278, 3279, 3277, 3276, 3274, 3273, 3191, 3312, 3314, 3315, 3330, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3358, 3357, 3356, 3355, 3354, 3236, 3163, 3161, 3162, 3035 a 3031 k.ú. Hodonice a 6810, 6812, 6813, 6814, 6815, 6818, 6822, 6825, 6785, 6921, 6923, 6966 a 6968 k.ú. Krhovice.

Druh a účel umisťované stavby:

 • Jedná se o opravu havarijního stavu vodovodního přivaděče DN 100 v celkové délce vyměňovaného potrubí 2.129,0 m z celkové délky přivaděče 2.164,0 m.
 • Účel umísťované stavby je rekonstrukce vodovodního přivaděče Hodonice – Krhovice.

Umístění stavby na pozemku:

 • Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 212/1 (ZE 1910), 217, 3267, 3278, 3279, 3277, 3276, 3274, 3273, 3191, 3312, 3314, 3315, 3330, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3358, 3357, 3356, 3355, 3354, 3236, 3163, 3161, 3162, 3035 a 3031 k.ú. Hodonice a 6810, 6812, 6813, 6814, 6815, 6818, 6822, 6825, 6785, 6921, 6923, 6966 a 6968 k.ú. Krhovice.
 • Zájmové území se nachází v J části obce Hodonice a SZ části obce Krhovice.
 • Vodovodní potrubí rekonstruovaného vodovodního přivaděče bude položeno od místa napojení u RD čp. 51 a čp. 206 v Hodonicích na pozemku p.č. 212/1 (ZE 1910), dále pak ve zpevněné polní cestě na p.č. 217. Trasa je vedena JV směrem přes pozemky p.č. 3267, 3278 až na pozemek p.č. 3277, kde je trasa vedena v nové stopě přes pozemky p.č. 3276, 3274 až na pozemek p.č. 3273, kde zatáčí J směrem a následně je veden opět ve shodné trase podél státní silnice II/408 po pozemcích p.č. 3273, 3191, 3312, 3313, 3314, 3315, 3330, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3358, 3357, 3356, 3355, 3354, 3236, a následně v mírně odchýlené trase po pozemcích p.č. 3163, 3161, 3162, 3035 až na p.č. 3031 k.ú. Hodonice, kde bude vedena v původní trase. Na katastru Krhovice je pak vedeno SV směrem na p.č. 6810, 6812, 6813, 6815, 6818, 6822, 6825 podél místního sportoviště až po polní cestu na p.č. 6785, kde se následně zatáčí na další polní cestu na p.č. 6921 a 6923, a pak dále JV směrem přes lesní pozemek p.č. 6966 do areálu nadzemního věžového vodojemu Krhovice na p.č. 6968 k.ú. Krhovice, kde bude vodovodní potrubí přepojeno na stávající potrubí přes armaturní šachtu.

Architektonické a urbanistické podmínky:

 • Stávající vodovodní přivaděč je z litinového potrubí hrdlového DN 100 v kombinaci s azbestocementovým materiálem a je v havarijním stavu. Stavba řeší výměnu stávajícího vodovodního potrubí vodovodního přivaděče téměř v původní trase a niveletě. Navržené vodovodní potrubí bude ve stejné dimenzi původního potrubí, a to z HDPE PE-100 RC, SDR 11, Ø 110/10,0 mm o celkové délce 2129,0 m. Povrch nad stavební rýhou bude obnoven v původním složení.

