Územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení

Velikost:
212 kB
Datum vystavení: 10.7.2015
Datum sejmutí: 27.7.2015

Stavební úpravy kulturního domu Tasovice

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 08.07.2015

Č.j. STÚ 221/2015-ESH
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Obec Tasovice (IČ: 00 63 76 11)
Tasovice čp. 67
671 25 pošta Hodonice

Rozhodnutí

Obec Tasovice (IČ: 00 63 76 11), Tasovice čp. 67, 671 25 pošta Hodonice, podala dne 03.06.2015 žádost o společné územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu:

„Stavební úpravy kulturního domu Tasovice“
v Tasovicích, na pozemcích p.č. 618/2 a 614/1 k.ú. Tasovice nad Dyjí.

Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, spojil územní a stavební řízení ve výše uvedené věci.

I.

Stavební úřad v Hodonicích na základě posouzení návrhu podle § 79 a § 90 stavebního zákona, provedeného ústního jednání a na základě tohoto posouzení

vydává

podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebním řádu,

územní rozhodnutí o umístění stavby
„Stavební úpravy kulturního domu Tasovice“
v Tasovicích, na pozemcích p.č. 618/2 a 614/1 k.ú. Tasovice nad Dyjí.

Členění stavby:
SO 01 Stavební úpravy kulturního domu

Druh a účel umisťované stavby:

 • SO 01 Stavební úpravy kulturního domu – Jedná se o stavební úpravy a přístavbu stávajícího objektu kulturního domu, která sestává ze zastřešení terasy nad jímkou při jeho východní fasádě a vytvoření vyrovnávacího schodiště. Zastavěná pl. činí 32,6 m2, obestavěný prostor 111 m3.
 • Účel umisťované stavby – zlepšení kvality a technických vlastností stavby kulturního domu.

Umístění stavby na pozemku:

 • SO 01 – Stavební úpravy kulturního domu – Stávající stavba kulturního domu a navrhovaný přístřešek jsou situovány na p.č. 618/2 k.ú. Tasovice nad Dyjí. Vyrovnávací schody jsou navrženy na p.č. 614/1 v těsné návaznosti na severní stranu přístřešku na p.č. 618/2 a jižní hranici pozemku p.č. 717/2 k.ú. Tasovice nad Dyjí.

Architektonické a urbanistické podmínky:

 • SO 01 Novostavba RD – Jedná se o stavební úpravy a přístavbu stávajícího jednopodlažnímu nepodsklepeného obdélníkového objektu kulturního domu, která sestává ze zastřešení terasy nad jímkou při jeho východní fasádě. Přístřešek o rozměrech 5,0 x 6,3 m a max. výškou 3,5 m je navržen z jednoduchého dřevěného skeletu (dřevěné sloupy 140/140 mm + pásky 100/120, vaznice 140/180 a střešní krokve 120/260 mm), s pultovou střechou se spádem 5°, s krytinou z polykarbonátu – komůrkového plastu (např. vzor Lexa nap.). Součástí stavby bude betonové vyrovnávací schodiště o rozměrech 1,2 x 0,9 m s ocelovým zábradlím. Zastavěná pl. činí 32,6 m2, obestavěný prostor 111 m3. Ostatní náležitosti jsou patrny z předložené projektové dokumentace.

Pro umístění a pro projektovou přípravu stanoví stavební úřad tyto podmínky:

 1. Stavba: „Stavební úpravy kulturního domu Tasovice“ v Tasovicích, na pozemcích p.č. 618/2 a 614/1 k.ú. Tasovice nad Dyjí
 2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres celkovou situaci se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
 3. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část výše uvedeného pozemku dle schválené situace.
 4. Stavební čára se neurčuje, stavba je osazena dle situace 1: 500, která je součástí předložené projektové dokumentace.
 5. Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu:
  • Komunikační napojení: stávající obslužnou zpevněnou plochou na p.č. 615 k.ú. Tasovice nad Dyjí.
  • Napojení na el. energii: beze změn.
  • Napojení na vodu: beze změn.
  • Napojení na splaškovou kanalizaci: beze změn.
  • Napojení na dešťovou kanalizaci: beze změn.
  • Napojení na plyn: beze změn.
 6. Podmínky hygienické, požární ochrany, CO apod., jsou dány příslušnými předpisy a normami ČSN.

II.

