Výpis usnesení z 37. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
485 kB
Datum vystavení: 22.12.2017
Datum sejmutí: 18.1.2018

VÝPIS USNESENÍ Z 37. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HODONICE,
DNE 18. 12. 2017

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 22,10 hodin
přítomní zastupitelé obce: Bc. Houšť Pavel, Mitregová Miluše, Bc. Karel Matoušek, Letocha Tomáš, Ing. Bořilová Jitka, Houšť František, Hřebabecký Roman, Korger Petr, Klíčník Jan,
omluven: Procházka Jan,
nepřítomen – neomluven: Rožnovský Jan,
zasedání zastupitelstva obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je9 zastupitelů
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Bc. Karel Matoušek a František Houšť
zapisovatel: Jiří Maršoun
hosté: dle prezenční listiny 4 podepsaní hosté
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 29. 11. 2017

 • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
 • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
 • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
 • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů

Návrh usnesení č. 1:
ZO schvaluje jako ověřovatele zápisu Bc. Karla Matouška a pana Františka Houště
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1,
usnesení č. 1/37 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 2:
ZO schvaluje jako zapisovatele pana Jiřího Maršouna
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 2/37 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 3:
ZO schvaluje návrh starosty na doplnění těchto bodů do programu dnešního jednání.
1.17 rozpočtové opatření č. 45/2017
1.18 Návrh odpisového plánu PO MŠ Hodonice.
2.2 Žádost PO MŠ Hodonice o zafinancování odpisů za rok 2017.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 3/37 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 4:
ZO schvaluje návrh Bc. Matouška na doplnění těchto bodů do programu dnešního jednání.
1.19 Strategický plán obce Hodonice
3.5 Informace kontrolního výboru
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 4/37 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 5:
ZO schvaluje program dnešního jednání ZO včetně doplněných bodů
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 5/36 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 6:
ZO schvaluje doplnění návrhu rozpočtu o částky:
v příjmové části: 27 100,- Kč (dotace na částečnou úhradu mzdových výd. VPP)
ve výdajové části: : 22 000,- Kč (výdaje na volbu prezidenta republiky)
ve financování: – 5 100,- Kč
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 6/37 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 7:
ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Hodonice na rok 2018, včetně doplnění jednotlivých položek příjmů a výdajů, v celkové výši příjmů 30 720400,-Kč v celkové výši výdajů 50 208 900,- Kč a financování ve výši 19 488 500,- Kč
U daňových příjmů a financování je rozpočet schvalován v položkovém třídění a u ostatních položek v paragrafovém třídění.

Součástí projednání a schvalování návrhu rozpočtu Obce Hodonice na rok 2018 je i projednání návrhu a schválení rozpočtu, tvorby a čerpání Sociálního fondu a Fondu rozvoje bydlení v obci Hodonice na rok 2018:
Sociální fond:
Příjmy: tvorba – příděl fondu 6330 4134 Kč 25.100,-
Výdaje: čerpání fondu pro zabezpečení výdajů rozpočtu obce Hodonice
6171 5179 Kč 23.100,-
6171 5194 Kč 2.000,-
Fond rozvoje bydlení v obci Hodonice:
Příjmy: Splátky poskytnutých půjček z FRB xxxx 2460 Kč 10.100,-
Příjem úroků z účtu FRB v ČS a.s. – tvorba 6310 2141 Kč 500,-
Úroky z půjček FRB – tvorba 3611 2141 Kč 100,-
Výdaje: čerpání fondu – poplatky banky 6310 5163 Kč 1.000,-
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 7/37 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 8:
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Hodonice na roky 2019 – 2020 následovně: schvaluje střednědobý výhled rozpočtu v roce 2019 ve výši příjmů 32 602 700,- Kč, výši výdajů 45 362 000,-, financování 12 759 300,- Kč a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 ve výši příjmů 32 602 700,- Kč, výši výdajů 35 862 000,- Kč a financování ve výši 17 259 300,- Kč.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 8/37 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 41/2017 za měsíc listopad 2017 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 6 400,- Kč a financování ve výši 6 400,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 33 067 000,- Kč, výše výdajů 62 050 900,- Kč a výše financování 28 983 900,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.42/2017 za měsíc listopad 2017 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů – 1 038 600,- Kč a financování ve výši – 1 038 600,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 33 067 000,- Kč, výše výdajů 61 012 300,- Kč a výše financování 27 945 300,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.43/2017 za měsíc listopad 2017 ve výši příjmů 60 000,- Kč, výdajů 0,- Kč a financování ve výši – 60 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 33 127 000,- Kč, výše výdajů 61 012 300,- Kč a výše financování 27 885 300,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.44/2017 za měsíc listopad 2017 ve výši příjmů 4 400,- Kč, výdajů 0,- Kč a financování ve výši – 4 400,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 33 131 400,- Kč, výše výdajů 61 012 300,- Kč a výše financování 27 880 900,- Kč.

