Výpis usnesení z 36. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
2.51 MB
Datum vystavení: 6.12.2017
Datum sejmutí: 29.12.2017

VÝPIS USNESENÍ Z 36. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HODONICE,
DNE 29. 11. 2017

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 22,00 hodin
přítomní zastupitelé obce: Bc. Houšť Pavel, Mitregová Miluše, Bc. Karel Matoušek, Letocha Tomáš, Ing. Bořilová Jitka, Procházka Jan, Houšť František, Hřebabecký Roman,
omluven: Korger Petr, Klíčník Jan,
nepřítomen – neomluven: Rožnovský Jan,
zasedání zastupitelstva obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 8 zastupitelů
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Ing. Bořilová Jitka, Hřebabecký Roman,
zapisovatel: Jiří Maršoun
hosté: dle prezenční listiny 4 podepsaní hosté
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 25. 10. 2017

  • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
  • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
  • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
  • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

Návrh usnesení č. 1:
ZO schvaluje jako ověřovatele zápisu Ing. Jitku Bořilovou a pana Romana Hřebabeckého
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 1/36 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 2:
ZO schvaluje jako zapisovatele pana Jiřího Maršouna
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 2/36 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 3:
ZO schvaluje návrh starosty na doplnění těchto bodů do programu dnešního jednání.
3.5 Oznámení o uzavření povozu MŠ Hodonice.
3.6 Příprava „Vánoční vesničky“ a Vánoční setkání se seniory.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 3/36 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 4:
ZO schvaluje program dnešního jednání ZO včetně doplněných bodů
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 4/36 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 34/2017 za měsíc říjen 2017 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 800,- Kč a financování ve výši 800,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32 991 300,- Kč, výše výdajů 61 217 200,- Kč a výše financování 28 225 900,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 35/2017 za měsíc říjen 2017 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 92 900,- Kč a financování ve výši 92 900,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32 991 300,- Kč, výše výdajů 61 310 100,- Kč a výše financování 28 318 800,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 36/2017 za měsíc říjen 2017 ve výši příjmů 24 100,- Kč, výdajů 0,- Kč a financování ve výši minus 24 100,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 33 015 400,- Kč, výše výdajů 61 310 100,- Kč a výše financování 28 294 700,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 37/2017 za měsíc říjen 2017 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 600,- Kč a financování ve výši 600,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 33 015 400,- Kč, výše výdajů 61 310 700,- Kč a výše financování 28 295 300,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 38/2017 za měsíc říjen 2017 ve výši příjmů 60 000,- Kč, výdajů 21 700,- Kč a financování ve výši minus 38 300,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 33 075 400,- Kč, výše výdajů 61 332 400,- Kč a výše financování 28 257 000,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 39/2017 za měsíc říjen 2017 ve výši příjmů minus 3 900,- Kč, výdajů 210 700,- Kč a financování ve výši 214 600,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 33 071 500,- Kč, výše výdajů 61 543 100,- Kč a výše financování 28 471 600,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 40/2017 za měsíc říjen 2017 ve výši příjmů minus 4 500,- Kč, výdajů 501 400,- Kč a financování ve výši 505 900,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 33 067 000,- Kč, výše výdajů 62 044 500,- Kč a výše financování 28 977 500,- Kč.

