Výpis usnesení z 33. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
4.71 MB
Datum vystavení: 25.8.2017
Datum sejmutí: 16.9.2017

VÝPIS USNESENÍ Z 33. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HODONICE,
DNE 16.8.2017

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 22,55 hodin
přítomní zastupitelé obce: Bc. Houšť Pavel, Bc. Karel Matoušek, Klíčník Jan, Mitregová Miluše, Hřebabecký Roman, Letocha Tomáš, Ing. Bořilová Jitka, Houšť František
omluven: Procházka Jan, Korger Petr
nepřítomen – neomluven: Rožnovský Jan,
zasedání zastupitelstva obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 8 zastupitelů
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Bc. Karel Matoušek a František Houšť
zapisovatel: Jiří Maršoun
hosté: dle prezenční listiny 5 podepsaných hostů
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 14. 6. 2017

  • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
  • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
  • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
  • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

Návrh usnesení č. 1:
ZO schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Františka Houště a Bc. Karla Matouška
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1,
usnesení č. 1/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 2:
ZO schvaluje jako zapisovatele pana Jiřího Maršouna
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 2/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 3:
ZO schvaluje program dnešního jednání
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 3/33 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16/2017 za měsíc červen 2017 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 0,- Kč a financování ve výši 0.,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 31 978 300,- Kč, výše výdajů 58 303 900,- Kč a výše financování 26 325 600,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 17/2017 za měsíc červen 2017 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 21 500,- Kč a financování ve výši 21 500,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 31 978 300,- Kč, výše výdajů 58 325 400,- Kč a výše financování 26 347 100,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 18/2017 za měsíc červen 2017 ve výši příjmů 60 000,- Kč, výdajů 62 000,- Kč a financování ve výši 2 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32 038 300,- Kč, výše výdajů 58 387 400,- Kč a výše financování 26 349 100,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 19/2017 za měsíc červen 2017 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů – 15 700,- Kč a financování ve výši – 15 700,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32 038 300,- Kč, výše výdajů 58 371 700,- Kč a výše financování 26 333 400,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 20/2017 za měsíc červen 2017 ve výši příjmů 534 900,- Kč, výdajů 758 800,- Kč a financování ve výši 223 900,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32 573 200,- Kč, výše výdajů 59 130 500,- Kč a výše financování 26 557 300,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 21/2017 za měsíc červenec 2017 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 5 000,- Kč a financování ve výši 5 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32 573 200,- Kč, výše výdajů 59 135 500,- Kč a výše financování 26 562 300,- Kč.

