Výpis usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
96 kB
Datum vystavení: 8.11.2018
Datum sejmutí: 1.12.2018

VÝPIS USNESENÍ
Z 1. USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HODONICE
ZE DNE 31. ŘÍJNA 2018

místo konání: obřadní místnost KD Hodonice
čas zahájení: 17,00 hodin
čas ukončení: 17,35 hodin
přítomní zastupitelé obce: Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František
hosté: dle prezenční listiny 20 podepsaných hostů
jednání řídí: Bc. Pavel Houšť

Po zahájení jednání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podávání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Lhůta byla do 19. 10. 2018 a žádný návrh nebyl podán. Dnešní ustavující jednání ZO bylo řádně svoláno 7 dní předem a to dne 23. 10. 2018 a pozvánka byla zveřejněna na úřední desce a na elektronické úřední desce, dále byli občané pozváni místním rozhlasem a SMS zprávou. Předsedající schůze konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva z celkového počtu 11, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku komunálních voleb v obci Hodonice, kterou přednesla zapisovatelka volební komise Bc. Michaela Polášková

ZO bere na vědomí složení slibu člena zastupitelstva obce. Matrikářka obce Bc. Michaela Polášková přečetla slib člena zastupitelstva obce. Členové ZO pronesením slova „slibuji“ a svým podpisem potvrdili složení slibu.

Návrh usnesení č. 1:
ZO schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Tomáše Letochu a pana Romana Hřebabeckého
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 1/1 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 2:
ZO schvaluje jako zapisovatele pana Jiřího Maršouna
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 2/1 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 3:
ZO schvaluje program dnešního jednání, tak jak byl předložen.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 3/1 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 4:
ZO určuje pro volební období 2018 – 2022 funkci starosty, pro kterou bude člen zastupitelstva obce uvolněn.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 4/1 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 5:
ZO určuje pro volební období 2018 – 2022 jednoho místostarostu obce.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 5/1 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 6:
ZO určuje způsob volby starosty i místostarosty aklamací (veřejně, zvednutím ruky).
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 6/1 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 7:
ZO volí na volební období 2018 – 2022 do funkce starosty obce Hodonice Bc. Pavla Houště
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 7/1 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 8:
ZO volí do funkce místostarosty obce Hodonice na volební období 2018 – 2022 pana Jana Procházku.
Hlasování: pro 7 proti 3 zdržel se 1
usnesení č. 8/1 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 9:
ZO zřizuje pro volební období 2018 – 2022 finanční a kontrolní výbor.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 9/1 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 10:
ZO určuje pro volební období 2018 – 2022 tříčlenný finanční výbor a tříčlenný kontrolní výbor.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 10/1 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 11:
ZO volí pro volební období 2018 – 2022 Ing. Jitku Lattnerovou předsedkyní finančního výboru.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 11/1 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 12:
ZO volí pro volební období 2018 – 2022 pana Alberta Josefa a paní Miluši Mitregovou jako členy finančního výboru.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 12/1 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 13:
ZO volí pro volební období 2018 – 2022 Ing. Jitku Bořilovou předsedkyní kontrolního výboru.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 13/1 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 14:
ZO volí pro volební období 2018 – 2022 pana Romana Hřebabeckého a Bc. Romana Letochu členy kontrolního výboru.
Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 1
usnesení č. 14/1 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 15:
ZO schvaluje, aby pro volební období 2018 – 2022 byli oddávajícími starosta, místostarosta, paní Miluše Mitregová a pan Tomáš Letocha, kteří mohou při občanských obřadech a významných příležitostech užívat závěsný odznak.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 15/1 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 16:
ZO schvaluje dobu a místo pro konání svatebních obřadů bez poplatku a to každou sobotu od 10:00 do 14:00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu v Hodonicích. Povolení o uzavření manželství mimo tuto dobu nebo místo je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1000,- Kč. dle zákona č. 634/2014 Sb., o správních poplatcích.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 16/1 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 17:
ZO schvaluje zástupce obce Hodonice do výboru Svazku obcí Tasovice a Hodonice pro volební období 2018 – 2022 ve složení starosta, místostarosta a pan Roman Hřebabecký.
Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 1
usnesení č. 17/1 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 18:
ZO pověřuje starostu obce Hodonice k zastupování obce Hodonice v MAS Znojemské vinařství, z.s. ve volebním období 2018 – 2022.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 18/1 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 19:
ZO pověřuje starostu obce Hodonice k zastupování obce Hodonice ve Svazku znojemských vinařských obcí Daníž ve volebním období 2018 – 2022.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 19/1 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 20:
ZO pověřuje starostu obce Hodonice k provádění rozpočtových opatření v roce 2018.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 20/1 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 21:
ZO schvaluje odměnu neuvolněnému členovi ZO, který není členem výboru ani komise ve výši 700,- Kč/měsíc. Neuvolněnému členovi ZO, který je členem výboru nebo komise odměnu ve výši 1800,- Kč/měsíc a neuvolněnému členovi ZO, který je předsedou výboru nebo komise odměnu ve výši 2000,- Kč/ měsíc. Neuvolněným členům ZO náleží za výkon funkce odměna s platností od 1.11.2018. Neuvolněným členům ZO náleží za výkon funkce v komisi odměna s platností ode dne jmenování do funkce člena komise.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 21/1 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 22:
ZO schvaluje neuvolněnému místostarostovi za výkon jeho funkce odměnu ve výši 13500,- Kč/měsíc s platností od 1.11.2018.
Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 1
usnesení č. 22/1 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 23:
ZO schvaluje odměnu pro člena komise, který není členem ZO ve výši 400,- Kč/měsíc s platností ode dne jmenování do funkce člena komise.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 23/1 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 24:
ZO schvaluje, v souladu s §77, odst. 3) písm. b, zákona o obcích, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi ZO poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 24/1 bylo přijato v navrženém znění