Výpis usnesení z 44. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
6.28 MB
Datum vystavení: 29.8.2018
Datum sejmutí: 22.9.2018

VÝPIS USNESENÍ Z 44. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HODONICE,
DNE 22.8.2018

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 17,00 hodin
čas ukončení: 23,20 hodin
přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Houšť Pavel, Mitregová Miluše, Ing. Bořilová Jitka, Klíčník Jan, Procházka Jan, Houšť František, Bc. Matoušek Karel, Letocha Tomáš, Korger Petr (dostavil se v 17,30 hodin)
omluven: Hřebabecký Roman, Petr Korger (dostavil se v 17,30 hodin)
nepřítomen – neomluven: Rožnovský Jan,
zasedání zastupitelstva obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 8 členů zastupitelstva obce pan Korger se dostavil později
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Jan Procházka, Jan Klíčník
zapisovatel: Jiří Maršoun
hosté: dle prezenční listiny 4 podepsaní hosté
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 21. 6. 2018

 • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
 • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
 • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
 • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat
  průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

Návrh usnesení č. 1:
ZO schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Jana Klíčníka a pana Jana Procházku
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 1/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 2:
ZO schvaluje jako zapisovatele pana Jiřího Maršouna
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 2/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 3:
ZO schvaluje program dnešního jednání.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 3/44 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.24/2018 za měsíc červen 2018 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 5 900,- Kč a financování ve výši 5 900,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 31 195 400,- Kč, výše výdajů 56 347 500,- Kč a výše financování 25 152 100,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.25/2018 za měsíc červen 2018 ve výši příjmů 51 900,- Kč, výdajů
66 900,- Kč a financování ve výši 15 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 31 247 300,- Kč, výše výdajů 56 414 400,- Kč a výše financování 25 167 100,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.26/2018 za měsíc červen 2018 ve výši příjmů 1 394 300,- Kč, výdajů 1 687 400,- Kč a financování ve výši 293100,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32 641 600,- Kč, výše výdajů 58 101 800,- Kč a výše financování 25 460 200,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.27/2018 za měsíc červen 2018 ve výši příjmů – 20 300,- Kč, výdajů – 20 300,- Kč a financování ve výši 0,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32 621 300,- Kč, výše výdajů 58 081 500,- Kč a výše financování 25 460 200,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.28/2018 za měsíc červenec 2018 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů
20 000,- Kč a financování ve výši 20 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32 621 300,- Kč, výše výdajů 58 101 500,- Kč a výše financování 25 480 200,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.29/2018 za měsíc červenec 2018 ve výši příjmů 45 000,- Kč, výdajů 0,- Kč a financování ve výši – 45 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32 666 300,- Kč, výše výdajů 58 101 500,- Kč a výše financování 25 435 200,- Kč.

