Výpis usnesení z 42. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
154 kB
Datum vystavení: 1.6.2018
Datum sejmutí: 23.6.2018

VÝPIS USNESENÍ Z 42. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HODONICE,
DNE 23.5.2018

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 21,45 hodin
přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Houšť Pavel, Mitregová Miluše, Ing. Bořilová Jitka, Procházka Jan, Houšť František, Bc. Matoušek Karel, Hřebabecký Roman,
nepřítomen: Klíčník Jan, Letocha Tomáš, Korger Petr,
nepřítomen – neomluven: Rožnovský Jan,
zasedání zastupitelstva obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 7 členů zastupitelstva obce
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Miluše Mitregová, Bc. Karel Matoušek
zapisovatel: Jiří Maršoun
hosté: dle prezenční listiny 5 podepsaných hostů
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 25. 4. 2018

 • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
 • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
 • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
 • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

Návrh usnesení č. 1:
ZO schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Miluši Mitregovou a Bc. Karla Matouška
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 1/42 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 2:
ZO schvaluje jako zapisovatele pana Jiřího Maršouna
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 2/42 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 3:
ZO schvaluje návrh starosty Bc. Pavla Houště na doplnění bodu
1.10 Návrh na doplnění změny č. 3 ÚP Hodonice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 3/42 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 4:
ZO schvaluje program dnešního jednání ZO včetně doplněných bodů
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 4/42 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 45/2017 za měsíc listopad 2017 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 67 700,- Kč a financování ve výši 67 700,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 33 131 400,- Kč, výše výdajů 61 080 000,- Kč a výše financování 27 948 600,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.15/2018 za měsíc duben 2018 ve výši příjmů 6 900,- Kč, výdajů 102 300,- Kč a financování ve výši 95 400,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 30 834 600,- Kč, výše výdajů 55 191 300,- Kč a výše financování 24 356 700,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.16/2018 za měsíc duben 2018 ve výši příjmů 30 000,- Kč, výdajů 0,- Kč a financování ve výši – 30 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 30 864 600,- Kč, výše výdajů 55 191 300,- Kč a výše financování 24 326 700,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.17/2018 za měsíc duben 2018 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 100,- Kč a financování ve výši 100,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 30 864 600,- Kč, výše výdajů 55 191 400,- Kč a výše financování 24 326 800,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.18/2018 za měsíc duben 2018 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 185 100,- Kč a financování ve výši 185 100,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 30 864 600,- Kč, výše výdajů 55 376 500,- Kč a výše financování 24 511 900,- Kč. ZO pověřilo starostu obce k předložení faktur za dodavatelské služby k veřejné zeleni – navýšení na rizikové kácení dřevin. Jedná se o § 3745 položku 5169 rozpočtového opatření č. 18/2018 ze dne 19. 4. 2018.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.19/2018 za měsíc duben 2018 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 105 900,- Kč a financování ve výši 105 900,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 30 864 600,- Kč, výše výdajů 55 482 400,- Kč a výše financování 24 617 800,- Kč.