Návrh usnesení č. 4:
ZO schvaluje smlouvu č.: 1030018939/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Hodonice a E.ON Distribuce ,a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu s názvem „ Hodonice – Pelech: NN přip. rozš. DS “.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 4/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 5:
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p.č. 3979 o výměře 425 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro ZD Hodonice cenu 2 500,- Kč/ha/rok.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 5/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 6:
ZO schvaluje na zpracování Strategického plánu obce Hodonice firmu Janečka consulting, s.r.o., Vranovská 104, Brno za cenu 50 tis. Kč.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 6/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 7:
ZO schvaluje zpracování povodňového plánu firmou Envipartner s.r.o., Vídeňská 55, Brno v tištěné podobě za cenu 25 000,- Kč bez DPH a schvaluje zařazení vodárenských objektů KČS 2 a KČS 4 do povodňového plánu obce Hodonice. ZO schvaluje povodňovou komisi ve složení: Bc. Pavel Houšť – předseda, Miluše Mitregová – místopředsedkyně, Bc. Karel Matoušek – člen, Roman Hřebabecký – člen, Jan Procházka – člen, František Houšť – hlásná služba.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 7/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 8:
ZO schvaluje zařazení parkovací plochy v Hodonicích na ulici Obecní, na pozemku p.č. 647/1 do majetku obce Hodonice ve výši 405 531,50- Kč s dobou odepisování 30 let ode dne 1. 9. 2017.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 8/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 9:
ZO Hodonice, na základě výsledků projednání, schvaluje Zadání změny č.2 Územního plánu obce Hodonice na vymezení plochy pro rozšíření parkoviště pro závod SG Adfors Hodonice a posunutí objezdové vnitrozávodové komunikace mimo stávající oplocení závodu. Firma Saint-Gobain Adfors uhraní formou finančního daru obci Hodonice náklady na pořízení změny č.2 ÚP Hodonice.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 9/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 10:
ZO schvaluje nákup pozemku p.č. 579/2 v k.ú. Hodonice o rozloze 1798 m2, včetně souvisejících staveb, za cenu 1 600 000,- Kč.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 10/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 11:
ZO schvaluje zadání a provedení výběrového řízení na pořízení nového traktoru včetně příslušenství. Výběrová komise bude ve složení: členové komise ŽP, starosta a místostarostka. Po provedení výběrového řízení předloží komise návrh na pořízení traktoru včetně příslušenství zastupitelstvu ke schválení.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 11/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 12:
ZO pověřuje finanční výbor k provedení kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce za 1. pololetí 2017, a to do 15. 10. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 2
usnesení č. 12/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 13:
Návrh usnesení: ZO pověřuje kontrolní výbor k provedení kontroly plnění usnesení ZO za 1. pololetí 2017, a to do 15. 10. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 2
usnesení č. 13/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 14:
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p. č. 4082 o výměře 13 150 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro LUKOP spol. s. r. o. za cenu 2 000,- Kč/ha/rok.
Hlasování: pro 7, proti 1, zdržel se 0,
usnesení č. 14/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 15:
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p.č. 4079 o výměře 10 294 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro LUKOP spol. s. r. o. za cenu 2 000,- Kč/ha/rok.
Hlasování: pro 7, proti 1, zdržel se 0,
usnesení č. 15/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 16:
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p.č. 3878 o výměře 4 002 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro LUKOP spol. s. r. o., za cenu 5 000,- Kč/ha/rok.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 16/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 17:
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p.č. 3886 o výměře 5 632 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro LUKOP spol. s. r. o. za cenu 5 000,- Kč/ha/rok.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 17/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 18:
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p.č. 3889 o výměře 2 274 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro LUKOP spol. s. r. o. za cenu 5 000,- Kč/ha/rok.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 18/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 19:
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p.č. 3904 o výměře 6 098 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro LUKOP spol. s. r. o. za cenu 5 000,- Kč/ha/rok.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 19/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 20: 
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p.č. 3915 o výměře 25 423 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro ZD Hodonice za cenu 5 000,- Kč/ha/rok.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 20/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 21:
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p.č. 3997 o výměře 15 098 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro LUKOP spol. s. r. o. za cenu 5 000,- Kč/ha/rok.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 21/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 22:
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p.č. 3845 o výměře 5 214 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro LUKOP spol. s. r. o. za cenu 5 000,- Kč/ha/rok.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 22/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 23:
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p.č. 3835 o výměře 5 354 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro LUKOP spol. s. r. o. za cenu 5 000,- Kč/ha/rok.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 23/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 24:
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p.č. 3873 o výměře 3 007 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro LUKOP spol. s. r. o. za cenu 5 000,- Kč/ha/rok.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 24/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 25:
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p.č. 3744 o výměře 3 925 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro LUKOP spol. s. r. o. za cenu 5 000,- Kč/ha/rok.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 25/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 26:
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p.č. 3863 o výměře 9 294 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro LUKOP spol. s. r. o. za cenu 5 000,- Kč/ha/rok.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 26/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 27:
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p.č. 3807 o výměře 5 283 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro LUKOP spol. s. r. o. za cenu 5 000,- Kč/ha/rok.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 27/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 28:
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p.č. 3801 o výměře 31 599 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro LUKOP spol. s. r. o. za cenu 5 000,- Kč/ha/rok.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 28/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 29:
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p.č. 3742 o výměře 3 153 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro LUKOP spol. s. r. o. za cenu 5 000,- Kč/ha/rok.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 29/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 30:
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p.č. 3732 o výměře 24 784 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro Eko – agro Podyjí s. r. o. nabídková cena 5 100,- Kč/ha/rok
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 30/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 31:
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p.č. 3734 o výměře 18 497 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro Eko – agro Podyjí s. r. o. za cenu 5 100,- Kč/ha/rok
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 31/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 32:
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p.č. 4244 o výměře 2 068 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro LUKOP spol. s. r. o. za cenu 5 000,- Kč/ha/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1,
usnesení č. 32/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 33:
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p.č. 3701/2 o výměře 26 639 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro Eko – agro Podyjí s. r. o. nabídková cena 5 100,- Kč/ha/rok
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1,
usnesení č. 33/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 34:
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p.č. 3688 o výměře 6 672 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro Eko – agro Podyjí s. r. o. nabídková cena 5 100,- Kč/ha/rok.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 34/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 35:
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p.č. 3678 o výměře 4 272 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro Eko – agro Podyjí s. r. o. nabídková cena 5 100,- Kč/ha/rok.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 35/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 36:
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p.č. 3666 o výměře 29 737 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro Eko – agro Podyjí s. r. o. nabídková cena 5 100,- Kč/ha/rok.
Způsob využití této plochy je navržen jako orná půda s omezením sortimentu využitelných plodin (plocha pro biotop dropa velkého).
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 36/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 37:
ZO schvaluje pacht zemědělského pozemku p.č. 3796 o výměře 49 711 m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku pro ZD Hodonice nabídková cena 5 000,- Kč/ha/rok.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 37/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 38:
ZO neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro Lenku Šárkovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě z důvodu pozdního podání žádosti.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 38/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 39:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro Michaelu Lesniakovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Michaelou Lesniakovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 39/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 40:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro Alenu Prodělalovou, Hodonice na příspěvek pro dceru Olívii nastupující do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Alenou Prodělalovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 40/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 41:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro Alenu Prodělalovou, Hodonice na příspěvek pro dceru Emílii nastupující do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Alenou Prodělalovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 41/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 42:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro Zdeňku Kuklíkovou, Hodonice na příspěvek pro dceru Elišku nastupující do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Zdeňkou Kuklíkovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 42/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 43:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro Marii Prajkovou, Vyškov na náklady spojené s posledním rozloučením se zesnulým Miroslavem Vaculíkem a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Marií Prajkovou na poskytnutí této dotace.
Dotace bude poskytnuta poté, co paní Prajková uhradí poplatek – poměrnou část 257,- Kč za odvoz odpadu, jako spoluvlastník objektu čp. 92 v Hodonicích.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 43/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 44:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice pro Myslivecký spolek Hodonice na rok 2017 ve výši 30 000,- Kč a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Mysliveckým spolkem Hodonice na poskytnutí této dotace za účelem uvedeným v žádosti ze dne 29. 5. 2017 .
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1,
usnesení č. 44/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 45:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro Ing. Jitku Bořilovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Ing. Jitkou Bořilovou na poskytnutí této dotace.
Ing. Bořilová oznámila, že z důvodu možného střetu zájmu se nezúčastní hlasování.
Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1
usnesení č. 45/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 46:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro Lenku Šárkovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Lenkou Šárkovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 46/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 47:
ZO schvaluje prodloužení termínu splatnosti úhrady nájmu a služeb spojených s pronájmem nebytových prostor do doby zápisu nové statutární osoby pověřené jednáním za TJ Hodonice.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 47/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 48:
ZO neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 3916 v k.ú. Hodonice.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 48/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 49:
ZO schvaluje podání žádosti na Ministerstvo obrany o bezúplatný převod objektu stálého lehkého opevnění na pozemku p.č. 3916 v k.ú. Hodonice do majetku obce Hodonice.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 49/33 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 50:
ZO schvaluje umístění pamětní desky České provincie kongregace sester sv. Hedviky na vnitřní stranu hřbitovní zdi v Hodonicích.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 50/33 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí informace o schváleném závěrečném účtu a účetní závěrce SZVO Daníž za rok 2016. Účetní závěrka SZVO Daníž Hnanice za rok 2016 byla schválena Revizní a inventarizační komisí SZVO Daníž dne 8.6.2017. Valná hromada SZVO Daníž Hnanice vzala na jednání dne 22.6.2017 informaci o schválení na vědomí. Návrh závěrečného účtu SZVO Daníž za rok 2016 byl zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice v době od 7.6.2017 a schválen na jednání valné hromady SZVO Daníž Hnanice dne 22.6.2017. Návrh byl sňat dne 28. 6. 2017 a téhož dne bylo Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření SZVO Daníž Hnanice doplněno o odkaz na Závěrečný účet za rok 2016 schválený a zveřejněno na fyzické i elektronické úřední desce Obec Hodonice.