Návrh usnesení č. 4:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 324/1 vymezené v pozemku parc. číslo 647/63, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 324, Hodonice. Jednotka č. 324/1 zahrnuje byt č. 1 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 1. NP při vstupu do domu na levé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 324/1 se převádí nájemcům manželům Romanovi Válkovi a Zdeňce Válkové za cenu 360.282,-Kč do společného jmění manželů ( dále jen SJM.)
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 4/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 5:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 324/2 vymezené v pozemku parc. číslo 647/63, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 324, Hodonice. Jednotka č. 324/1 zahrnuje byt č. 2 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 1. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 324/2 se převádí nájemci Petrovi Řičicovi do výlučného vlastnictví za cenu 255.402,-Kč.
Na jednání se dostavil pan Petr Korger – 17,30 hodin
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1,
usnesení č. 5/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 6:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 324/3 vymezené v pozemku parc. číslo 647/63, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 324, Hodonice. Jednotka č. 324/3 zahrnuje byt č. 3 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 2. NP při vstupu do domu na levé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 324/3 se převádí nájemcům manželům Petrovi Kovářovi a Bohuslavě Kovářové za cenu 360.282,-Kč do SJM.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 6/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 7:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 324/4 vymezené v pozemku parc. číslo 647/63, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 324, Hodonice. Jednotka č. 324/4 zahrnuje byt č. 4 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 2. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 324/4 se převádí nájemcům manželům Jaroslavovi Kubíkovi a Kateřině Kubíkové za cenu 360.282,-Kč do SJM.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 7/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 8:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 324/5 vymezené v pozemku parc. číslo 647/63, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 324, Hodonice. Jednotka č. 324/5 zahrnuje byt č. 5 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 3. NP při vstupu do domu na levé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 324/5 se převádí nájemcům manželům Pavlovi Auerovi a Gabriele Auerové za cenu 374.341,-Kč do SJM.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 8/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 9:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 324/6 vymezené v pozemku parc. číslo 647/63, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 324, Hodonice. Jednotka č. 324/6 zahrnuje byt č. 6 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 3. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 324/6 se převádí nájemci Zdeňku Běhavkovi do výlučného vlastnictví za cenu 374.341,-Kč.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 9/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 10:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 324/7 vymezené v pozemku parc. číslo 647/63, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 324, Hodonice. Jednotka č. 324/7 zahrnuje byt č. 7 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 1. PP při vstupu do domu na opačné straně od vstupu a podíl o velikosti 807/5349 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 324/7 se převádí nájemcům manželům Vladimíru Horovi a Miloslavě Horové za cenu 375.505,-Kč do SJM.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1,
usnesení č. 10/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 11:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 325/1 vymezené v pozemku parc. číslo 647/61, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 325, Hodonice. Jednotka č. 325/1 zahrnuje byt č. 1 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 1. NP při vstupu do domu na levé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 325/1 se převádí nájemci Vlastě Divišové do výlučného vlastnictví za cenu 284.382,-Kč.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 11/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 12:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 325/2 vymezené v pozemku parc. číslo 647/61, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 325, Hodonice. Jednotka č. 325/2 zahrnuje byt č. 2 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 1. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 325/2 se převádí nájemci Pavlíně Tóthové do výlučného vlastnictví za cenu 360.282,-Kč.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 12/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 13:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 325/3 vymezené v pozemku parc. číslo 647/61, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 325, Hodonice. Jednotka č. 325/3 zahrnuje byt č. 3 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 2. NP při vstupu do domu na levé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 325/3 se převádí nájemcům manželům Františkovi Krotkému a Naděždě Krotké za cenu 309.222,-Kč do SJM.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 13/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 14:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 325/4 vymezené v pozemku parc. číslo 647/61, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 325, Hodonice. Jednotka č. 325/4 zahrnuje byt č. 4 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 2. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 325/4 se převádí nájemcům manželům Františkovi Prodělalovi a Šárce Prodělalové za cenu 360.282,-Kč do SJM.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 14/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 15:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 325/5 vymezené v pozemku parc. číslo 647/61, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 325, Hodonice. Jednotka č. 325/5 zahrnuje byt č. 5 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 3. NP při vstupu do domu na levé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 325/5 se převádí nájemcům manželům Jaromírovi Hrdličkovi a Marcele Hrdličkové za cenu 374.341,-Kč do SJM.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 15/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 16:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 325/6 vymezené v pozemku parc. číslo 647/61, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 325, Hodonice. Jednotka č. 325/6 zahrnuje byt č. 6 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 3. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 325/6 se převádí nájemcům manželům Janu Bulínovi a Simoně Bulínové za cenu 374.341,-Kč do SJM.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 16/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 17:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 325/7 vymezené v pozemku parc. číslo 647/61, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 325, Hodonice. Jednotka č. 325/7 zahrnuje byt č. 7 (3+1) o výměře 80,7 m², umístěný v 1. PP při vstupu do domu na opačné straně od vstupu a podíl o velikosti 807/5349 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 325/7 se převádí nájemcům manželům Pavlovi Buršovi a Lence Buršové za cenu 375.505,-Kč do SJM.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 17/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 18:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 326/1 vymezené v pozemku parc. číslo 647/60, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 326, Hodonice. Jednotka č. 326/1 zahrnuje byt č. 1 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 1. NP při vstupu do domu na levé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 326/1 se převádí nájemcům manželům Petrovi Hlaváčkovi a Lence Hlaváčkové za cenu 360.282,-Kč do SJM.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 18/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 19:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 326/2 vymezené v pozemku parc. číslo 647/60, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 326, Hodonice. Jednotka č. 326/2 zahrnuje byt č. 2 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 1. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 326/2 se převádí nájemcům manželům Pavlovi Koryťákovi a Ivaně Koryťákové za cenu 360.282,-Kč do SJM.