Pro využití a ochranu území, pro další přípravu a realizaci záměru a zejména pro projektovou přípravu a provedení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:

 1. Stavba: “Rekonstrukce vodovodního přivaděče Hodonice – Krhovice“ bude umístěna v Hodonicích a Krhovicích, na pozemcích parc. č. 212/1 (ZE 1910), 217, 3267, 3278, 3279, 3277, 3276, 3274, 3273, 3191, 3312, 3314, 3315, 3330, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3358, 3357, 3356, 3355, 3354, 3236, 3163, 3161, 3162, 3035 a 3031 k.ú. Hodonice a 6810, 6812, 6813, 6814, 6815, 6818, 6822, 6825, 6785, 6921, 6923, 6966 a 6968 k.ú. Krhovice.
 2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres celkovou situaci se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
 3. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část výše uvedeného pozemku dle schválené situace.
 4. Stavební čára se neurčuje, stavba je osazena dle situace 1:1000, která je součástí předložené projektové dokumentace.
 5. Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu:
  • Komunikační napojení: bez napojení.
  • Napojení na el. energii: bez napojení.
  • Napojení na vodu: na stávající vodovodní řad u RD čp. 51 a čp. 206 v Hodonicích na pozemku p.č. 212/1 (ZE 1910) k.ú. Hodonice.
  • Napojení na dešťovou kanalizaci: bez napojení.
  • Napojení na plyn: bez napojení .
 6. Podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánu státní správy:
  MěÚ Znojmo OŽP
  Vodoprávní úřad
  Ke stavbě je třeba stavební povolení podle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vzor žádosti o stavení povolení je uveden v příloze č. 8 vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky o dokladech“). K žádosti je nutné doložit doklady podle § 6 vyhlášky o dokladech, jejichž soupis je součástí formuláře žádosti. Formulář žádosti o stavební povolení Vám můžeme poskytnout na vyžádání ve fyzické podobě, nebo v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu.
  Orgán ochrany přírody
  Požadujeme, aby při provádění stavby byla dodržena česká technická norma ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při staveních pracích.
  Orgán odpadového hospodářství
  S odpady, které budou vznikat při realizaci stavby, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších právních předpisů. Její kopie, včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce.
  Předběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů bude přeloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo OŽP.
  Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
  Zamýšlené provádění prací bude předem projednáno s vlastníky, popř. také s uživateli pozemků.
  Před provedenín výkopu bude provedena skrývka orniční vrstvy půdy.
  Po ukončení prací bude ornice rozprostřena zpět v celém manipulačním pruhu.
  Lhůta dočasného odnětí půdy ze ZPF včetně doby potřebné pro uvedení dotčené plochy do původního stavu nepřesáhne lhůtu 1 roku.
  Práce budou prováděny tak, aby na dotčených pozemcích, jejich vegetačním krytu a na zemědělských zařízeních došlo při výstavbě k co nejmenším škodám.
  Důsledně budou dodržovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu při stavební, těžební a průmyslové činnosti uvedené v ust. § 8 zákona o ZPF a vyhlášce č. 13/1994 Sb.
  Orgán státní správy lesů
  Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů.
  Před zahájením stavby bude zažádáno o dočasné odnětí a omezení využívání PUPFL
  Bude respektováno stanovisko vlastníka přímo dotčených lesních pozemků.
  Dočasné odnětí se povoluje na dobu šesti měsíců od započetí prací.
  Hranice pozemků budou před započetím odlesňování vytýčeny a vyznačeny.
  Bude respektováno stanovisko vlastníka pozemku.
  Záměr, pro jehož účel bylo rozhodnutí vydáno, bude realizován nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
  Jestliže k dalšímu využití lesních pozemků odňatých plnění funkcí lesa nebo lesních pozemků, jejichž plnění funkcí lesa je omezeno, je třeba stavební povolení nebo jiné rozhodnutí podle zvláštních předpisů, nesmí být započato s jejich odlesňování dříve, než toto rozhodnutí nabude právní moci.
  Poplatek za dočasné odnětí činí 359,- Kč.
  Povinnost žadatele nahradit vlastníkovi lesa vzniklou újmu zůstává nedotčena.
  MěÚ Znojmo – odbor dopravy
  Při realizaci akce nesmí dojít k ohrožení silničního provozu.
  Správa a údržba silnic JmK, p.o.k. Brno
  Upozorňujeme na novou výsadbu stromů kolem silnice II/408 (Brandlín-Jemnice-Hodonice-Hevlín).
  Nutno dodržet min. vzdálenost 2 m od této výsadby.
  Krajská hygienická stanice Brno
  Veškeré použité výrobky a materiály přicházející do styku s pitnou vodou instalované v rámci rekonstrukce vodovodního přivaděče budou v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
  Na KHS JmK bude doložen rozbor vody alespoň v kráceném rozsahu z nové části řadu dle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
  Státní pozemkový úřad, odd. vodohospodářských děl, Praha
  Akceptujeme navrženou změnu způsobu technického provedení křížení vodovodu s HOZ z důvodu komplikovaného prostorového uspořádání (křížení se závlahovým přivaděčem, výsadba zeleně z dotačního titulu).