Návrh usnesení č. 9:
ZO pověřuje starostu obce Hodonice Bc. Pavla Houště k provádění rozpočtových opatření v roce 2018 v plném rozsahu. Rozpočtová opatření budou předkládána na vědomí po jejich provedení na jednání ZO.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 9/37 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí pověření paní Bc. Michaely Poláškové a Ing. Jitky Bořilové starostou obce Hodonice k provedení veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtu obce Hodonice fyzickým a právnickým osobám v roce 2017. Kontrola bude provedena do 12. února 2018.

ZO bere na vědomí pověření Ing. Jitky Bořilové, Romana Hřebabeckého a Tomáše Letochy k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtu obce Hodonice PO MŠ Hodonice v roce 2017. Kontrola bude provedena do 12. února 2018.

ZO bere na vědomí Příkaz starosty obce Hodonice k provedení řádné inventury a inventarizace majetku a závazků Obce Hodonice ke dni 31.12.2017

Starosta informoval o vydání příkazu k provedení inventur a inventarizace majetku obce Hodonice, pohledávek a závazků k rozvahovému dni 31.12.2017.
Vydán dne: 18.12.2017 na 37. zasedání ZO v bodě 1.10
S účinností od: 18.12.2017
Vypracoval: Bc. Pavel Houšť – starosta obce Hodonice

Na základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona pro některé vybrané účetní jednotky a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků ve znění vyhlášky č. 372/2015 Sb., a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., nařizuji provést řádnou inventarizaci majetku a závazků obce Hodonice k 31.12.2017.
Inventarizace bude provedena v souladu s výše uvedenými právními předpisy a Směrnicí o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků a dle plánu inventur pro rok 2017.
K tomuto ustanovuji inventarizační komise (dále jen IK) v následujícím složení:

Ústřední inventarizační komise (ÚIK) zodpovídá za organizaci, řízení, provedení inventarizace, sestavuje inventarizační zprávu a tvoří ji členové:
Předseda ÚIK: Miluše Mitregová
Člen ÚIK: Ing. Jitka Bořilová
Člen ÚIK: Roman Hřebabecký
ÚIK ve spolupráci s dílčími inventarizačními komisemi zajišťuje provedení inventur a inventarizací.
ÚIK zabezpečí seznámení předsedů dílčích komisí s náplní inventarizace a její metodikou a v průběhu
Inventarizace bude kontrolovat a usměrňovat dílčí inventury.

Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 1:
Předseda DIK: Tomáš Letocha
Člen DIK: František Houšť
Člen DIK: Jiří Maršoun
DIK č. 1 inventarizace majetku OÚ Hodonice

Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 2:
Předseda DIK: Petr Korger
Člen DIK: Bc. Karel Matoušek
Člen DIK: Jan Procházka
DIK č. 2 inventarizace majetku JSDH Hodonice.

Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 3:
Předseda DIK: Miluše Mitregová
Člen DIK: Jana Vomočilová
Člen DIK: Ludmila Grillowitzerová
DIK č. 3 inventarizace majetku Knihovny Hodonice.

Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 4:
Předseda DIK: František Houšť
Člen DIK: Jana Procházková
Člen DIK: Michaela Sedlářová
DIK č. 4 inventarizace majetku DPS Hodonice

Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 5:
Předseda DIK: Ing. Jitka Bořilová
Člen DIK: Roman Hřebabecký
Člen DIK: Jan Klíčník
DIK č. 5 inventarizace pohledávek, závazků, stavů bankovních účtů, majetku v zástavě, podrozvahových účtů.

Likvidační komise (LK):
Předseda LK: Bc. Karel Matoušek
Člen LK: Jan Klíčník
Člen LK: Jiří Maršoun

Likvidační komise posoudí a podá návrh na vyřazení majetku z evidence a jeho odprodeji či fyzické likvidaci, který je při inventuře označen jako poškozený, zastaralý, nefunkční či nevyužitý. Dále likvidační komise sepíše likvidační protokol, na základě kterého se tento majetek zlikviduje a z evidence vyřadí.