Stavební úřad v Hodonicích na základě posouzení žádosti v souladu s § 111 stavebního zákona, provedeného ústního jednání a na základě tohoto posouzení

vydává

podle § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebním řádu,

stavební povolení
„Stavební úpravy kulturního domu Tasovice“
v Tasovicích, na pozemcích p.č. 618/2 a 614/1 k.ú. Tasovice nad Dyjí.

Členění stavby:
SO 01 Stavební úpravy kulturního domu

Pro provedení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:

 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném územním a stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
 2. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 3. Při provádění stavby budou dodržovány podmínky vyhl. č. 268/2009/Sb., o technických požadavcích na stavby.
 4. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
 5. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního subjektu, který bude stavbu provádět. Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu.
 6. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.
 7. Stavební úřad provede kontrolní prohlídku stavby v těchto fázích výstavby:
  • Celková závěrečná prohlídka stavby
 8. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
 9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.
 10. Stavba bude dokončena nejpozději do 12/2015.
 11. 30 dnů před předpokládaným dokončením stavby bude podáno oznámení o vydání kolaudačního souhlasu, ke kterému budou předloženy příslušné doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a geometrický plán zaměření stavby.

Ve stanovené lhůtě do 07.07.2015 nebyly uplatněny námitky účastníků řízení.

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:

 • Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

 • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Označení účastníků řízení:
podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
Obec Tasovice (IČ: 00 63 76 11), Tasovice čp. 67, 671 25 pošta Hodonice

Odůvodnění

Obec Tasovice (IČ: 00 63 76 11), Tasovice čp. 67, 671 25 pošta Hodonice, podala dne 03.06.2015 žádost o společné územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu: „Stavební úpravy kulturního domu Tasovice“ v Tasovicích, na pozemcích p.č. 618/2 a 614/1 k.ú. Tasovice nad Dyjí.

Stavební úřad opatřením ze dne 08.06.2015 oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení. K projednání návrhu nařídil stavební úřad ústní jednání na den 07.07.2015. O jeho výsledku byl sepsán protokol. Současně upozornil, že nejpozději při ústním jednání mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak k nim nebude přihlédnuto.

 • K společnému územnímu a stavebnímu řízení byly předloženy tyto doklady:
 • Plán kontrolních prohlídek
 • Projektová dokumentace
 • Závazné stanovisko HZS JmK Znojmo ze dne 29.05.2015

Účastníci řízení:
podle § 85 odst. 1 a § 109 odst. a) stavebního zákona

 • Obec Tasovice (IČ: 00 63 76 11), Tasovice čp. 67, 671 25 pošta Hodonice (žadatel, stavebník, vlastník dotčených pozemků p.č. 618/2 a 614/1 k.ú. Tasovice nad Dyjí a obec, na jejímž území bude záměr uskutečněn)

podle § 85 odst. 2 a § 109 odst. e) stavebního zákona

 • Pražská provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé), Svatá Hora 591, 261 01 Příbram 2 (vlastník sousední stavby na p.č. 618/1 a sousedního pozemku p.č. 614/4 k.ú. Tasovice nad Dyjí)

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Ve stanovené lhůtě do 07.07.2015 nebyly uplatněny námitky účastníků řízení.

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:

 • Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

 • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavba je v souladu s platným územním plánem Tasovice schváleným Zastupitelstvem obce Tasovice dne 28.06.2010, účinným ode dne 15.07.2010, spadá do stávající plochy veřejného vybavení OV. Záměr splňuje podmínky hlavního využití stanovené územním plánem pro danou funkční plochu, tzn. že stavba je určen pro veřejnou vybavenost a stavebními úpravami se tento účel nemění. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Žádost o vydání společné územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení byla doložena závaznými stanovisky a vyjádřeními účastníků řízení.
Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při ústním jednání, byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Při posuzování žádosti podle § 90 a § 111 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a splňuje obecné technické požadavky stavby a uskutečněním stavby (ani jejím užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Stavební úřad mohl tedy na základě zhodnocení těchto doložených dokladů vydat společné územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení výše uvedené stavby. Stavební úřad tak rozhodl na základě spolehlivě zjištěného stavu věci a na základě důkladného zhodnocení všech předložených důkazů.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánu a stavebního řádu JmK v Brně, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání proti části rozhodnutí je nepřípustné. Včas a řádně podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Rozhodnutí pozbude platnost, nebude-li ve lhůtě platnosti stavba zahájena. Dobu platnosti rozhodnutí může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Rozhodnutí pozbývá platnost též dnem, kdy stavebním úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla započata.