  Při křížení melioračního odpadu musí být dodržena norma ČSN 75 4030 (křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními).
  Křížení vodovodu s melioračním kanálem bude provedeno protlakem a to nejméně 1,2 m pod stávajícím opevněním dna melioračního kanálu. Vzhledem k tomu, že zvolený technologický postup a složité místní podmínky neumožňují osazení chráničky, bude místo křížení v korytě HOZ v délce min. 4 m zpevněno překrytím železobetonovými panely. Poškozené opevnění koryta melioračního odpadu bude uvedeno do původního stavu, na březích budou osazeny orientační sloupky, břehy budou urovnány a osety travou.
  V průběhu realizace stavby musí být zajištěna průtočnost HOZ včetně propustku a zajištěno bezpečné převedení povrchových a drenážních vod z HOZ.
  Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových vod ropnými látkami ani jinými nebezpečnými látkami. Je nutné zamezit únikům ropných a jiných provozních kapalin ze stavebních mechanizmů.
  Zemina z výkopových prací nebo stavební materiály nesmí být deponovány v blízkosti odvodňovacího příkopu, aby nedošlo k jejich sesuvu či splachu do HOZ. Případné napadávky sutí a zeminy je nutné průběžně odstraňovat z průtočného profilu po celou dobu stavby.
  Požadujeme přizvat ke kontrole provedených prací. Kontaktní osoba: Petr Krojer, Dis.
  Požadujeme předložit výkresovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geometrického zaměření.
  Lesy ČR, s.p., Lesní správa Znojmo
  Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.
  U dotčených lesních pozemků bude požádáno o dočasné odnětí z PUPFL.
  Na pozemcích, které nebudou předmětem odnětí, nedojde při realizaci akce k poškození lesního porostu a k ukládání stavebního a jiného materiálu.
  O započetí prací bude informovat stavebník našeho revírníka p. Vlčka, tel. 724 524 129.
  Je třeba postupovat dle ust. § 13, 14, 15 a 16 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a souvisejících vyhlášek, pojednávajících o odnětí pozemků z PUPFL.
  Povodí Moravy, s.p. Brno
  Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme při splnění podmínek:
  Požadujeme přizvat zástupce Povodí Moravy, s.p. provoz Znojmo (Krapkova 3103/102, 671 81 Znojmo) k předání staveniště a závěrečné kontrolní prohlídce.
  Požadujeme min. 5 pracovních dní předem oznámit povodí Moravy, s.p. provoz Znojmo (pan Kráčmar, tel. 724 163 501) zahájení prací.
  Protlak bude proveden v hloubce 1,2 m pode dnem vodního toku. Místo křížení bude vyznačeno označníky.
  Křížení hlavního odvodňovacího zařízení na p.č. 3163 k.ú. Hodonice je nutno projednat s jeho správcem.
  Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
  Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
  K závěrečné kontrolní prohlídce požadujeme doložit výškopisné a polohopisné zaměření skutečného provedení stavby v systému BpV a JTSK.
  Upozorňujeme, že majitel stavby v záplavovém území toku je vázán povinnostmi uvedenými v § 52 a v § 85 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zejména je povinen dbát o její statickou bezpečnost a celkovou údržbu, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod a zabezpečit ji proti škodám způsobených vodou a odchodem ledu.
  Sladovny Soufflet ČR, a.s. závod Hodonice
  Nebude kanalizační sběrač sladovny při výkopu poškozen.
  Před zásypem výkopu bude přizván p. Zedníček tel. 602 570 781 ke kontrole kanalizačního sběrače.
  Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o. Litomyšl
  Před zahájením prací na protlaku pod vodním tokem bude v místě křížení s naším podzemním vedením provedena kopaná sonda a ověřena poloha jak trubního tak i kabelového vedení v naší správě. Zahájení prací v tomto úseku dodavatel v předstihu oznámí na hlavního mechanika závadu p. Petr Vít tel. 606 674 376.
  Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.
  Souhlasíme s provedením stavby za dodržení uvedeného postupu, tj. že křížení se závlahovým potrubím bude provedeno jedním řízeným protlakem (společně pod kanálem p.č. 3163 k.ú. Hodonice a závlahovým potrubím) v délce cca 50 m a hloubce cca 1,0 m pod závlahových potrubím – dle přeložené projektové dokumentace.
  Při křížení závlahového potrubí žádáme o kontrolu před zásypem pověřeného pracovníka naší společnosti.
  PABIO s.r.o. Znojmo
  Zdůrazňujeme naše vlastnické právo na vykácené dřeviny a vyhrazujeme si právo na jejich odvoz a zpracování.
 7. Podmínky hygienické, požární ochrany, CO apod., jsou dány příslušnými předpisy a normami ČSN.
 8. Na vodovodním přivaděči na p.č. 3273 k.ú. Hodonice bude možné zřídit na základě samostatného povolení vodovodní přípojka.
 9. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou.
 10. Před zahájením stavebních prací, investor podá žádost o povolení stavby odbor životního prostředí MěÚ Znojmo dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Svazek obcí Tasovice a Hodonice (IČ: 68 68 94 20), Obecní 287, 671 25 Hodonice,
zastoupená Vodárenskou akciovou společností, a.s. (IČ: 49 45 58 42), divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo.