Návrh usnesení č. 10:
ZO schvaluje výše uvedený plán inventur za rok 2017.
Termíny pro provedení inventur a inventarizace

 •  Seznámení a proškolení inventarizačních komisí v souladu s výše uvedenými právními předpisy v návaznosti na provedení inventarizace provede starosta obce do: 5.1.2018
 • Zahájení inventarizace a inventur dne: 5.1.2018
 • Ukončení inventur a inventarizace 5.2.2018
 • V období od zahájení do skutečného data ukončení fyzických inventur hmotného majetku nebude tento majetek vyřazován a pořizování se uskuteční jen v případě nutnosti. Tento případný rozdíl bude zohledněn rozdílovou inventurou doložením účetních záznamů za pořízení hmotného majetku.
 • Vyhotovení a předání zpracovaných inventurních soupisů ústřední inventarizační komisi nebo pracovníkovi odpovědnému za provedení inventarizací do: 5.2.2018
 • Pracovníci odpovědní za svěřený majetek předloží předsedovi příslušné komise, nebo jím pověřeným pracovníkem, veškerou dokumentaci týkající se stavu či pohybu majetku, které nebyly předány k zaúčtování, a podepsané písemné prohlášení, že inventarizace proběhla za jejich přítomnosti a že veškeré doklady byly předány k zúčtování před zahájením inventury a žádné doklady ani informace o majetku nebyly zatajeny, do: 5.2.2018.
 • ÚIK vyhotoví na základě inventurních soupisů, nebo inventurních zápisů, zpracovaných dílčími inventarizačními komisemi závěrečnou inventarizační zprávu o provedené inventarizaci v termínu do: 8.2.2018
 • Podání návrhu na vypořádání zúčtovatelných rozdílů do: 5 .2.2018
 • Vyúčtování zúčtovatelných rozdílů do: 5.2.2018
 • Předsedové DIK předloží ÚIK návrhy na vyřazení včetně návrhů na likvidaci inventarizovaného majetku spolu s inventurními soupisy do: 5.2.2018

Návrh usnesení č. 11:
ZO pověřuje finanční výbor k provedení vnitřní kontroly hospodaření s finančními prostředky obce Hodonice a nakládání s majetkem obce Hodonice a kontroly pokladny obecního úřadu Hodonice za rok 2017. Protokol o kontrole bude předložen zastupitelstvu obce do 12. února 2018.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 11/37 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 12:
ZO schvaluje smluvní cenu za svoz a sběr popelnicových nádob, uložení a odstraňování komunálního odpadu pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v obci Hodonice na rok 2018 ve výši 1650,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 12/37 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 13:
ZO schvaluje smlouvu č.: 1030039350/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Hodonice a E.ON Distribuce ,a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu s názvem „Hodonice_Kubíková:NN přip.kab.př“.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 13/37 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí přípravu zařazení hasičského hřiště do majetku obce Hodonice. Zařazení bude provedeno po jednotlivých objektech po kolaudaci stavby.
Vzhledem k tomu, že areál hasičského hřiště není ještě zkolaudován z důvodu zpracovávání geometrického plánu, bude jeho zařazení do majetku obce Hodonice řešeno až po kolaudaci stavby.

Návrh usnesení č. 14:
ZO schvaluje zařazení díla „Stavební úpravy veřejných ploch Hodonice na ul. Krhovická“ do majetku obce Hodonice ve výši 497 963,- Kč s dobou odepisování 25 let.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 14/37 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí přípravu zařazení technického dvoru na ulici Nádražní na pozemku p.č. 579/2 do majetku obce Hodonice. V současné době je zpracováváno cenové ohodnocení jednotlivých objektů a pozemků technického dvoru na ulici Nádražní na pozemku p.č. 579/2. Po zpracování posudku budou tyto objekty zařazeny do majetku obce Hodonice a bude stanovena doba odpisů.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.45/2017 za měsíc listopad 2017 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 67 700,- Kč a financování ve výši 67 700,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 33 131 400,- Kč, výše výdajů 61 080 000,- Kč a výše financování 27 948 600,- Kč.

Návrh usnesení č. 15:
ZO schvaluje odpisový plán MŠ na rok 2017 předložený ředitelkou MŠ paní Lattnerovou.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1,
usnesení č. 15/37 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 16:
Na návrh pana Korgera ZO pověřuje starostu, aby ve spolupráci se zpracovatelem zajistil odstranění závad ve strategickém plánu Obce Hodonice a navrhuje stáhnout z úřední desky tento strategický plán Obce Hodonice co nejdříve, a předložit opravený strategický plán na příštím jednání ZO.
Hlasování: pro 1, proti 7, zdržel se 1,
usnesení č. 16/37 nebylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 17:
ZO ukládá starostovi, aby ve spolupráci se zpracovatelem strategického plánu vyřešil doplnění údajů a odstranění nedostatků ve strategickém plánu do 22. 12. 2017. Pokud tak nebude učiněno do tohoto data, stáhnout strategický plán z úřední desky Obce Hodonice.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 17/37 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 18:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5000,- Kč pro Michaelu Petrojovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Michaelou Petrojovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 18/37 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 19:
ZO pověřuje paní Hanu Prokešovou – účetní obce, paní Martinu Vargovou – účetní MŠ, paní Martu Lattnerovou – ředitelku MŠ, Bc. Pavla Houště – starostu obce, paní Miluši Mitregovou – místostarostku obce a Ing. Bořilovou – členku finančního výboru ZO k projednání žádosti, předložené ředitelkou MŠ paní Lattnerovou, o zafinancování odpisů PO MŠ Hodonice za rok 2017 ve výši 105 883,- Kč. Dle odpisového plánu.