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 19/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 20:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 326/3 vymezené v pozemku parc. číslo 647/60, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 326, Hodonice. Jednotka č. 326/3 zahrnuje byt č. 3 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 2. NP při vstupu do domu na levé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 326/3 se převádí nájemcům manželům Lubošovi Hrdinovi a Vítězslavě Hrdinové za cenu 234.702,-Kč do SJM.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 20/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 21:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 326/4 vymezené v pozemku parc. číslo 647/60, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 326, Hodonice. Jednotka č. 326/4 zahrnuje byt č. 4 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 2. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 326/4 se převádí nájemci Radce Lapešové za cenu 360.282,-Kč do výlučného vlastnictví.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 21/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 22:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 326/5 vymezené v pozemku parc. číslo 647/60, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 326, Hodonice. Jednotka č. 326/5 zahrnuje byt č. 5 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 3. NP při vstupu do domu na levé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 326/5 se převádí nájemcům manželům Petrovi Matulovi a Drahuši Matulové za cenu 287.401,-Kč do SJM.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 22/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 23:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 326/6 vymezené v pozemku parc. číslo 647/60, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 326, Hodonice. Jednotka č. 326/6 zahrnuje byt č. 6 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 3. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5349 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 326/6 se převádí nájemci Miroslavu Pajdlovi do výlučného vlastnictví za cenu 374.341,-Kč.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 23/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 24:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 326/7 vymezené v pozemku parc. číslo 647/60, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 326, Hodonice. Jednotka č. 326/7 zahrnuje byt č. 7 (3+1) o výměře 80,7 m², umístěný v 1. PP při vstupu do domu na opačné straně od vstupu a podíl o velikosti 807/5349 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 326/7 se převádí nájemci Pavlu Kašpárkovi za cenu 375.505,-Kč do výlučného vlastnictví.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 24/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 25:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 327/1 vymezené v pozemku parc. číslo 647/62, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 327, Hodonice. Jednotka č. 327/1 zahrnuje byt č. 1 (2+1) o výměře 56,3 m², umístěný v 1. NP při vstupu do domu na levé straně schodiště a podíl o velikosti 563/5247 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 327/1 se převádí nájemcům manželům Volodymyrovi Kozakovi a Martině Kozak za cenu 219.381,-Kč do SJM.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 25/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 26:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 327/2 vymezené v pozemku parc. číslo 647/62, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 327, Hodonice. Jednotka č. 327/2 zahrnuje byt č. 2 (1+1) o výměře 33,7 m², umístěný v 1. NP při vstupu do domu uprostřed a podíl o velikosti 337/5247 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 327/2 se převádí nájemci Jiřímu Maršounovi za cenu 165.578,-Kč do výlučného vlastnictví.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 26/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 27:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 327/3 vymezené v pozemku parc. číslo 647/62, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 327, Hodonice. Jednotka č. 327/3 zahrnuje byt č. 3 (2+1) o výměře 56,3 m², umístěný v 1. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a podíl o velikosti 563/5247 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 327/3 se převádí nájemci Anně Havlíkové za cenu 225.891,-Kč do výlučného vlastnictví.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 27/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 28:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 327/4 vymezené v pozemku parc. číslo 647/62, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 327, Hodonice. Jednotka č. 327/4 zahrnuje byt č. 4 (2+1) o výměře 56,3 m², umístěný v 2. NP při vstupu do domu na levé straně schodiště a podíl o velikosti 563/5247 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 327/4 se převádí nájemci Stanislavu Hradilovi za cenu 212.871,-Kč do výlučného vlastnictví.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 28/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 29:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 327/5 vymezené v pozemku parc. číslo 647/62, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 327, Hodonice. Jednotka č. 327/5 zahrnuje byt č. 5 (1+1) o výměře 33,7 m², umístěný v 2. NP při vstupu do domu uprostřed a podíl o velikosti 337/5247 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 327/5 se převádí nájemci Anně Buriánkové za cenu 111.342,-Kč do výlučného vlastnictví.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 29/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 30:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 327/6 vymezené v pozemku parc. číslo 647/62, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 327, Hodonice. Jednotka č. 327/6 zahrnuje byt č. 6 (2+1) o výměře 56,3 m², umístěný v 2. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a podíl o velikosti 563/5247 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 327/6 se převádí nájemci Aleně Herzigové za cenu 180.321,-Kč do výlučného vlastnictví.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 30/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 31:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 327/7 vymezené v pozemku parc. číslo 647/62, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 327, Hodonice. Jednotka č. 327/7 zahrnuje byt č. 7 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 3. NP při vstupu do domu na levé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5247 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 327/7 se převádí nájemcům manželům Stanislavu Mitregovi a Miluši Mitregové za cenu 374.341,-Kč do SJM.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 31/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 32:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 327/9 vymezené v pozemku parc. číslo 647/62, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 327, Hodonice. Jednotka č. 327/9 zahrnuje byt č. 9 (3+1) o výměře 80,7 m², umístěný v 1. PP při vstupu do domu na opačné straně od vstupu a podíl o velikosti 807/5247 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 327/9 se převádí nájemcům manželům Stanislavovi Řičicovi a Blance Řičicové za cenu 375.505,-Kč do SJM.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 32/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 33:
Na návrh Bc. Matouška schvaluje ZO změnu pořadí projednávaných bodů: nejdříve projednat převod bytové jednotky č. 327/8 Sídliště 327, a potom přednostně projednat body 1.20 a 1.21
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 33/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 34:
ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 327/8 vymezené v pozemku parc. číslo 647/62, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 327, Hodonice. Jednotka č. 327/8 zahrnuje byt č. 8 (3+1) o výměře 75,7 m², umístěný v 3. NP při vstupu do domu na pravé straně schodiště a podíl o velikosti 757/5247 na společných částech nemovité věci. Jednotka č. 327/8 se převádí nájemcům Sylvě Krupičkové a Kamilovi Černému za cenu 272.221,-Kč do podílového spoluvlastnictví.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 34/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 35:
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 2116/2 o výměře 548 m2 pro firmu SAINT-GOBAIN ADFORS.CZ s.r.o za cenu 205,-Kč/m2.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 35/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 36:
Návrh usnesení zastupitelstva obce Hodonice o vydání změny č. 2 Územního plánu Hodonice:
Zastupitelstvo obce Hodonice v souladu se zmocněním dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“), dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“)

