Výpis usnesení z 40. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
1.59 MB
Datum vystavení: 6.4.2018
Datum sejmutí: 28.4.2018

VÝPIS USNESENÍ Z 40. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HODONICE,
DNE 28. 3. 2018

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 21,30 hodin
přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Houšť Pavel, Mitregová Miluše, Ing. Bořilová Jitka, Procházka Jan, Houšť František, Bc. Karel Matoušek, Hřebabecký Roman
omluven: Klíčník Jan, Letocha Tomáš, Korger Petr,
nepřítomen – neomluven: Rožnovský Jan,
zasedání zastupitelstva obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 7 členů zastupitelstva obce
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Ing. Jitka Bořilová, Roman Hřebabecký
zapisovatel: Jiří Maršoun
hosté: dle prezenční listiny 5 podepsaných hostů
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 28. 2. 2018

 • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
 • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
 • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
 • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

Návrh usnesení č. 1:
ZO schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Romana Hřebabeckého a Ing. Jitku Bořilovou
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 1/40 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 2:
ZO schvaluje jako zapisovatele pana Jiřího Maršouna
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 2/40 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 3:
ZO schvaluje návrh Bc. Matouška na doplnění bodu 1.11 Pověření kontrolního výboru ke kontrole usnesení z jednání ZO za II. pololetí 2017
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 3/40 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 4:
ZO schvaluje program dnešního jednání ZO včetně doplněného bodu
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 4/40 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2018 za měsíc únor 2018 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 10 000,- Kč a financování ve výši 10 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 30 767 600,- Kč, výše výdajů 52 029 100,- Kč a výše financování 21 261 500,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.7/2018 za měsíc únor 2018 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 0,- Kč a financování ve výši 0,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 30 767 600,- Kč, výše výdajů 52 029 100,- Kč a výše financování 21 261 500,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.8/2018 za měsíc únor 2018 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 0,- Kč a financování ve výši 0,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 30 767 600,- Kč, výše výdajů 52 029 100,- Kč a výše financování 21 261 500,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.9/2018 za měsíc únor 2018 ve výši příjmů 30 000,- Kč, výdajů 56 200,- Kč a financování ve výši 26 200,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 30 797 600,- Kč, výše výdajů 52 085 300,- Kč a výše financování 21 287 700,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.10/2018 za měsíc únor 2018 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 2 050 600,- Kč a financování ve výši 2 050 600,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 30 797 600,- Kč, výše výdajů 54 135 900,- Kč a výše financování 23 338 300,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.11/2018 za měsíc březen 2018 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 105 600,- Kč a financování ve výši 105 600,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 30 797 600,- Kč, výše výdajů 54 241 500,- Kč a výše financování 23 443 900,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.12/2018 za měsíc březen 2018 ve výši příjmů 30 100,- Kč, výdajů 0,- Kč a financování ve výši – 30 100,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 30 827 700,- Kč, výše výdajů 54 241 500,- Kč a výše financování 23 413 800,- Kč.

Návrh usnesení č. 5:
ZO schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2018 mezi obci Hodonice a městem Znojmem ve výši 44 749,- Kč se splatností do 31.8.2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 5/40 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 6:
ZO ukládá starostovi a místostarostce zjistit na STÚ možnost umístění DPS v návrhových plochách SO (smíšené obytné), dále prověřit možnost zřízení DPS domě čp. 238, svolat pracovní schůzku s projektantem, členy ZO a majetkové komise na místě samém.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 6/40 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Hodonice rozhoduje v souladu s ust. § 55b odst. 1 stavebního zákona, že změnu č. 3 ÚP Hodonice, která bude obsahovat následující změny:

 • Pozemek p.č. 132/29 vyjmout z ploch U (Veřejné prostranství) a zařadit do ploch OK (Komerční vybavení)
 • Pozemek p.č. 568/1, 568/2 a 568/3 vyjmout z ploch U (Veřejné prostranství) a zařadit do ploch SO (Smíšená obytná)
 • Pozemek p.č. 4201, 4202 a 4203 vyjmout z ploch V (Výroba a skladování) a zařadit do ploch SO (Smíšená obytná)
 • Zařadit část pozemku p.č. 4187 a 4185 (cca 0,3 ha) do ploch V (Výroba s skladování)
 • Pozemek p.č. 2642, 2643, 2649, 2652, 2657, 2659, 2665, 3649 (pod chladírnami) vyjmout z ploch Pz (Urbanizovaná zeleň) a zařadit do ploch SO (Obytná smíšená)
 • Pozemek p.č. 572, 574 vyjmout z ploch DZ (Doprava na železnici) a zařadit do ploch Pz (Urbanizovaná zeleň)
 • Vyjmout LBC 4/1 na pozemcích p.č. 2675, 2676, 3651 a 3650 z ploch Pp (Plochy přírodní) a zařadit do ploch Pz (Urbanizovaná zeleň)
 • Pozemek p.č. 53/1, 53/7 a 53/8 vyjmout z ploch OK (Komerční vybavení) a zařadit do ploch OV (Veřejné vybavení)
 • Zařazení nově vzniklých pozemků a společných zařízení schválených v roce 2016 v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hodonice

pořídí zkráceným způsobem, pokud nebude nutné zpracovat varianty řešení změny ÚP.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1,
usnesení č. 7/40 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 8:
ZO schvaluje prodej hmotné nemovité věci, budova na ulici Janská č.p. 435 včetně pozemku p.č. 37/2 a 37/3 v k.ú. Hodonice, na realizaci stavby minipivovaru dle architektonické studie Ing. arch. Poláčka, předložené na OÚ Hodonice dne 12. 10. 2016, pro Petra a Milenu Sedlákovi, Havraníky 107, za cenu 1 780 000,- Kč, s termínem uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny nejpozději do jednoho roku od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 8/40 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 9:
ZO pověřuje kontrolní výbor ke kontrole usnesení z jednání ZO za II. pololetí 2017 do 31.3.2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 9/40 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 10:
ZO schvaluje pořadí žadatelů o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2.08 ve II. NP v DPS Hodonice, Obecní 404, Hodonice v pořadí:

 1. Anna Koryťáková, Hodonice
 2. Anna Vinklárková, Prosiměřice
 3. Marie Pacíková, Křídlůvky

s termínem uzavření nájemní smlouvy od 1.4.2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 10/40 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 11:
ZO schvaluje přijetí pana Rolfu Brabenetze, Tasovice na obsazení pracovního místa Správce tenisových kurtů v Hodonicích s nástupem od 3.4.2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 11/40 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 12:
ZO neschvaluje přípravu odprodeje pozemku p.č. 571 v k.ú. Hodonice, z důvodu připravované výstavby dopravního hřiště.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 12/40 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 13:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5000 Kč pro pana Jiřího Hypra, Hodonice na náklady spojené s posledním rozloučením se zesnulou paní Hyprovou a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Jiřím Hyprem na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 13/40 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí doručení podkladů účetní závěrky a závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2017 členům ZO

ZO bere na vědomí doručení podkladů účetní závěrky PO MŠ Hodonice za rok 2017členům ZO

ZO bere na vědomí postup implementace Nařízení na ochranu osobních údajů zpracovávaných na OÚ Hodonice a PO MŠ Hodonice ve spolupráci s firmou ON – Poradenství s.r.o., Dolní Libina.

ZO bere na vědomí zveřejnění návrhu změny č. 2 územního plánu Hodonice. Změna č.2 ÚP Hodonice se týká rozšíření parkovacích ploch u závodu SG – Adfors v Hodonicích.

ZO bere na vědomí informace komise životního prostředí. Ing. Bořilová podala informace o průběhu stavebních prací na rybníku „Pančák,“ termín dokončení je posunut do 16. 4. 2018. Starosta obce informoval o záměru zaměstnat na dobu určitou z rozpočtu Obce od dne 2. 5. 2018 pana Miroslava Klimuše na údržbu zeleně a úklid po obci. Ing. Bořilová informovala o záměru zaměstnat paní Soňu Rozsypalovou na dobu neurčitou na údržbu zeleně v obci, toto bude projednáváno na příštím ZO.

ZO bere na vědomí informace majetkové komise. Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 571 v k.ú. Hodonice a obsazení bytu v DPS – bylo projednáno v předchozích bodech

ZO bere na vědomí informace kulturně – sportovní komise. Paní Mitregová podala informaci o průběhu společné akce MDŽ, o připravovaném divadelním představení divadla Artur dne 15. 4. 2018, putování po skepech a oslav 135. Výročí založení sboru SDH Hodonice

ZO bere na vědomí informace KPTZ Bojanovice – pila, který podal informace o využití TZ v roce 2017 a ceník ubytování a služeb