Výpis usnesení z 39. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
2.09 MB
Datum vystavení: 7.3.2018
Datum sejmutí: 28.3.2018

VÝPIS USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HODONICE,
DNE 28. 2. 2018

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 21,50 hodin
přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Houšť Pavel, Mitregová Miluše, Letocha Tomáš, Ing. Bořilová Jitka, Korger Petr, Klíčník Jan, Procházka Jan, Houšť František, Hřebabecký Roman
omluven: Bc. Karel Matoušek,
nepřítomen – neomluven: Rožnovský Jan,
zasedání zastupitelstva obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 9 členů zastupitelstva obce
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Klíčník Jan, Procházka Jan,
zapisovatel: Jiří Maršoun
hosté: dle prezenční listiny 5 podepsaných hostů
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 24. 1. 2018

  • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
  • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
  • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
  • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

Návrh usnesení č. 1:
ZO schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Jana Klíčníka a pana Jana Procházku
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 1/39 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 2:
ZO schvaluje jako zapisovatele pana Jiřího Maršouna
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 2/39 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 3:
ZO schvaluje návrh starosty na doplnění bodu 2.6 do programu dnešního jednání.
2.6 Doba a místo konání svatebních obřadů na Obecním úřadě v Hodonicích.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 3/39 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 4:
ZO schvaluje program dnešního jednání ZO včetně doplněných bodů
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 4/39 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018 za měsíc leden 2018 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 47 200,- Kč a financování ve výši 47 200,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 30 720 400,- Kč, výše výdajů 50 256 100,- Kč a výše financování 19 535 700,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2018 za měsíc leden 2018 ve výši příjmů 26 200,- Kč, výdajů 4 200,- Kč a financování ve výši – 22 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 30 746 600,- Kč, výše výdajů 50 260 300,- Kč a výše financování 19 513 700,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2018 za měsíc leden 2018 ve výši příjmů 21 000,- Kč, výdajů 5 000,- Kč a financování ve výši – 16 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 30 767 600,- Kč, výše výdajů 50 265 300,- Kč a výše financování 19 497 700,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2018 za měsíc leden 2018 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 1 506 000,- Kč a financování ve výši 1 506 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 30 767 600,- Kč, výše výdajů 51 771 300,- Kč a výše financování 21 003 700,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.5/2018 za měsíc leden 2018 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 247 800,- Kč a financování ve výši 247 800,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 30 767 600,- Kč, výše výdajů 52 019 100,- Kč a výše financování 21 251 500,- Kč.

Návrh usnesení č. 5:
ZO schvaluje vyřazení movitých věcí ke dni 1. 3. 2018 z majetku obce Hodonice dle předloženého seznamu.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 5/39 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 6:
ZO schvaluje zařazení užitkového vodovodu na závlahu travnatých ploch v areálu hasičského hřiště do majetku obce Hodonice v celkové výši 87 737,10,- Kč s dobou odepisování 40 let.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 6/39 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí provedení veřejnosprávních kontrol poskytnutých dotací z rozpočtu obce Hodonice v roce 2017 na základě uzavřených veřejnoprávních smluv.

ZO bere na vědomí provedení vnitřní kontroly hospodaření obce Hodonice za rok 2017 finančním výborem zastupitelstva obce Hodonice, ze dne 12. 2. 2018.

ZO bere na vědomí provedení veřejnosprávní kontroly u PO MŠ Hodonice za 2. pololetí roku 2017,
ze dne 8. 2. 2018.

ZO bere na vědomí Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku řádné inventury a inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Hodonice za rok 2017.

ZO bere na vědomí předložení návrhů na pořízení změny č. 3 ÚP Hodonice zpracovaných MěÚ Znojmo odborem územního plánování a strategického rozvoje.

Návrh usnesení č. 7:
ZO ukládá starostovi Obce Hodonice dojednat pracovní schůzku s pořizovatelem územně plánovací dokumentace pro obec Hodonice na definitivní stanovení konečné podoby zadání změny č. 3 ÚP Hodonice.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 7/39 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Hodonice schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu ve II. nadzemním podlaží v Kulturním domě v Hodonicích č.p. 287 mezi Obcí Hodonice a Janou Neunteufelovou. Druhá v pořadí je Michaela Hubrová.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 8/39 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 9:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro paní Anastasii Saletovou, Hodonice na náklady spojené s posledním rozloučením se zesnulým Jaroslavem Saletou a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Anastasií Saletovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 9/39 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 10:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 50 000,- Kč pro „Klub přátel táborové základny Bojanovice pila, z.s.“ na pokrytí výdajů na údržbu a provoz táborové základny v roce 2018 a schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Hodonice a Klubem přátel táborové základny
Bojanovice pila, z.s. na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 10/39 bylo přijato v navrženém znění

ZO ukládá starostovi Obce Hodonice, aby vznesl dotaz Klubu přátel táborové základny Bojanovice pila, z.s., jakou formou jsou zvýhodnění občané a spolky z Hodonic při využívání táborové základny.

