Výpis usnesení z 38. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
2.26 MB
Datum vystavení: 30.1.2018
Datum sejmutí: 24.2.2018

VÝPIS USNESENÍ Z 38. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HODONICE,
DNE 24. 1. 2018

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 21,15 hodin
přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Houšť Pavel, Mitregová Miluše, Bc. Karel Matoušek, Letocha Tomáš, Ing. Bořilová Jitka, Korger Petr, Klíčník Jan, Procházka Jan,
omluven: Houšť František, Hřebabecký Roman,
nepřítomen – neomluven: Rožnovský Jan,
zasedání zastupitelstva obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 8 členů zastupitelstva obce,
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Mitregová Miluše, Korger Petr,
zapisovatel: Jiří Maršoun
hosté: dle prezenční listiny 4 podepsaní hosté
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 18. 12. 2017

  • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
  • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
  • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
  • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

Návrh usnesení č. 1 :
ZO schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Miluši Mitregovou a pana Petra Korgera
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 1/38 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 2 :
ZO schvaluje jako zapisovatele pana Jiřího Maršouna
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 2/38 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 3:
ZO schvaluje návrh starosty na doplnění těchto bodů do programu dnešního jednání.
2.8 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice v roce 2018 pro SDH Hodonice.
2.9 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podala Ludmila Žáčková, Hodonice.
3.4 Informace finančního výboru.
3.5 Informace o „Tříkrálové sbírce“.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 3/38 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 4:
ZO schvaluje program dnešního jednání ZO včetně doplněných bodů
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 4/38 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 46/2017 za měsíc prosinec 2017 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 219 100,- Kč a financování ve výši 219 100,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 33 131 400,- Kč, výše výdajů 61 299 100,- Kč a výše financování 28 167 700,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.47/2017 za měsíc prosinec 2017 ve výši příjmů 74 000,- Kč, výdajů 40 300,- Kč a financování ve výši – 33 700,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 33 207 400,- Kč, výše výdajů 61 339 400,- Kč a výše financování 28 134 000,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.48/2017 za měsíc prosinec 2017 ve výši příjmů 2 973 200,- Kč, výdajů 0,- Kč a financování ve výši – 2 973 200,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 36 178 600,- Kč, výše výdajů 61 339 400,- Kč a výše financování 25 160 800,- Kč.

Návrh usnesení č. 5:
ZO schvaluje smlouvu č.: 1030040897/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Hodonice a E.ON Distribuce ,a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu s názvem „Tasovice_OÚ:NN přip. lok. 38 Odběrných Míst “.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 5/38 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 6:
ZO schvaluje zařazení hasičského hřiště do majetku obce Hodonice v celkové výši 8.617.185,-Kč. Jednotlivé objekty, s dobou odepisování 60 let, jsou do majetku obce Hodonice zařazeny následovně:

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 6/38 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 7:
ZO schvaluje zařazení zásobní nádrže dešťové vody v areálu hasičského hřiště na pozemku p.č. 2656/4 v k.ú. Hodonice do majetku obce Hodonice ve výši 149 608,- Kč s dobou odepisování 30 let.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 7/38 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 8:
ZO schvaluje zařazení technického dvoru na ulici Nádražní na pozemku p.č. 579/2 do majetku obce Hodonice v celkové výši 1 603 239,- Kč. Jednotlivé objekty jsou do majetku obce zařazeny následovně:
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 8/38 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí zařazení technického zhodnocení objektu KD Hodonice – Obložení obřadní místnosti do majetku obce dnem 20.12.2017 v celkové hodnotě 76 508,30 Kč bez prodloužení doby odepisování.

ZO bere na vědomí zařazení obřadního stolu do majetku obce Hodonice dnem 19.12.2017 v celkové hodnotě 49 270,- Kč s dobou odepisování 30 let.

ZO bere na vědomí splnění nápravného opatření k nedostatku uvedeného v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2017 ze dne 10. října 2017 a 11. října 2017, provedeného Odborem kontrolním a právním, oddělením přezkumu obcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno ve věci zařazení objektu sběrného dvoru odpadů do majetku obce Hodonice.

Návrh usnesení č. 9:
ZO schvaluje příkazní smlouvu č. SML-EF-085/2017 na zpracování žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Hodonice z programu MPO EFEKT 2018 – „Snížení energetické náročnosti VO“, předloženou firmou RPA Dotace s.r.o., Koutného 2269/3, Brno.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 9/38 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí opravu usnesení č. 14/37 z jednání ZO ze dne 18.12.2017, kdy chodník pro pěší a parkovací stání na ul. Krhovická jsou zařazeny do majetku obce Hodonice v celkové výši Kč 397.963,-Kč Z toho chodník Kč 152.463,-Kč parkovací stání Kč 245.500,-Kč