Návrh usnesení č. 5:
ZO schvaluje smlouvu č.: 1030039870/005 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Hodonice a E.ON Distribuce ,a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu s názvem „Hodonice_Neunteufelová: NN přip. kab. př“.
Jedná se o smlouvu na možnou výstavbu elektro přípojky pro objekt zahradního domku na pozemku p.č. 2155 v k.ú. Hodonice.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 5/36 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 6:
ZO schvaluje smlouvu č.: 1030039870/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Hodonice a E.ON Distribuce ,a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu s názvem „Hodonice_Neunteufelová: NN přip. kab. př“.
Jedná se o smlouvu na možnou výstavbu elektro přípojky pro objekt zahradního domku na pozemku p.č. 942/4 v k.ú. Hodonice.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 6/36 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 7:
ZO schvaluje žádost města Znojma o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 44 749,- Kč z rozpočtu obce Hodonice do rozpočtu města Znojma na spolufinancování terénních sociálních služeb v roce 2018 na území ORP Znojmo. Potřebné finanční prostředky budou zahrnuty do rozpočtu obce Hodonice na rok 2018. Na poskytnutí tohoto příspěvku bude uzavřena Smlouva o příspěvku a zajištění spolufinancování terénních sociálních služeb v síti ORP Znojmo mezi obcí Hodonice a městem Znojmem.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 7/36 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 8:
ZO schvaluje zařazení traktoru CLAAS ATOS 240 do majetku obce Hodonice ve výši 1 411 949,- Kč s dobou odpisů 10 let. ZO schvaluje zařazení čelního nakladače FL 80 CP a multifunkční lopaty BMS 180 II ve výši 188 881,- Kč do majetku obce Hodonice s dobou odpisů 10 let. ZO schvaluje zařazení tažného drtiče bioodpadů BIOGREEN 06 ve výši 1 444 740,- Kč do majetku obce Hodonice s dobou odpisů 10 let.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 8/36 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 9:
ZO schvaluje zařazení chodníku u kolumbária na hřbitově v Hodonicích do majetku obce Hodonice ve výši 21 622,70,- Kč s dobou odepisování 45 let.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 9/36 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 10:
ZO schvaluje Dodatek ke smlouvě č.1 smlouvy o dílo č. 6818 ze dne 7.8.2017 na vybudování hasičského areálu SDH Hodonice z důvodů víceprací ve výši 203 160,20 Kč. Původní cena bez DPH 6 693 680,- Kč se zvyšuje na 6 896 840,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 10/36 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 11:
ZO schvaluje zřízení nového pracovního místa a přijetí nového pracovníka od 1. 4. 2018 pro oblast ekonomickou, účetnictví a GDPR.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 11/36 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 12:
V souladu se zákonem č. 318 / 2017 Sb., ZO schvaluje, s platností od 1. 1. 2018 měsíční odměny neuvolněným členům ZO Hodonice: místostarosta 13 500,- Kč, předseda výboru nebo komise 2 000,-Kč, člen výboru nebo komise 1 800,- Kč, člen zastupitelstva 700,- Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1,
usnesení č. 12/36 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí přípravu návrhu rozpočtu obce Hodonice. Navržený rozpočet obce Hodonice bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu minimálně 15 dní před jeho projednáváním a schvalováním v zastupitelstvu obce Hodonice v paragrafovém znění současně s návrhy sociálního fondu a fondu rozvoje bydlení.

ZO bere na vědomí přípravu návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Hodonice na rok 2019 – 2020. Navržený střednědobý výhled rozpočtu obce Hodonice bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu minimálně 15 dní před jeho projednáváním a schvalováním v zastupitelstvu obce Hodonice v paragrafovém znění.

Návrh usnesení č. 13:
ZO vydává obecně závaznou vyhlášku obce Hodonice č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hodonice.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 13/36 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 14:
ZO vydává obecně závaznou vyhlášku obce Hodonice č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tento poplatek je pro rok 2018 stanoven ve výši 452,- Kč na osobu. Vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 2/2016 a současně tato vyhláška 2/2017 nabude účinnosti patnáctým dnem po jejím vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu.
Zastupitelstvo projednalo písemný návrh nepřítomného zastupitele p. Korgera, který navrhuje zvážit stávající osvobození od poplatku seniorům nad 65 let a dětem do 18 let. Tento návrh nebyl uvážen ke schválení.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 14/36 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 15:
ZO schvaluje statut sociálního fondu obce Hodonice s účinností od 1.12.2017. Zdroj fondu bude tvořit příděl z rozpočtu Obce Hodonice. Sociální fond obce Hodonice je určen k zajištění kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců zařazených do obecního úřadu a členů zastupitelstva obce, uvolněných pro výkon funkce. Prostředky z fondu jsou určeny na pořízení věcných darů u příležitosti životních výročí a na příspěvek na ošatné.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 15/36 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí přípravu na opravu budov technického dvoru na ulici Nádražní v Hodonicích. V současné době je zpracován návrh na opravu střešní krytiny. Dále je zpracováván návrh na opravu fasády elektro rozvodů, vody a topení. Pro rámcovou rekonstrukci bude nezbytné opravy jednotlivých částí objektu dobře naplánovat tak, aby byly vhodně investovány finanční prostředky.

