Výpis usnesení z 30. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
1.55 MB
Datum vystavení: 5.5.2017
Datum sejmutí: 26.5.2017

VÝPIS USNESENÍ Z 30. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HODONICE,
DNE 26. 4. 2017

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 22,05 hodin
přítomní zastupitelé obce: Bc. Houšť Pavel, Bc. Karel Matoušek, Klíčník Jan, Procházka Jan, Mitregová Miluše, Hřebabecký Roman, Letocha Tomáš, Ing. Bořilová Jitka, Petr Korger,
Omluven: Ing. Lattner Rostislav,
Nepřítomen – neomluven: Rožnovský Jan,
zasedání zastupitelstva obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 9 zastupitelů
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Jan Klíčník, Petr Korger
zapisovatel: Jiří Maršoun
hosté: dle prezenční listiny 4 podepsaní hosté
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 29. 3. 2017
– starosta pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva obce,
tedy nadpoloviční většina, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
– starosta konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na
fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
– starosta dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
– diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat
průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

Návrh usnesení č. 1:
ZO schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Petra Korgera a pana Jana Klíčníka.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 1/30 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 2 :
ZO schvaluje jako zapisovatele pana Jiřího Maršouna
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 2/30 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 3:
ZO schvaluje návrh starosty na doplnění následujícího bodu do programu dnešního jednání ZO.
3.6 Oznámení o uzavření provozu MŠ Hodonice od 3.7. do 28.7.2017.
Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 3/30 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 4:
ZO schvaluje návrh Bc. Matouška na doplnění následujícího bodu do programu dnešního jednání ZO.
3.7 Informace o zpravodaji Obce Hodonice Vlaštovka – jaro 2017
Hlasování: pro 9proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 4/30 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 5:
ZO schvaluje program dnešního jednání ZO včetně doplněných bodů.
Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 5/30 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.8/2017 za měsíc březen 2017 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 643 200,- Kč a financování ve výši 643 200,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 31 626 800,- Kč, výše výdajů 56 848 000,- Kč a výše financování 25 221 200,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.9/2017 za měsíc duben 2017 ve výši příjmů 21 500,- Kč, výdajů 135 500,- Kč a financování ve výši 114 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 31 648 300,- Kč, výše výdajů 56 983 500,- Kč a výše financování 25 335 200,- Kč.

Návrh usnesení č. 6:
ZO schvaluje přidělení nájemního bytu ve II. NP v KD Hodonice pro Františka Rameše a Zuzanu Hanzelovou Tasovice, s platností nájmu na jeden rok a to od 1. 5. 2017.
Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 6/30 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 7:
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí služeb při svozu směsného komunálního odpadu mezi Obcí Hodonice, Obecní 287, Hodonice, IČ: 00292788 a Jan Klíčník – KJ spol. KJ, svoz TDO – autodoprava, Tasovice 395, IČ: 66541875 na dobu neurčitou s platností od podpisu smlouvy obou smluvních stran s doplněním schvalovací doložky a čísla účtu Obce.
Hlasování: pro 7 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval 1
usnesení č. 7/30 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 8:
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí služeb při svozu tříděných složek komunálního odpadu mezi Obcí Hodonice, Obecní 287, Hodonice, IČ: 00292788 a Jan Klíčník – KJ spol. KJ, svoz TDO – autodoprava, Tasovice 395, IČ: 66541875 na dobu neurčitou s platností od podpisu smlouvy obou smluvních stran s doplněním schvalovací doložky a čísla účtu Obce.
Hlasování: pro 7 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval 1
usnesení č. 8/30 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 9:
ZO schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku PO MŠ Hodonice na rok 2017 z původně schváleného rozpočtu obce Hodonice ve výši 800 tis. Kč na částku 860 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek bude vyplácen čtvrtletně, a to: I.Q 200 tis. Kč, II.Q 250 tis.Kč, III.Q 200 tis. Kč a IV.Q 210 tis. Kč.
Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 9/30 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 10:
ZO schvaluje Domovní řád a Pravidla pro užívání nájemního bytu v DPS Hodonice s platností od 27. 4. 2017.
Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 10/30 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 11:
ZO ruší výběrové řízení na dodavatele na výstavbu hasičského hřiště v Hodonicích a ukládá starostovi připravit nové výběrového řízení s upravenými zadávacími podmínkami. V novém výběrovém řízení oslovit minimálně 5 stavebních firem na podání nabídek.
Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 11/30 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 12:
ZO schvaluje využití předkupního práva k odkoupení podílu nabízených pozemků PČ 3883 a pozemků zapsaných na LV 612 u KÚ JMk, pracoviště Znojmo od paní Marie Vávrové.
Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 12/30 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí kontrolu usnesení ZO Hodonice za rok 2016.

ZO bere na vědomí informace o investičních záměrech.
INVESTICE 2017,  Schváleno v RO,  Plánovaná realizace
Parkovací plochy, 3000, 2000
Mokřad, 1000, 1000
Hasiči Hřiště, 6000, 9500
Šatny kurty, 700, 700
Dětské dopravní hř., 5000
Budovy a pozemky, 6000
Oprava MK, 1550, 1600
Kompostárna stroje, 1250, 1500
Sběr. Dvůr, 1300, 1400
CELKEM, 25800, 17700

Návrh usnesení č. 13:
ZO schvaluje přijetí do pracovního poměru pana Rolfa Brabentze, Tasovice 440 na pozici správce tenisových kurtů s termínem nástupu od 2. 5. 2017.
Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 13/30 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí řád místní knihovny, včetně provozního řádu stanice internetu a ceníku služeb a sankcí a ukládá Bc. Matouškovi tento řád projednat a upravit s knihovnicí paní Grillowitzerovou.

Návrh usnesení č. 14
ZO schvaluje poskytnutí částky ve výši 5 000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s. formou veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 14/30 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí informace o průběhu výstavby sběrného dvoru v Hodonicích.

ZO bere na vědomí přípravu podkladů k návrhu závěrečného účtu obce Hodonice, účetní závěrky obce a účetní závěrky PO MŠ Hodonice za rok 2016

ZO bere na vědomí informace o opravě šaten na tenisových kurtech.

Návrh usnesení č. 15:
ZO schvaluje vypsání výběrového řízení na dodávku drtiče bioodpadu.
Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
usnesení č. 15/30 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí informace Ing. Bořilové z komise ŽP.

ZO bere na vědomí informace o uzavření MŠ Hodonice v době letních prázdnin
od 3. 7. do 28. 7. 2017.

ZO bere na vědomí informaci Bc. Matouška, který upozornil na obezřetnost při zveřejňování informací o činnostech spolků a organizací v obci v informačním zpravodaji Vlaštovka. Pan Korger navrhuje uveřejňovat v informačním zpravodaji Vlaštovka více informací o projektech realizovaných Obcí Hodonice. Paní Mitregová prohlásila, že s přípravou Vlaštovky bude spolupracovat s pracovníky obecního úřadu, aby se zpravodaj více zabýval také informacemi souvisejících s činností v obci. Bc. Matoušek navrhl Ing. Bořilovou na spolupráci s redaktorkou paní Černou na doplňování informací činnostech Obce do zpravodaje Vlaštovka.

ZO bere na vědomí informaci paní Marty Lattnerové, o uskutečněném zájezdu Floru Olomouc dne 22. 4. 2017