Návrh usnesení č. 10:
ZO schvaluje předložený pořadník na obsazení uvolněného bytu ve II. NP v KD Hodonice, Obecní 287, Hodonice.
1. Šárka Murníková, Hodonice
2. Jana Neunteufelová, Hodonice
3. Lenka Cvingráfová, Vrbovec
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 10/38 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 11:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 40 000,- Kč pro „Klub seniorů Podyjí Hodonice, z.s.“ na pokrytí výdajů na činnost v roce 2018 a schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Hodonice a Klubem seniorů Podyjí Hodonice na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 11/38 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 12:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 59 000,- Kč pro „Spolek Hodoňáci“ na pořádání kulturních akcí pro děti v roce 2018 a schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Hodonice a Spolkem Hodoňáci na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 12/38 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Hodonice schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice pro TJ Sokol Tasovice na rekonstrukci náhradního fotbalového hřiště v Tasovicích na pozemcích p.č. 1563/1, 1563/11 a 1563/22 v k. ú. Tasovice, se záměrem vybudovat na tomto fotbalovém hřišti hrací plochu s umělou trávou III. generace a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí této dotace. Celkové náklady na rekonstrukci hřiště činí cca. 15 mil. Kč. Na tuto akci bude čerpána dotace z MŠMT v částce cca 9 mil. Kč. Výše finančního podílu individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice bude činit 50% z vlastních zdrojů investora potřebných na dofinancování akce, max. však 3 mil. Kč. Finanční podíl obce Hodonice bude poskytnut jen za podmínky, že na rekonstrukci hřiště bude získána dotace z MŠMT v předpokládané výši tak, aby bylo zajištěno řádné provedení a dokončení celé akce, a že na poskytnutí finančního podílu z rozpočtu obce Hodonice bude uzavřena SMLOUVA O SPOLUPRÁCI NA ZAJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ AKCE, mezi obcí Hodonice a TJ Sokol Tasovice, v níž budou uvedeny podmínky spolufinancování, následného užívání hřiště a smlouva bude věcně a právně bez závad.
Hlasování: pro 7, proti 1, zdržel se 0,
usnesení č. 13/38 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 14:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 186 157,- Kč na pronájem a služby spojené s pronájmem nebytových prostor KD Hodonice v roce 2018 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a TJ Hodonice na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 14/38 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 15:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 230 000,- Kč pro „TJ Hodonice, z.s.“ na pořádání sportovních a kulturních akcí v roce 2018 a schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Hodonice a TJ Hodonice na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 15/38 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 16:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 44 000,- Kč pro „Spolek vinařů sv. Klementa“ na pořádání kulturních a společenských akcí v roce 2018 a schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Hodonice a Spolkem sv. Klementa na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 16/38 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 17:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 156 000,- Kč pro „SH ČMS – SDH Hodonice p.s.“ na pořádání sportovní, kulturní a zájmové činnosti SDH Hodonice v roce 2018 a schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Hodonice a SDH Hodonice na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1,
usnesení č. 17/38 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 18:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro paní Ludmilu Žáčkovou, Hodonice na náklady spojené s posledním rozloučením se zesnulým Josefem Žáčkem a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Ludmilou Žáčkovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 18/38 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí informaci o zpracování studie na stavbu sportovní haly v areálu tenisových kurtů u ZŠ.
Jedná se o studii předcházející možnému vybudování víceúčelové sportovní haly v areálu tenisových kurtů u ZŠ. Na vybudování této sportovní haly je potřeba zpracovat projektovou dokumentaci, bez které nelze žádat o získání dotace. Výše předběžného rozpočtu činí cca 22 mil. Kč vč. DPH.

ZO bere na vědomí informaci Ing. Bořilové o projektu „Třídím u paty domu.“ Ze sledované evidence je zřejmé, že produkce komunálního odpadu mírně klesá.

ZO bere na vědomí informaci pana Letochy o projektu „odbahnění panského rybníka,“
– betonové výpustní zařízení bude součástí hráze.

ZO bere na vědomí informaci Ing. Bořilové o uvolnění pracovního místa – obsluha Sběrného dvora odpadů Hodonice a Kompostárny Hodonice

20:20 hodin se omluvil a z jednání odešel pan Jan Klíčník

Návrh usnesení č. 19:
ZO souhlasí s vykácením sadů na PČ 3688 a PČ 3701/2 v k.ú. Hodonice, na náklady pachtýře těchto obecních pozemků – firmy Eko – agro Podyjí s. r. o. K pachtovním smlouvám budou vyhotoveny dodatky, které zohlední změnu kultury předmětných pozemků ( sad na orná půda )
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 19/38 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí úpravu strategického plánu. Úprava strategického plánu byla odkonzultována se zpracovatelem strategického plánu, nedostatky byly napraveny a na internetových stránkách obce je vyvěšeno opravené znění strategického plánu obce Hodonice.

ZO bere na vědomí informace finančního výboru o projednání žádosti PO MŠ Hodonice na zafinancování odpisů za rok 2017.

ZO bere na vědomí informaci o výtěžku letošní „Tříkrálové sbírky“ v naší obci. Výtěžek sbírky činil 33 978,- Kč a 12,76 Euro.
ZO děkuje rodině Korgerových za uspořádání této sbírky.

ZO bere na vědomí informaci Bc. Matouška, který bude od 1. 2. 2018 služebně převelen na 3 měsíce do Prahy – Ruzyně.

ZO bere na vědomí informaci paní Mitregové, která hovořila o obnově vánočního osvětlení po obci. S nákupem nových světelných ozdob posečkáme do doby, až bude vypracován pasport veřejného osvětlení a provedena rekonstrukce.