ZO bere na vědomí informace kulturní komise o plánovaných akcích na r. 2018. Paní Mitregová informovala o průběhu kulturních akcí v II. pololetí 2017 a doporučuje koncert v roce 2018 nepořádat (slabší účast) a doporučuje raději v roce 2018 uspořádat 2 divadelní představení. Nabídka na divadelní představení v dubnu 2018 Hledám milence a na podzim představení Dívčí válka. Na jaře 2018 bude společná akce s obcemi Tasovice a Krhovice k oslavě MDŽ. Ve spolupráci se ZŠ Tasovice uspořádáme v květnu 2018 Den matek. Aktualizovaný plán kulturních akcí je zveřejněn na stránkách Obce. Pan Korger doporučuje kulturní komisi, aby informovala ZO o výši nákladů na jednotlivé kulturní akce.

ZO bere na vědomí informace komise životního prostředí. Pana Letocha informoval o průběhu akce odbahnění rybníka na ul. Panská a o kácení dvou stromů. Ing. Bořilová podala informace k průběhu 1. etapy vydávání modrých a žlutých plastových popelnic (120 l pro rodinné domy) – třídím u paty domu (třídění plastu a papíru).

ZO bere na vědomí přípravu změny č. 3 ÚP Hodonice. Návrhy na změnu územního plánu, předložené občany obce, byly projednány na pracovní schůzce dne 13-12-2017. Návrhy budou předány na MěÚ Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje k posouzení, zda lze připustit prověření navrhovaných změn. Po tomto posouzení bude přistoupeno k přípravě zadání změny č. 3 ÚP Hodonice.

Návrh usnesení č. 20:
ZO schvaluje přípravu záměru pachtu jednotlivých částí obecních pozemků v k.ú. Hodonice, vzniklých po provedení komplexních pozemkových úprav, pro potřeby uzavření pachtovních smluv. Dále pověřuje starostu a majetkovou komisi k dalšímu postupu k uzavření pachtovních smluv.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 20/37 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí informace Františka Houště o podaných žádostech. Pan Houšť František přednesl ústní žádosti pana Jana Marko o odkoupení části pozemku před jeho domem na ulici Pod Kaštany a ústní žádost manželů Ramešových na ukončení nájemní smlouvy na byt v KD bez výpovědní lhůty.

ZO bere na vědomí informace kontrolního výboru. Předseda kontrolního výboru Bc. Karel Matoušek upozornil na nesoulad v provedení kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Hodonice za 1. pololetí 2017, a to do 15. 10. 2017, kdy byl na 33. zasedání zastupitelstva obce pověřen provedením této kontroly finanční výbor zastupitelstva obce. V souladu s přípravou na kontrolu plnění usnesení kontrolním výborem za 2. pololetí 2017 bylo zjištěno, že zastupitelstvo obce schválilo na svém 35. zasedání zastupitelstva obce „Protokol finančního výboru o kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce v roce 2017“, který obsahoval datum provedení kontroly 16. 10. 2017 a kontrolované období bylo 1. až 9. měsíc roku 2017. Bc. Karel Matoušek se dotázal, zda výše uvedený protokol je písemným výstupem na výše uvedenou kontrolu?
Starosta odpovídá, že finanční výbor má ze zákona povinnost a možnost kontrolovat hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, vždy po dohodě s kontrolovaným subjektem. Tento postup kontroly byl konzultován s Odborem kontroly a dozoru Ministerstva vnitra.

ZO bere na vědomí informace účasti obce v soutěži Chytrá obec. Starosta informoval o účasti obce v soutěži Chytrá obec, kde se Obec Hodonice se prezentovala projektem Evidence majetku od firmy TOP GIS. Starosta, místostarostka a zpracovatelka projektu paní D. Zedníčková se zúčastnili v Praze převzetí ceny – plakety.

ZO bere na vědomí informaci o pořádání Tříkrálové sbírky 2018. Pan Korger informoval o přípravě Tříkrálové sbírky 2018. V naší obci projdou koledníci od 1. 1. 2018 do 14. 1. 2018.