Výpis usnesení z 43. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
3.41 MB
Datum vystavení: 27.6.2018
Datum sejmutí: 21.7.2018

VÝPIS USNESENÍ Z 43. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HODONICE,
DNE 21.6.2018

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 22,50 hodin
přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Houšť Pavel, Mitregová Miluše, Ing. Bořilová Jitka, Houšť František, Bc. Matoušek Karel, Hřebabecký Roman, Letocha Tomáš, Korger Petr (dostavil se v 18,20 hodin)
omluven: Klíčník Jan, Procházka Jan, Petr Korger
nepřítomen – neomluven: Rožnovský Jan,
zasedání zastupitelstva obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 7 členů zastupitelstva obce pan Korger se dostavil později
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Ing. Jitka Bořilová, Roman Hřebabecký,
zapisovatel: Jiří Maršoun
hosté: dle prezenční listiny 3 podepsaní hosté
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 23. 5. 2018

 • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
 • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
 • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
 • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

Návrh usnesení č. 1:
ZO schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Ing. Jitku Bořilovou a pana Romana Hřebabeckého
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 1/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 2:
ZO schvaluje jako zapisovatele pana Jiřího Maršouna
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 2/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 3:
ZO schvaluje návrh starosty Bc. Pavla Houště na doplnění bodů do programu jednání
2.9 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala J. Bořilová, Hodonice.
3.6 Informace z jednání Svazku obcí Tasovice a Hodonice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 3/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 4:
ZO schvaluje program dnešního jednání ZO včetně doplněných bodů
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 4/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Hodonice souhlasí a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně příloh a zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a právního-oddělení přezkumu obcí o výsledku hospodaření obce za rok 2017, a to s výhradou nedostatků, uvedených v závěru konečného přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2017.

Přijetí nápravných opatření:
Zastupitelstvo obce Hodonice přijímá nápravná opatření, která spočívají v odstranění nedostatků uvedených v konečném přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2017.

 1. Zastupitelstvu obce Hodonice bude účetní obce Hodonice předložen návrh na odepsání zmařené investice nákupu pozemků dle kupní smlouvy ze dne 17.4.2014 na pozemky p.č. 284/7 o výměře 68 m2, p.č. 818/3 o výměře 38 m2, p.č. 819/3 o výměře 30 m2 a p.č. 820/6 o výměře 30 m2 vše v k.ú. Hodonice a prodávající strany budou vyzvány k navrácení zaplacené kupní ceny.
  Termín provedení nápravy: do 30.6.2018.
 2. ZO Hodonice ukládá účetní obce Hodonice provedení zapsání na příslušné majetkové účty pořízeného pozemku p.č. 579/2 v k.ú. o rozloze 1798 m2 Hodonice včetně nemovitosti na tomto pozemku nejpozději do 30.6.2018.
  Zároveň ZO Hodonice konstatuje, že nemovitost na p.č. 579/2 v k.ú. Hodonice včetně pozemku p.č. 579/2 o rozloze 1798 m2, vedené k 31.12.2017 na účtu 042, byly k 24.1.2018 zařazeny na majetkové účty:
  031 pozemky v hodnotě pořízení pozemku p.č. 579/2 v k.ú. Hodonice zařazovacím protokolem 10/2018,
  021 stavby v hodnotě pořízení budovy Kč 1.131.285,60 zařazovacím protokolem č. 11/2018,
  obojí účetním dokladem č. 700003 ze dne 24.1.2018.
  Tímto je uvedené nápravné opatření splněno.
 3. ZO Hodonice ukládá účetní obce Hodonice provedení zapsání na příslušný majetkový účet na základě Usnesení soudního exekutora o udělení příklepu Exekutorského úřadu Brno – město 97-9017/2009-236 ze dne 22.1.2015 a Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitosti ve věci sp. Zn. V-4328/2015-713 s právními účinky zápisu ke dni 2.4.2015 budovu č.p. 110 na pozemku p.č. 53/1 v k.ú. Hodonice.
  Termín provedení nápravy do 30.6.2018.

Zastupitelstvo konstatuje, že náprava nedostatků, uvedených v závěru konečného přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2017, bude provedena do 30.6.2018, a že těmito nedostatky nebyla způsobena územnímu samosprávnému celku žádná škoda.