Odůvodnění

Svazek obcí Tasovice a Hodonice (IČ: 68 68 94 20), Obecní 287, 671 25 Hodonice, zastoupená Vodárenskou akciovou společností, a.s. (IČ: 49 45 58 42), divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo, podal dne 30.09.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: “Rekonstrukce vodovodního přivaděče Hodonice – Krhovice“ v Hodonicích a Krhovicích, na pozemcích parc. č. 212/1 (ZE 1910), 217, 3267, 3278, 3279, 3277, 3276, 3274, 3273, 3191, 3312, 3314, 3315, 3330, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3358, 3357, 3356, 3355, 3354, 3236, 3163, 3161, 3162, 3035 a 3031 k.ú. Hodonice a 6810, 6812, 6813, 6814, 6815, 6818, 6822, 6825, 6785, 6921, 6923, 6966 a 6968 k.ú. Krhovice.

Stavební úřad opatřením ze dne 05.10.2015 oznámil veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení. K projednání návrhu nařídil stavební úřad veřejné ústní jednání na den 24.11.2015. O jeho výsledku byl sepsán protokol. Současně upozornil, že nejpozději při veřejném ústním jednání mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Návrh umístění stavby je v souladu s platným územním plánem Hodonice schváleným Zastupitelstvem obce Hodonice dne 13.10.2010, účinným ode dne 29.10.2010, a jeho změn č. 1, účinné ode dne 24.04.2014, a platným územním plánem Obce Krhovice schváleným Zastupitelstvem obce Krhovice dne 15.11.2001, účinným ode dne 30.11.2001, a jeho změny č. 1 schválenou Zastupitelstvem obce Krhovice dne 26.06.2009, účinnou ode dne 11.07.2009, a Územní studii „Krhovice – bydlení, severovýchodní okraj obce“, vypracovanou AR projekt s.r.o., zapsanou do Evidence územně plánovací činnosti dne 23.04.2013. Stavba se nachází dle ÚP Hodonice na stávající ploše veřejné prostranství (U), zemědělská (P), dopravní infrastruktura (DU), lesní (L), výroba a skladování (V) a na návrhové ploše krajinná zeleň (Kz) a dle ÚP Krhovice na stávající ploše orná půda (PO), lesy (ZL), tělovýchova a sport (RS), veřejné komunikace (D), a na návrhové ploše bydlení venkovského typu (BR). Rekonstrukce distribuční sítě vyhovuje obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena závaznými stanovisky a vyjádřeními účastníků řízení.
Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při veřejném ústním jednání, byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