Návrh usnesení č. 11:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hodonice schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice pro TJ Sokol Tasovice ve výši 270 000,- Kč na provoz mládežnického dorosteneckého oddílu a ženského fotbalového oddílu v roce 2018 dle předložené žádosti a schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Hodonice a TJ Sokol Tasovice, z.s. na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 11/39 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 12:
ZO schvaluje poskytnutí finanční podpory pro Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. formou darovací smlouvy ve výši 1 000,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 2, zdržel se 1,
usnesení č. 12/39 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 13:
ZO schvaluje dobu a místo pro konání svatebních obřadů bez poplatku, a to každou sobotu od 10:00 do 14:00 hodin v obřadní místnosti OÚ Hodonice. Za uzavření manželství mimo tuto dobu nebo místo konání, bude účtován správní poplatek ve výši 1000,- Kč dle zákona č. 634/2014 Sb., o správních poplatcích, ve znění novel, položka 12, písm.c).
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 13/39 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí zprávu Policie ČR o spolupráci při zabezpečení veřejného pořádku za rok 2017.

ZO bere na vědomí informaci Ministerstva průmyslu a obchodu o doporučení žádosti obce Hodonice k podpoře ze státního rozpočtu ve výši 1 390 626,- Kč na projekt snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v programu EFEKT 2018. Termín dokončení do 31.12.2018.

ZO bere na vědomí výběr uchazeče na funkci účetní obce Hodonice paní Kamilu Budnou, Tasovice a na pozici obsluhy sběrného dvoru odpadů a kompostárny pana Vladimíra Konečného, Hodonice.

ZO bere na vědomí informaci starosty o podání žádosti na Úřad práce ve Znojmě, na vytvoření 3 pracovních míst – pracovník VPP. Dvě pracovní místa by byla na období duben – říjen 2018 a jedno pracovní místo na období duben 2018 – březen 2019.

ZO bere na vědomí informace pan Letochy Tomáše, který informoval o výstavbě panského rybníka, Bylo zjištěno, že hráz za gabionovou stěnou je vytvořena z letité navážky domácího odpadu a popela a tato hráz netěsní a je propustná. Je potřeba gabionovou stěnu utěsnit jílovitou zeminou což nebylo zohledněno v původním rozpočtu stavby.

Návrh usnesení č. 14:
ZO schvaluje dodatek č. I. ke smlouvě o dílo na zatěsnění gabionové stěny ve výši 128 000,- Kč a na vybudování svodnice ve výši 53 000,- Kč, dále schvaluje pročištění meliorační strouhy a čerpacího objektu.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 14/39 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí informace Ing. Bořilové, která podala zprávu o využívání popelnic na separovaný odpad v domácnostech a předložila harmonogram svozu odpadů na II. a III. čtvrtletí 2018 .

ZO bere na vědomí žádost pana Petra Plechatého, Hodonice o odkoupení pozemku p.č. 291/4 o výměře 62 m2. Majetková komise navrhuje zpracovat stanovení ceny pozemku v místě a čase obvyklé a zveřejnit záměr prodeje.

ZO bere na vědomí žádost Ing. Josefa Sedláka o vybudování lesní cesty na pozemku p.č. 4103. Majetková komise navrhuje provést prořezávku porostu v místě cesty vlastními silami a zpevnění povrchu konzultovat s projektantem pozemních komunikací.

Návrh usnesení č. 15:
ZO schvaluje uhrazení částky 11 476,- Kč za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 1982 u areálu tenisových kurtů a požaduje předložení návrhu kupní smlouvy na pozemek PČ 1982 od ÚZSVM.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 15/39 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí informace kulturně – sportovní komise. Paní Mitregová seznámila členy zastupitelstva s připravovanou společnou akcí obcí Hodonice, Tasovice a Krhovice MDŽ v sobotu dne 10. 3. 2018 od 15 hodin. V měsíci dubnu 2018 se připravuje vystoupení divadla Artur „hledám milence zn. spěchá.“
Dne 12. 5. 2018 se připravuje akce k 135. výročí založení hasičského sboru v Hodonicích a následující den 13. 5. 2018 oslava Svátku matek.

ZO bere na vědomí informace Kontrolního výboru. Kontrola usnesení ZO za 1. pololetí 2017 byla již provedena.

ZO ukládá Kontrolnímu výboru provedení kontroly usnesení ZO za 2. pololetí 2017 termín do 31. 3. 2018

ZO bere na vědomí informace Finančního výboru. Ing. Bořilová Jitka seznámila členy ZO s výsledkem vnitřní kontroly hospodaření OÚ Hodonice. Navrhuje vypsání nového kola na podávání žádostí o půjčku z Fondu rozvoje bydlení. Bude zveřejněno i v příštím čísle Vlaštovky.
F. Houšť vznesl připomínku na rozšíření okruhu účelu poskytování půjček z FRB. Například zařízení na jímání a využití dešťových vod.

Návrh usnesení č. 16:
ZO schvaluje navýšení hodnoty poskytovaných stravenek pro zaměstnance Obce a uvolněné členy zastupitelstva za odpracovaný den ze stávajících 45,- Kč na hodnotu 80,- Kč s platností od 1. 3. 2018 (vyúčtování mezd za měsíc březen 2018) a navýšení příspěvku z 21,- Kč na 40,- Kč na jednu stravenku. Navýšení výdajů bude provedeno rozpočtovým opatřením. Zaměstnavatel bude hradit 50% a zaměstnanec 50% ceny stravenky.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1,
usnesení č. 16/39 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí informaci matrikářky Bc. Poláškové, která informovala o záměru poskytování věcných darů pro novorozence při vítání občánků jinou formou, než dosavadními plyšovými hračkami.