Návrh usnesení č. 5:
ZO schvaluje vítězného uchazeče na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Hodonice a to firmu Sunritek s.r.o., Holandská 878/2 Štýřice, 639 00 Brno za nabídkovou cenu 2.793.321,50Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 5/42 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 6:
ZO schvaluje, na základě výběrového řízení ze dne 15.5.2018, nákup užitkového vozu Dacia Dokker 1,6 SCe 75 kW/102 k Samp, Stepway za cenu 257 256,20 Kč bez DPH od firmy AUTODRUŽSTVO ZNOJMO, Vídeňská třída 2573/43, Znojmo. Bc. Matoušek upozornil na nejasnost v protokolu o výběru uchazeče.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 6/42 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 7:
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330043281/001 dle § 25 odst. 4 energetického zákona k pozemku p.č. 647/44 v k.ú. Hodonice na stavbu „Hodonice_ThiThu:NN přip.rozš.DS“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 7/42 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 8:
ZO schvaluje zařazení návrhu Miroslavy Koňarikové na využití části stabilizované plochy OK (komerční vybavení) na plochu OS (smíšenou obytnou) zahrnující pozemek p.č. 53/4 v k.ú. Hodonice do změny č. 3 ÚP Hodonice. ZO schvaluje zařazení návrhu Miroslava a Jaroslavy Chytilových na využití části stabilizované plochy OK (komerční vybavení) na plochu OS (smíšenou obytnou) zahrnující pozemek p.č. 53/3 v k.ú. Hodonice do změny č. 3 ÚP Hodonice ve zkráceném řízení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 8/42 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 9:
ZO schvaluje pořadí žadatelů k uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2.02 ve II. NP v DPS Hodonice, Obecní 404, Hodonice: 1) Anna Vinklárková, Hodonice, 2) Marie Pacíková, Křídlůvky, 3) Ludmila Kaasová, Krhovice. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.6.2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 9/42 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 10:
ZO schvaluje ukončení dohody dočasného užívání pozemku p.č. 210/5 o výměře 204 m2 s paní Annou Koryťákovou, Hodonice ke dni 30.6.2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 10/42 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 11:
ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 210 o výměře 204 m2 v k.ú. Hodonice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 11/42 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 12:
ZO schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.č. 212/12 v k.ú. Hodonice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 12/42 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí žádost manželů Lattnerových na odkoupení bytové jednotky.

Návrh usnesení č. 13:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 na zajištění provozu dětské krizové linky.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 13/42 bylo přijato v navrženém znění

ZO schvaluje přípravu na instalaci klimatizačních jednotek v komerčních prostorách DPS Hodonice

ZO bere na vědomí zveřejnění výběrového řízení na poskytnutí zápůjčky z FRB obce Hodonice.

ZO bere na vědomí zpracování analýzy o ověření shody s požadavky GDPR firmou ON-Poradenství s.r.o.

ZO bere na vědomí informace o posouzení závad vyskytujících se na obecních bytech Na Vinici v Hodonicích Ing. Petrem Gabrielem. Zpráva bude předána nájemníkům bytů s poučením k provedení vhodných úprav pro řádné užívání bytu.

ZO bere na vědomí informace komise životního prostředí:

 • Na stavbě rybníku „Pančák“ přetrvává netěsnost gabionové hráze. Ing. Bořilová požaduje zaslání písemné reklamace zhotoviteli díla.
 • od 3. čtvrtletí proběhne změna kombinace vývozu popelnic tříděných složek odpadů z důvodu optimálního vytížení zaměstnanců svozové firmy.

ZO bere na vědomí dotazy Bc. Matouška:

 • dotaz na výsev v trávy v nové zatravňovací dlažbě na ulici Krhovická. Starosta prověří, zda bylo firmou VHS plus Znojmo provedeno osetí trávy
 • dotaz na nerovnosti v trávníku na hasičském hřišti. Starosta prověří možnost porovnání travnaté plochy technikou.

ZO bere na vědomí informace majetkové komise.

 • možnost odkoupení RD na ulici Tasovická 238. Většina členů majetkové komise se přiklání k názoru nemovitost nekupovat vzhledem k výši investic.
 • možnost odkoupení pozemku p.č. 211/14 o výměře 120 m2 od p. Zbořila. Na parcele vede obecní chodník, komise navrhuje pana Zbořila oslovit a pozemek odkoupit.
 • možnost prodeje části pozemku p.č. 4063 pro manžele Vlasákovi. Pozemek by navazoval na jejich pozemek p.č. 294. Majetková komise prověří na místě samém záměr manželů Vlasákových. Majetková komise na místě prověří skutečnosti nutné k posouzení záměru manželů Vlasákových ke koupi části obecního pozemku.

ZO bere na vědomí informace kulturně – sportovní komise.
Dne 12.5.2018 proběhla důstojná oslava 135 let založení SDH Hodonice, při které obec Hodonice převzala od Okresního sdružení hasičů medaili „Za příkladnou práci“. 13.5.2018 proběhlo v KD Hodonice vystoupení dětí ke Dni matek. Na měsíc říjen 2018 se připravuje pohádkové divadelní vystoupení – „Pat a Mat jedou na výlet.“

ZO bere na vědomí informaci Bc. Matouška – mládež SDH Hodonice bude naši obec reprezentovat na krajské soutěži v Brně.