Stanovení lhůty pro podání zprávy o přijetí nápravných opatření Krajskému úřadu JMK.
V termínu do 15ti dnů po projednání a schválení závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2017 včetně příloh a zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje bude Krajskému úřadu JMK podána zpráva o přijetí nápravných opatření.

Stanovení lhůty pro podání zprávy o plnění přijatých nápravných opatřeních Krajskému úřadu JMK. V termínu do 15. července 2018, bude Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podána zpráva o plnění přijatých nápravných opatření.

Po projednání a schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2017 a Návrhu závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2017 zastupitelstvem obce Hodonice s výhradou nedostatků vedených v závěru konečného přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2017 a přijetím nápravných opatření, se tento návrh stává ZÁVĚREČNÝM ÚČTEM OBCE HODONICE za rok 2017.
Návrh závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2017 byl řádně zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce obce Hodonice od 1.6.2018 do dne následujícího po jeho projednání a schválení. Ve stejném období byl zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.hodonice.cz.
Zastupitelstvo obce Hodonice souhlasí a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok

Během projednávání tohoto bodu se dostavil pan Petr Korger, z jednání ZO byl původně omluven.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, 1 člen z důvodu pozdního příchodu nehlasoval
usnesení č. 5/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 6:
Návrh účetní závěrky obce Hodonice za rok 2017
Důvodová zpráva: Zastupitelstvo obce Hodonice schvaluje do 30.6. běžného roku účetní závěrku obce za předchozí rok. Postupy pro schválení účetní závěrky stanovuje vyhláška č. 220/2013 Sb.
Účetní obce předložila zastupitelstvu obce následující podklady k zajištění schválení účetní závěrky:

 1. Účetní výkazy, konkrétně výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha, sestavené k datu 31.12.2017
 2. Zpráva o výsledku finanční kontroly sestavená v souladu s prováděcí vyhláškou č. 416/2004 k zákonu o finanční kontrole ze dne 14.2.2018
 3. Protokoly o výsledcích veřejnosprávní kontroly sestavené ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění k poskytnutým dotacím v roce 2017.
 4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2017 ze dne 23. května 2018 vyhotovenou Odborem kontrolním a právním, oddělení přezkumu obcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3 , 601 82 Brno
 5. Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku a závazků obce Hodonice k 31.12.2017 ze dne 5.2.2018.

Žádné další účetní záznamy a doplňující informace si zastupitelstvo obce nevyžádalo

Zastupitelstvo obce Hodonice projednalo účetní závěrku Obce Hodonice za rok 2017. Zastupitelstvo obce Hodonice nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky

Zastupitelstvo obce Hodonice tímto schvaluje kompletní účetní závěrku Obce Hodonice sestavenou ke dni 31.12.2017.
Zároveň zastupitelstvo obce rozhodlo o převedení výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši Kč 12.339.311,79 na účet 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 6/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 7:
Návrh účetní závěrky zřízené PO MŠ Hodonice
Důvodová zpráva: Zastupitelstvo obce Hodonice schvaluje do 30.6. běžného roku účetní závěrku zřízené Příspěvkové organizace MŠ Hodonice za předchozí rok. Postupy pro schválení účetní závěrky stanovuje vyhláška č. 220/2013 Sb.
Účetní obce předložila zastupitelstvu obce následující podklady k zajištění schválení účetní závěrky:
Účetní výkazy, konkrétně výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha, sestavené k datu 31.12.2017
Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2017.
Žádné další účetní záznamy a doplňující informace si zastupitelstvo obce nevyžádalo