K územnímu řízení byly předloženy tyto doklady:
3x Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí
Plná moc pro zastupování
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených parcel (27x)
Souhlas Lesy ČR, s.p. ze dne 17.10.2013
Stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 21.07.2015
Souhlas PABIO, s.r.o. ze dne 12.05.2014
Vyjádření Státní pozemkový úřad Praha ze dne 22.07.2015
Vyjádření MěÚ Znojmo OŽP ze dne 27.07.2015
Vyjádření MěÚ Znojmo OŽP – orgán státní správy lesů ze dne 27.07.2015
Rozhodnutí MěÚ Znojmo OŽP – orgán státní správy lesů ze dne 28.05.2014 (dočasné odnětí PUPFL)
Vyjádření MěÚ Znojmo OŽP – orgán ochrany ZPF ze dne 03.08.2015
Vyjádření MěÚ Znojmo OD ze dne 17.07.2015
Vyjádření SÚS JmK Brno ze dne 11.08.2015
Závazné stanovisko KHS JmK Brno ze dne 03.08.2015
Závazné stanovisko HZS JmK úz. odbor Znojmo ze dne 22.07.2015
Souhlas Policie ČR, KŘ policie JmK ze dne 26.09.2013
Stanovisko VAS a.s. divize Znojmo ze dne 21.07.2015
Vyjádření Sladovny Soufflet ČR, a.s.
Souhlas Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o. ze dne 09.07.2015
Souhlas Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o.
Závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR ze dne 28.07.2015
Vyjádření vlastníků technické infrastruktury: Cetim ČTI, a.s. ze dne 26.06.2015, RWE DS, s.r.o. ze dne 03.08.2015, E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 09.07.2015, UPC ČR s.r.o. ze dne 13.07.2015, ITSELF s.r.o. ze dne 05.08.2015, OPTOKOM a.s. ze dne 23.09.2013.