ZO bere na vědomí informace a schváleném závěrečném účtu a účetní závěrce Svazku obcí Tasovice a Hodonice za rok 2016. Účetní závěrka Svazku obcí Tasovice a Hodonice za rok 2016 byla schválena na jednání výboru Svazku dne 21. 6. 2017
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Tasovice a Hodonice za rok 2016 byl zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice od 31.5.2017 a schválen na jednání výboru Svazku dne 21.6.2017. Návrh byl sňat 29.6.2017 a téhož dne bylo Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření doplněno o odkaz na Závěrečný účet Svazku obcí Tasovice a Hodonice za rok 2016 schválený a zveřejněno na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice.

ZO bere na vědomí plnění rozpočtu obce Hodonice za 1. pololetí 2017. V uvedeném výkazu jsou promítnuta veškerá rozpočtová opatření vydaná za 1. pololetí r. 2017. Je zde uvedeno průběžné plnění rozpočtu obce. Upravený rozpočet v příjmové části je plněn na 54,39%, ve výdajové části je upravený rozpočet plněn na 27,28% a ve financování na – 6,51%.

ZO bere na vědomí opravu chyby v katastru nemovitostí, kdy katastrální úřad zrušil na listu vlastnictví pro Obec Hodonice (LV 10001) zápisy pozemků ve zjednodušené evidenci:
• parcela původ přídělový plán GP č. 575 o výměře 180 m2,
• parcela původ Pozemkový katastr PK č. 374 o výměře 452 m2,
• u pozemku p.č. 158/1 zapsaný na LV 10001 opravil výměru z 4801 m2 na 4743 m2.
ZO bere na vědomí poskytnutí dotace z OPŽP na projekt „Třídím u paty domu“ ve výši 804 522,- Kč. Obec Hodonice získala z OPŽP dotaci na pořízení nádob na tříděný odpad ve výši 804 522,- Kč. Domácnostem budou poskytnuty plastové popelnice na papír a plast. Výběrové řízení na dodavatele nádob bude zahájeno v září 2017.

ZO bere na vědomí přijetí Bc. Michaely Poláškové na funkci matrikářky. Z 8 přihlášených uchazečů byla na funkci matrikářky vybrána paní Bc. Michaela Polášková.

ZO bere na vědomí informace o dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Hodonice. V loňském roce probíhala na území obce Hodonice digitalizace katastrálního operátu. Obnova katastrálního operátu byla vyložena k veřejnému nahlédnutí ve dnech od 26. 7. do 8. 8.2017 na Obecním úřadě v Hodonicích. Dále byla možnost k nahlédnutí na KÚ ve Znojmě a na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

ZO bere na vědomí informace o zveřejnění inzerátu na možnost převzetí ordinace dětského lékaře. Nabídka na možnost obsazení ordinace dětského lékaře byla zveřejněna v několika inzerátech. Bylo jednáno s firmou Mediclinic – soukromý poskytovatel ambulantní lékařské péče. Bohužel v současné době nemají k dispozici žádného dětského lékaře, který by obsadil ordinaci v Hodonicích.

ZO bere na vědomí informace o evidenci periodického tisku VLAŠTOVKA, zpravodaje obce Hodonice pod evidenčním číslem MK ČR 22971.
Z Ministerstva kultury bylo obci Hodonice doručeno potvrzení evidence periodického tisku VLAŠTOVKA, zpravodaje obce Hodonice pod evidenčním číslem MK ČR 22971.

ZO bere na vědomí informace z komise ŽP. Ing. Bořilová a pan Letocha hovořili o dosadbách v ÚSESech, které byly realizovány v rámci reklamace, neprovádění následné péče ze strany dodavatele, o odbahnění zadního rybníka, zarůstání rybníka u hřbitova rákosem, o plakátovacích plochách v obci.

Návrh usnesení č. 51:
ZO schvaluje nákup houpačky pro nejmenší děti na dětské hřiště v lokalitě Na Vinici.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 51/33 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí informace o zpracování studie na intenzifikaci ČOV. Vzhledem ke zvýšenému látkovému zatížení ČOV a k plánované výstavbě rodinných domů a občanské vybavenosti v jednotlivých obcích, zadal Svazek obcí Tasovice a Hodonice zpracování studie na intenzifikaci ČOV. Předpokládá se rozšíření ČOV o jednu technologickou čistírenskou linku, které zvýší kapacitu ČOV ze stávajících 3000 EO na 5000 EO.

ZO bere na vědomí dosavadní průběh výstavby hasičského areálu v Hodonicích. Práce na stavbě hasičského areálu byly zahájeny předáním staveniště dne 29. 6. 2017. Do dnešního dne bylo provedeno přesunutí plechového hangáru, hrubá stavba sociálního zařízení, kiosku a tribuny, vybudování přípojek vodovodu a splaškové kanalizace a zemní práce na příjezdové komunikaci. Výstavba probíhá dle předloženého harmonogramu.

Návrh usnesení č. 52:
ZO schvaluje možnost vybudování zásobní nádrže na dešťovou vodu v areálu budovaného hasičského hřiště na závlahu trávnatých ploch.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 52/33 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí dokončení opravy místní komunikace ke Sladovně a lokální opravu účelové komunikace za Sladovnou. Oprava místní komunikace ke Sladovně, která probíhala ve dnech 21. 7. 2017 do 25. 7. 2017. V rámci opravy místní komunikace ke Sladovně byla provedena lokální oprava účelové komunikace za Sladovnou.

ZO bere na vědomí podání návrhu na zrušení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Dne 10. 7. 2017 byl na Krajský soud v Brně podán návrh na zrušení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. ZÚR JMK jsou jedním ze základních strategických dokumentů JMK a územní plány obcí musí být s nimi v souladu. Žaloba napadá převážně dopravní řešení JMK, především zvýšenou dopravní zátěž brněnských aglomerací.