Výpis usnesení z 41. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
169 kB
Datum vystavení: 3.5.2018
Datum sejmutí: 25.5.2018

VÝPIS USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HODONICE,
DNE 25.4.2018

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 21,05 hodin
přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Houšť Pavel, Mitregová Miluše, Ing. Bořilová Jitka, Procházka Jan, Houšť František, Bc. Karel Matoušek, Hřebabecký Roman, Klíčník Jan, Letocha Tomáš, Korger Petr,
nepřítomen – neomluven: Rožnovský Jan,
zasedání zastupitelstva obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 10 členů zastupitelstva obce
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Letocha Tomáš, Houšť František,
zapisovatel: Jiří Maršoun
hosté: dle prezenční listiny 8 podepsaných hostů
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 28. 3. 2018

  • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 10 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
  • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
  • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
  • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

Návrh usnesení č. 1:
ZO schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Františka Houště a pana Tomáše Letochu
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 1/41 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 2:
ZO schvaluje jako zapisovatele pana Jiřího Maršouna
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 2/41 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 3:
ZO schvaluje návrh starosty Bc. Pavla Houště na doplnění bodů
1.8 Kupní smlouva č. 24/2018 na koupi pozemku p.č. 1982 v k.ú. Hodonice.
1.9 Dofinancování projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Hodonice“ z rozpočtu obce Hodonice v roce 2018.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 3/41 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 4:
ZO schvaluje program dnešního jednání ZO včetně doplněných bodů
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 4/41 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2018 za měsíc březen 2018 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 162 700,- Kč a financování ve výši 162 700,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 30 827 700,- Kč, výše výdajů 54 404 200,- Kč a výše financování 23 576 500,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.14/2018 za měsíc duben 2018 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 684 800,- Kč a financování ve výši 684 800,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 30 827 700,- Kč, výše výdajů 55 089 000,- Kč a výše financování 24 261 300,- Kč.

Návrh usnesení č. 5:
ZO schvaluje prodej nemovité věci pozemek p.č. 291/4 o výměře 62 m2 v k.ú. Hodonice pro pana Petra Plechatého a paní Zitu Plechatou, Hodonice za cenu 155,- Kč/m2. Kupující uhradí poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 5/41 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí zařazení technického zhodnocení vnitřního vybavení kiosku (kuchyňské linky a výdejního pultu) v areálu hasičského hřiště do majetku obce Hodonice v celkové ceně 146 413,50 Kč bez prodloužení doby odepisování.

Návrh usnesení č. 6:
ZO schvaluje nabídku na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na stavbu kryté sportovní haly předloženou Ing. arch Švaříčkem ve výši 182 490,- Kč. ZO pověřuje starostu k jednání s obcí Tasovice o možnostech spolufinancování víceúčelové haly třetím subjektem.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 6/41 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 7:
ZO schvaluje uzavření pracovní smlouvy s paní Soňou Rozsypalovou na údržbu zeleně a majetku obce na dobu neurčitou ode dne 1.6.2018
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1,
usnesení č. 7/41 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 8:
ZO schvaluje zpracování zadávacích podmínek pro výběrové řízení na zakoupení nového užitkového vozu.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 8/41 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 9:
ZO schvaluje kupní smlouvu č. 24/2018 na koupi pozemku p.č. 1982 o výměře 176 m2 v k.ú. Hodonice z vlastnictví ČR do vlastnictví obce Hodonice za cenu 75 000,- Kč.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 9/41 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 10:
ZO schvaluje dofinancování projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Hodonice“ z rozpočtu obce Hodonice v roce 2018. Tento projekt bude spolufinancován z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT 2018, číslo dotace 122D22100 8203 ve výši max. 50% způsobilých výdajů.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 10/41 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 11:
ZO schvaluje hospodářský výsledek PO MŠ Hodonice za rok 2017 ve výši – 21 329,10 Kč. ZO schvaluje použití rezervního fondu z roku 2015 na pokrytí ztráty hospodářského výsledku za rok 2017.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 11/41 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 12:
ZO schvaluje odpisový plán PO MŠ Hodonice na rok 2018 ve výši 105 883,- Kč.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 12/41 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 13:
ZO schvaluje navýšení neinvestičního finančního příspěvku pro PO MŠ Hodonice v roce 2018 ve výši odpisů, tj. 105 883,- Kč. Finanční příspěvek z rozpočtu obce Hodonice bude převeden jednorázově do 30. 6. 2018.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 13/41 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 14:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5000,- Kč pro Veroniku Hofferovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Veronikou Hofferovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 14/41 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 15:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5000,- Kč pro paní Marii Chvátalovou, Hodonice na náklady spojené s posledním rozloučením se zesnulým panem Kužílkem a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Marií Chvátalovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 15/41 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 16:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5000,- Kč pro Kateřinu Moučkovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Kateřinou Moučkovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 16/41 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 17:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5000,- Kč pro Natálii Rožnovskou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Natálií Rožnovskou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 17/41 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí uzavření provozu MŠ Hodonice v době letních prázdnin od 2. 7. 2018 do 31. 7. 2018. Je možnost oslovit MŠ Tasovice a projednat volnou kapacitu v uvedeném termínu.