Okruh účastníků řízení:
byl zjištěn ve smyslu ust. § 85 stavebního zákona, kdy stavební úřad vycházel z podání stavebníka, dále z výpisu z katastru nemovitostí, snímku pozemkové mapy, platného územního plánu. Přitom vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastnická či jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich. Na základě těchto podkladů stanovil stavební úřad okruh účastníků řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona na žadatele tj. Svazek obcí Tasovice a Hodonice (IČ: 68 68 94 20), Obecní 287, 671 25 Hodonice, zastoupená Vodárenskou akciovou společností, a.s. (IČ: 49 45 58 42), divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo, dále obce, na jejichž území bude záměr uskutečněn tj. Obec Hodonice (IČ: 00 29 27 88), Obecní 287, 671 25 Hodonice, a Obec Krhovice (IČ: 00 60 04 31), Krhovice čp. 147, 671 28 pošta Jaroslavice, a podle § 85 odst. 2 stavebního zákona vlastníky pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn tj. vlastníci pozemků p.č. 217, 3161, 3162 a 212/1 (ZE 1910) k.ú. Hodonice – Obec Hodonice (IČ: 00 29 27 88), Obecní 287, 671 25 Hodonice; p.č. 3267 k.ú. Hodonice – Povodí Moravy, s.p. (IČ: 70 89 00 13), Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veveří; p.č. 3278 k.ú. Hodonice – SG Adfors CZ, s.r.o. (IČ: 00 01 26 61), Sokolovská 106, 570 01 Litomyšl; p.č. 3279 k.ú. Hodonice – Matula Antonín, Tasovice čp. 294, 671 25 pošta Hodonice; p.č. 3276 a 3277 k.ú. Hodonice – Ing. Vybíral Pavel, 671 51 Žerůtky čp. 1; p.č. 3274 k.ú. Hodonice – Kozak Martina, Sídliště 327, 671 25 Hodonice, Škoda Ladislav, Modřická 54/9, 619 00 Modřice, Škodová Anna, Janská 2, 671 25 Hodonice a Škodová Jarmila, 67906 Vilémovice čp. 15; p.č. 3236, 3273 a 3342 k.ú. Hodonice – Ing. Sedlák Josef, 669 02 Havraníky čp. 107, a Sedláková Božena, Na Vinici 338, 671 25 Hodonice; p.č. 3035, 3163 a 3191 k.ú. Hodonice – ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (IČ: 69 79 71 11), Rašínovo náb. 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město; p.č. 3312 k.ú. Hodonice – Nováková Bohumila, U Kostela 94, 671 25 Hodonice, Nováková Jaroslava, Nad Hřbitovem 125, 671 25 Hodonice, a ZD Hodonice (IČ: 00 14 25 65), Polní 258, 671 25 Hodonice; p.č. 3314, 3315 a 3338 k.ú. Hodonice – HMH, spol. s r.o (IČ: 45 47 47 37), Krhovická 34, 671 25 Hodonice; p.č. 3330 a 3344 k.ú. Hodonice – ČR Státní pozemkový úřad (IČ: 01 31 27 74), Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha3 – Žižkov; p.č. 3339 a 3340 k.ú. Hodonice – Maxerová Jana, 671 76 Olbramovice čp. 195, Pfeifer Ivan, Krhovice čp. 233, 671 28 pošta Jaroslavice, Pfeiferová Irena, Krhovice čp. 233, 671 28 pošta Jaroslavice, Mgr. Šopák Vlastimil, Na Vinici 334, 671 25 Hodonice, Šopáková Petra, Na Vinici 334, 671 25 Hodonice, a Vasmanská Miroslava, Bažantní 386, 671 28 Jaroslavice; p.č. 3341, 3343, 3347 a 3355 k.ú. Hodonice – Jelének Petr, Valtrovice čp. 43, 671 28 pošta Jaroslavice, p.č. 3345 k.ú. Hodonice – Brhel Josef, Krhovice čp. 166, 671 28 pošta Jaroslavice, Brhel Stanislav, 671 64 Božice čp. 265, Dítětová Marie, Tasovice čp. 286, 671 25 pošta Hodonice; p.č. 3346 k.ú. Hodonice – Cedidlová Milada, 671 69 Hevlín čp. 450; p.č. 3348 a 3349 k.ú. Hodonice – Mgr. Šopák Vlastimil, Na Vinici 334, 671 25 Hodonice, Šopáková Petra, Na Vinici 334, 671 25 Hodonice; p.č. 3357 k.ú. Hodonice – Botíková Marie, Tasovice čp. 210, 671 25 pošta Hodonice; p.č. 3356 k.ú. Hodonice – Svobodová Františka, Nádražní 178, 671 25 Hodonice; p.č. 3354 k.ú. Hodonice – AGRO DFH, s.r.o. (IČ: 26 31 20 42), J. Palacha 954/4, 669 02 Znojmo; p.č. 3031 k.ú. Hodonice – ČR Lesy ČR, s.p. (IČ: 42 19 64 51), Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové; p.č. 6810 k.ú. Krhovice – ČR Státní pozemkový úřad (IČ: 01 31 27 74), Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov; p.č. 6812 k.ú. Krhovice – HMH, spol. s r.o. (IČ: 45 47 47 37), Krhovická 34, 671 25 Hodonice; p.č. 6813 a 6815 k.ú. Krhovice – PABIO, s.r.o. (IČ: 29 26 01 91), Mariánské nám. 965/6, 669 02 Znojmo; p.č. 6818 k.ú. Krhovice – ZD Hodonice (IČ: 00 14 25 65), Polní 258, 671 25 Hodonice; p.č. 6785, 6822, 6825, 6921 a 6923 k.ú. Krhovice – Obec Krhovice (IČ: 00 60 04 31), Krhovice čp. 147, 671 28 pošta Jaroslavice; p.č. 6966 k.ú. Krhovice – ČR Lesy ČR, s.p. (IČ: 42 19 64 51), Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové; a p.č. 6968 k.ú. Krhovice – Svazek obcí Tasovice a Hodonice (IČ: 68 68 94 20), Obecní 287, 671 25 Hodonice.
Dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno tj. vlastníci pozemků p.č. 211/2, 215/1, 216/1, 216/2, 216/3, 219/3, 219/4, 220, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3313 a 3350 k.ú. Hodonice a 521/5, 6809, 6814, 6816, 6817, 6819, 6821, 6830, 6912, 6915, 6924, 7100/1, 7104 a 7107 k.ú. Krhovice.