Zastupitelstvo obce Hodonice projednalo účetní závěrku PO MŠ Hodonice za rok 2017. Zastupitelstvo obce Hodonice nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Zastupitelstvo obce Hodonice tímto schvaluje kompletní účetní závěrku PO MŠ Hodonice sestavenou ke dni 31.12.2017.
Součástí schválení účetní závěrky je schválení výsledku hospodaření z hlavní činnosti ve výši plus Kč 13.168,40 z hospodářské činnosti ve výši minus Kč 34.497,50.
O pokrytí ztráty v celkové výši Kč 21.329,10 z rezervního fondu rozhodlo Zastupitelstvo obce Hodonice na 41. zasedání dne 25.4.2018 usnesením č. 11/41 a to na základě žádosti ředitelky PO MŠ Hodonice ze dne 28.3.2018.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 7/43 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 20/2018 za měsíc květen 2018 ve výši příjmů
-2 100,- Kč, výdajů 117 200,- Kč a financování ve výši 119 300,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 30 862 500,- Kč, výše výdajů 55 599 600,- Kč a výše financování 24 737 100,- Kč.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.21/2018 za měsíc květen 2018 ve výši příjmů 155 400,- Kč, výdajů 302 000,- Kč a financování ve výši 146 600,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 31 017 900,- Kč, výše výdajů 55 901 600,- Kč a výše financování 24 883 700,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.22/2018 za měsíc květen 2018 ve výši příjmů 177 500,- Kč, výdajů 128 700,- Kč a financování ve výši – 48 800,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 31 195 400,- Kč, výše výdajů 56 030 300,- Kč a výše financování 24 834 900,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.23/2018 za měsíc květen 2018 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 311 300,- Kč a financování ve výši 311 300,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 31 195 400,- Kč, výše výdajů 56 341 600,- Kč a výše financování 25 146 200,- Kč.

Návrh usnesení č. 8:
ZO schvaluje pronájem pozemku p.č. 210 o výměře 204 m2 pro Pavla Koryťáka za cenu 1,50 Kč / m2 / rok od od 1. 7. 2018
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 8/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 9:
ZO schvaluje pronájem části pozemku 212/12 o výměře 74 m2 pro pana Le Van Ai, Hodonice, za cenu 1,50 Kč/m2/rok od 1. 7. 2018
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 9/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 10:
ZO schvaluje pronájem ordinace ženského lékaře pro MUDr. Karel Podzimek s.r.o., za cenu 250,- Kč/m2/rok s termínem pronájmu od 22. 6. 2018
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 10/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 11:
ZO neschvaluje poskytnutí zápůjčky J. Vašíčkové, Hodonice na pořízení nové fasády a oplechování stavby na pozemku p.č. 942/3 v k.ú. Hodonice a to z toho důvodu, že se nejedná o stávající stavbu pro bydlení a směrnice toto neumožňuje.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 11/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 12:
ZO schvaluje „SMLOUVU O SPOLUPRÁCI NA ZAJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ AKCE“ na rekonstrukci fotbalového hřiště s vybudováním umělého trávníku, mezi obcí Hodonice a TJ Sokol Tasovice, z.s. ve výši 3 000 000,- Kč, tak jak je uvedeno ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace schválené ZO Hodonice dne 24.1.2018, usnesením č. 13/38.
Hlasování: pro 7, proti 1, zdržel se 0,
usnesení č. 12/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 13:
ZO schvaluje bezúplatný převod stavby stálého lehkého objektu opevnění VEČ 480 OL na pozemku p.č. 3916 v k.ú. Hodonice z majetku Ministerstva obrany ČR do majetku obce Hodonice.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 13/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 14:
ZO pověřuje starostu, aby oslovil ještě další dva dodavatele klimatizačních jednotek na dodání tří samostatných klimatizačních jednotek a z předložených nabídek vybral investičně výhodnějšího dodavatele.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 14/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 15:
ZO schvaluje dobu odepisování – odpisový plán pro majetek pořízený v měsíci dubnu 2018 – hlavní PC, pro zabezpečení ochrany osobních údajů Elektronických dat za cenu Kč 42.511,57. Zařazen do majetku obce byl k datu 30.4.2018 dobu odepisování na 10 roků.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 15/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 16:
ZO Hodonice schvaluje odepsání zmařené investice do nákladů v celkové výši Kč 8.304,-.
Jedná se o dosud nevyřešené pozemky na ulici Panská, kdy v roce 2014 byly s Kubíkovými, Čemanovými a Prodělalovými podepsány smlouvy na převod těchto pozemků, zpracovány geometrické plány a uhrazeny částky dle kupní smlouvy. Po předání dokumentů na KÚ Znojmo byl převod pozastaven, ale k dokončení převodu a nápravě stavu již nedošlo. Dne 7. 6. 2018 byli výše uvedení účastníci smlouvy vyzváni k navrácení smluvních částek.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 16/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 17:
V souvislosti s přijetím nového pracovníka správy a pokračováním pracovního poměru stávajícího pracovníka správy, navyšuje ZO příděl do sociálního fondu obce Hodonice na rok 2018 na krytí výdajů, označených rozpočtovou skladbou paragrafem 6171 položkou 5179 – ošatné o částku Kč 3.625,-,
Navýšení přídělu se rozpočtovou změnou navyšuje na krytí výdajů paragrafu 6171 položky 5179 o částku Kč 3.700,-
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 17/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 18:
ZO Hodonice schvaluje zařazení budovy č.p. 110 do majetku obce Hodonice v celkové výši Kč 359.310,- a schvaluje dobu odepisování na 10 roků od dne 21. 6. 2018
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č.18/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 19:
ZO stanovuje pro volební období 2018 – 2022 11 členů zastupitelstva obce Hodonice.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 19/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 20:
ZO schvaluje pořadí žadatelů k uzavření nájemní smlouvy k bytu v I. NP v KD Hodonice, Obecní 287, Hodonice: 1) Lenka Havelková, Hodonice, 2) Iva Eichlerová, Krhovice, 3) Barbara Boorová, Hodonice. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.7.2018 a nájemné bude navýšeno o 50% z původního nájemného.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 20/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 21:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5000 Kč pro M. Změlíkovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a M. Změlíkovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 21/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 22:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5000,- Kč pro paní J. Kujalovou, Hodonice na náklady spojené s posledním rozloučením se zesnulým p. Kujalem a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a J. Kujalovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 22/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 23:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2000,- Kč pro V. Prokešovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a V. Prokešovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 23/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 24:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2000 Kč pro S. Kodytkovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a S. Kodytkovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 24/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 25:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2000 Kč pro M. Kameníčkovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a M. Kameníčkovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 25/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 26:
ZO pověřuje starostu k projednání konkrétního záměru na pozemku p.č. 2061 v k.ú. Hodonice s firmou Autocentrum Psota, Znojmo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 26/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 27:
ZO pověřuje starostu k projednání konkrétního záměru na pozemku p.č. 959/3 v k.ú. Hodonice s firmou Autocentrum Psota, Znojmo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 27/43 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 28:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2000 Kč pro J. Bořilovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a J. Bořilovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, nehlasovala 1
usnesení č. 28/43 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí zveřejnění Návrhu zadání změny č. 1 ÚP Tasovice.