ZO Hodonice bere na vědomí vyjádření k jednotlivým bodům Zápisu o kontrole usnesení ZO Hodonice za 1.pololetí 2017.
Na dnešním jednání ZO bylo předloženo vyjádření k jednotlivým bodům vyplývajících ze Zápisu o provedené kontrole usnesení ZO Hodonice ze dne 15.10.2017. Bc. Matoušek požaduje předložení zápisů finančního výboru zastupitelstvu obce. Dále z pozice předsedy kontrolního výboru žádá dopřesnění usnesení č. 9/29.

Návrh usnesení č. 16:
ZO schvaluje vyřazení knih z knižního fondu obce Hodonice dle seznamu předloženého knihovnicí paní Grillowitzerovou ze dne 7.11.2017.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 16/36 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 17:
ZO schvaluje kalkulaci na praní ubrusů v DPS Hodonice ve výši 16,- Kč včetně DPH za jeden kus.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 17/36 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 18:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5000,- Kč pro Sandru Hanzalovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Sandrou Hanzalovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 18/36 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 19:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5000,- Kč pro Michaelu Zedníčkovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Michaelou Zedníčkovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 19/36 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí informace komise pro ŽP. Pan Letocha a Ing. Bořilová podali informace o realizaci podsadby neujatých dřevin výsadbách krajinné a sídelní zeleně. Dále zmínili předání stavby Čištění a odbahnění Panského rybníka firmě Agromeli spol. s r.o., která byla při výběrovém řízení druhou v pořadí (vítězná firma Paleso s.r.o. se vzdala zakázky) Termín dokončení díla má být dle smlouvy k 10. 3. 2018. Dále informovali o stavu projektu „Třídím u paty domu“. Popelnice mají být dodány dle poslední zprávy dodavatele 1.12.2017. Následně budou informováni občané o způsobu půjčování nádob a samotné rozdělování proběhne v prvních vlnách během prosince tak, aby mohl být zahájen svoz plastu a papíru z domácností od ledna 2018.

ZO bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo na „Stavební úpravy veřejných ploch Hodonice ul. Krhovická“ s vítězným uchazečem VHS plus, spol. s r.o., Dobšická 17, 670 21 Znojmo za cenu 338 654,- Kč bez DPH.

ZO bere na vědomí přípravu změny č. 3 ÚP Hodonice.
Návrhy na změnu územního plánu byly přijímány na OÚ do 30.11.2017, následně budou předány na MěÚ Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje k posouzení, zda lze připustit prověření navrhované změny. Dalším postupným krokem bude příprav zadání změny č. 3 ÚP Hodonice.

ZO bere na vědomí změnu provozní doby místní knihovny Hodonice od 1. 1. 2018.

ZO bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ Hodonice o uzavření provozu MŠ v době od 22. 12. 2017 do 29. 12. 2017 ( 4 pracovní dny.) Provoz v MŠ bude zahájen 2. 1. 2018.

ZO bere na vědomí informace paní Mitregové o přípravě „Vánoční vesničky“ a Vánočního setkání se seniory.

ZO bere na vědomí informace pana F. Houště z jednání Svazku – cena vodného a stočného v roce 2018 bude 65,55 Kč vč. DPH, informace o přípravách rozšíření stávající ČOV, o přípravě odkanalizování nemovitostí v Tasovicích za mostem.