Správci technické infrastruktury tj. RWE DS, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno; CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Znojmo, Roosveltova 8, 669 02 Znojmo; VAS, a.s., divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo; Sladovny Soufflet ČR, a.s., Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov; Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o., 671 26 Dyjákovice čp. 313.

Ve stanovené lhůtě do 24.11.2015 byly uplatněny námitky účastníků řízení:

 • Ing. Sedlák Josef, 669 02 Havraníky čp. 107 – na p.č. 3273 k.ú. Hodonice zajistit možnost zřízení vodovodní přípojky.
 • Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o. (IČ: 60 72 96 60), 671 26 Dyjákovice čp. 313 – souhlas ze dne 09.07.2015 doplňujeme o podmínku: „Při křížení závlahového potrubí žádáme o kontrolu před zásypem pověřeného pracovníka naší společnosti“.

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:

 • Ing. Sedlák Josef, 669 02 Havraníky čp. 107 – Požadavek je na základě konzultace na veřejném projednání se zástupci VAS, a.s. zařazen ve výroku v kapitole „Pro využití a ochranu území, pro další přípravu a realizaci záměru a zejména pro projektovou přípravu a provedení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky“ v bodě č. 8 ve znění: „Na vodovodním přivaděči na p.č. 3273 k.ú. Hodonice bude možné zřídit na základě samostatného povolení vodovodní přípojka.
 • Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o. (IČ: 60 72 96 60), 671 26 Dyjákovice čp. 313 – Požadavek je zařazen ve výroku v kapitole „Pro využití a ochranu území, pro další přípravu a realizaci záměru a zejména pro projektovou přípravu a provedení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky“ v bodě č. 6.

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k po dokladům rozhodnutí:

 • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

 • Veřejnost nevznesla připomínky

Při posuzování žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Stavební úřad mohl tedy na základě zhodnocení těchto doložených dokladů vydat územní rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad tak rozhodl na základě spolehlivě zjištěného stavu věci a na základě důkladného zhodnocení všech předložených důkazů.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánu a stavebního řádu JmK v Brně, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. První den lhůty je den následující po dni oznámení. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Včas a řádně podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení úplného územního rozhodnutí, opatřený doložkou právní moci; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí taky obci, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Dle § 93 odst. 1 stavebního zákona toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Rozhodnutí pozbude platnost, nebude-li ve lhůtě platnosti stavba zahájena. Dobu platnosti rozhodnutí může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Rozhodnutí pozbývá platnost též dnem, kdy stavebním úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla započata.

Územní rozhodnutí nezbavuje stavebníka (investora) povinnosti dodržet podmínky vyplývající ze stanovisek správců a vlastníků technické a dopravní infrastruktury. Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce žadatele a ostatní účastníky územního řízení.