ZO bere na vědomí informaci o řízení o zrušení železničního přejezdu P7 121 na pozemku p.č. 4228 v k.ú. Hodonice.

ZO bere na vědomí informace starosty, který intenzivně řeší s realizační firmou Agromeli s.r.o. netěsnost nově vybudované gabionové hráze Panského rybníka. Ze suché strany hráze byla kopána zkušební rýha, aby bylo možné potvrdit či vyvrátit průsak skrz hráz. Tento průsak byl vyvrácen. Nyní je hladina natolik pokleslá, že vyvstává opět odtok vody do hráze ve stejném místě. Starosta obce opakovaně žádal stavební firmu a současně projektanta díla p. Parolka, který realizaci současně dozoroval, aby situaci řešili v co nejkratším termínu. Bylo dohodnuto, jako možné řešení, že se stavební firma pokusí hráz utěsnit lokálně pomocí bentonitu. Projektant se přikládání k takovému řešení, avšak považuje jako vhodné období k takovému kroku vyšší hladinu vody, aby se krok stal účinným.

ZO bere na vědomí žádost o vývoz komunálního odpadu z bytovek 1 x týdně. Bylo projednáno několik žádostí (zejm. ústních) stran občanů, aby byl minimálně v letních měsících svážen směsný komunální odpad v intervalu 1 týdne. To z důvodu nedostačující kapacity a silného zápachu. Jedná se o lokality sběrných nádob na tento odpad při bytových domech. Hromadně bylo zhodnoceno slabé třídění u bytových domů, které je zřejmě hlavní příčinou zápachu a přeplněnosti sběrných nádob. Ing. Bořilová upozorňuje, že osvěta této problematiky probíhá ze strany obce velmi intenzivně a není v silách obce občany donutit a mimo jiné zjistit, kdo konkrétně netřídí. Jistě v delším časovém horizontu bude zaznamenán pokrok. Přesto k vyřešení hygienických potíží Ing. Bořilová navrhuje pro období července a srpna, případně září, navýšení četnosti svozu směsného komunálního odpadu na nejvíce problematických lokalitách 1 x týdně. Jedná se o přibližně 5 lokalit a 4 – 6 svozů navíc.
Přestože může být tento krok považován za ústupek proti řádnému třídění, bylo dohodnuto, že starosta obce a Ing. Bořilová projednají tuto možnost s p. Klíčníkem (za svozovou firmu) a pokusí se situaci řešit ke spokojenosti občanů.

ZO bere na vědomí poděkování pana Letochy Ing. Bořilové za osvětu ohledně třídění odpadu na dětském dnu, k čemuž se přidává i pan Hřebabecký jako spoluorganizátor akce Dětský den.

ZO bere na vědomí informace majetkové komise:
Majetková komise navrhuje pozemky p.č. 647/52 a /53 v kú Hodonice, které v současné době je využívá paní Svobodová bez nájemního vztahu vyklidit a využít je pro potřeby obce.

Pozemek pod místní komunikací na ulici U Kostela p.č. 212/1, který je ve vlastnictví státu, hospodaří s ním ÚZSVM. MK navrhuje požádat ÚZSVM o převod tohoto pozemku do majetku obce.

MK navrhuje připravit záměr odprodeje pozemků p.č. 2116, 2117 na žádost firmy SAINT-GOBAIN ADFORS CZ Hodonice, tyto pozemky potřebuje na vybudování ochranného valu.
Bc. Matoušek navrhuje podmínit uzavření smlouvy důkladným směrovým označením nákladní vrátnice firmy SG Vertex.

ZO bere na vědomí informace Bc. Matouška, informoval o jednání s nájemníky bytových jednotek Na Vinici, o vlhkosti v bytech. V dohledné době bude svoláno jednání zastupitelů a uživatelů bytů s cílem nalézt konkrétní technický problém, existuje-li, a případně dohodnout se na vhodném řešení. Bc. Matoušek žádá o účast zastupitelů na jednání, na které budou předem pozváni.

ZO bere na vědomí informace kulturně – sportovní komise:
Proběhla akce Vinařský tufr, kde bylo vyhodnocení akce Putování po hodonických a tasovických sklepech
Sportovní hala – řeší se projekt haly, bylo projednáno porovnání provozních a investičních nákladů na vytápění. Je navrženo vytápění haly pomocí tepelných čerpadel nebo plynovým kondenzačním kotlem nebo kombinace plynový kotel – sálavé panely. Nejlépe ekonomicky vychází tepelná čerpadla. Podlaha je navržena litá polyuretanová, položená na dřevěném roštu nebo betonovém podkladu. Budou vytipovány haly, kde bude možno tyto podlahy a vytápění zkonzultovat. Bude potřeba o těchto věcech rozhodnout, aby mohl projektant dále zpracovávat projektovou dokumentaci. Žadatel o dotace na vybudování sportovní haly by měla být tělovýchovná jednota, protože je vyšší naděje na získání těchto dotací.

ZO bere na vědomí Informace z jednání Svazku obcí Tasovice a Hodonice:
Dne 12.6.2018 proběhlo jednání Svazku Tasovice a Hodonice, na kterém byl schválen závěrečný účet Svazku za rok 2017.
Dále byla projednávána informace ze SFŽP, kdy bylo Svazku doručeno oznámení, že projekt na rekonstrukci ČOV nesplnil podmínky přijatelnosti. Toto se projednalo se zpracovatelem žádosti a projektantem a na SFŽP byla zaslána žádost o přezkum rozhodnutí.

ZO bere na vědomí dotaz pana Korgera na zatravnění parkovacích pásů na ul. Krhovická – nebylo provedeno. Zástupce firmy VHS pan Vlček tento stav napraví v nejbližším agrotechnicky vhodném termínu.