ZO bere na vědomí provedení kontroly usnesení ZO za 2. pololetí 2017 kontrolním výborem ZO Hodonice.

ZO bere na vědomí informace o posuzování závad vyskytujících se na obecních bytech Na Vinici.

ZO bere na vědomí informace o probíhající investiční výstavbě v závodu SG Adfors v Hodonicích. Zastupitelé upozornili na nedostatečné značení příjezdu nákladních vozidel do závodu v Hodonicích.

ZO bere na vědomí informace pana T. Letochy k Panskému rybníku – dne 16. 4. 2018 proběhlo předání stavby. Následně byla zjištěna komplikace netěsnosti hráze, v jednom místě je pozorováno vtékání vody do gabionové stěny. Zhotovitel stavby přislíbil nápravu v příštím týdnu. Projektant a současně ADI nevykazuje dostatečnou spolupráci s investorem. Dále pan T. Letocha informoval o svozu bioodpadu a plnící se kompostárně. Technika na kompostárně zpracovává velké množství bioodpadu; pro drtič odpadu bude potřeba opatřit nové nože.

ZO bere na vědomí informaci: starosta, projektant Ing. Arch. Poláček a někteří členové ZO navštívili dům čp. 238 s úmyslem prohlédnout stav domu a zvážit pořízení domu vč. pozemku a úpravu domu na byty DPS. Prodejní cena činí je 3,5 mil. Kč. V domě lze zachovat podkrovní byt 4 + 1 a v přízemí by bylo možné vybudovat 5 bytových jednotek. Náklady na vybudování jedné bytové jednotky činí zhruba 1 mil. Kč. Celkové náklady na adaptaci by činily zhruba 10,5 mil. Kč. Dotace na vybudování 1 bytové jednotky DPS jsou ve výši 600 000,- Kč. Tato záležitost bude ještě projednána, dům prohlédne majetková komise a připraví podklady pro příští jednání ZO.

ZO bere na vědomí žádost Ing. Bořilové, která požádala majetkovou komisi o řešení záležitosti manželů Vlasákových na ul. Panské; zde je nutné napravit užívané pozemky směnou nebo odkoupením pozemků ve vztahu Obec – Vlasákovi. Jedná se o p.č. 294 v k.ú. Hodonice. Majetková komise se bude touto záležitostí zabývat.

ZO bere na vědomí informace kulturní komise. Dne 15.4.2018 proběhlo v KD Hodonice vystoupení divadla Artur. Dne 5. 5. 2018 proběhne putování po tasovických a hodonických sklepech, 12. 5. 2018 proběhne oslava 135 let založení SDH Hodonice a 13.5.2018 proběhne v KD Hodonice vystoupení ke dni matek.
Paní Mitregová informovala o možnosti uspořádání v měsíci květnu nebo červnu divadelního představení pro děti Pat a Mat za cenu asi 13 000,- Kč

ZO bere na vědomí zápis ze dne 17.4.2018, o výsledku kontroly obce Hodonice nahrazující interní audit provedený firmou ON-OK Libina s.r.o.

ZO bere na vědomí nabídku rodiny Korgerových, která nabízí zdarma formou darovací smlouvy obci Hodonice vysoušeč.
Dále manželé Korgerovi navrhují uspořádat pod záštitou obce Hodonice vzdělávací přednášku pro pěstounské rodiny nebo informační seminář pro pěstouny jako osvětu. Po dohodě se správcem majetku bude stanoven termín semináře.