 1. Ověřuje v souladu s ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona, že změna č. 2 ÚP Hodonice není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění její aktualizace č. 1, s vydanými Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu;
 2. Příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územních analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  Vydává změnu č. 2 Územního plánu Hodonice.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 36/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 37:
ZO schvaluje propachtování souboru pozemků a části pozemků

p. č. 3707/1 o výměře 3 823 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3710 o výměře 968 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3716 o výměře 12 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3726 o výměře 33 m2 lesní pozemek
p. č. 3739 o výměře 7 420 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3740 o výměře 129 m2 lesní pozemek
p. č. 3743 o výměře 2 068 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3772 o výměře 715 m2 ostatní plocha – zeleň
p. č. 3787 o výměře 3 169 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3788 o výměře 2 416 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3793 o výměře 3 328 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace

o celkové výměře 24 081 m2 pro ZD Hodonice za cenu 2 500,-Kč/ha/rok od 1.9.2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 roku.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 37/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 38:
ZO schvaluje propachtování souboru pozemků a části pozemků
p. č. 3806 o výměře 4 563 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3814 o výměře 1 638 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3834 o výměře 4 564 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3852 o výměře 2 572 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3865 o výměře 1 105 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3872 o výměře 697 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
o celkové výměře 15 139 m2 pro ZD Hodonice za cenu 2 500,-Kč /ha/rok od 1.9.2018 na dobu neurčitou s výpovědí 1 roku.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 38/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 39:
ZO schvaluje propachtování souboru pozemků a části pozemků
p. č. 3665 o výměře 3 345 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3668/1 o výměře 6 581 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3668/2 o výměře 482 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3675 o výměře 77 m2 lesní pozemek
p. č. 3682 o výměře 3 074 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3690 o výměře 3 048 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3696 o výměře 1 614 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3698/1 o výměře 3 458 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3698/2 o výměře 239 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3707/2 o výměře 40 m2 ostatní plocha – zeleň
o celkové výměře 21 958 m2 pro ZD Hodonice za cenu 2 500,-Kč /ha/rok od 1.9.2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 roku.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 39/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 40:
ZO schvaluje propachtování souboru pozemků a části pozemků
p. č. 3892 o výměře 231 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3907 o výměře 64 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3908 o výměře 92 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3911 o výměře 197 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3921 o výměře 1 248 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3925 o výměře 4 031 m2 orná půda
p. č. 3930 o výměře 4 098 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3934 o výměře 2 111 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
o celkové výměře 12 072 m2 pro ZD Hodonice za cenu 2 500,-Kč /ha/rok od 1.9.2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 roku.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 40/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 41:
ZO schvaluje propachtování souboru pozemků a části pozemků
p. č. 3943 o výměře 294 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3944 o výměře 5 325 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3955 o výměře 512 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3961 o výměře 83 m2 lesní pozemek
p. č. 3966 o výměře 218 m2 ostatní plocha – zeleň
p. č. 3970 o výměře 4 882 m2 orná půda
p. č. 3971 o výměře 4 064 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 4020 o výměře 1 315 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 4036 o výměře 6 193 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 4037 o výměře 2 973 m2 orná půda
p. č. 4038 o výměře 9 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 4042 o výměře 102 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 4056 o výměře 173 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 4057 o výměře 856 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 4074 o výměře 1 720 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 4077 o výměře 126 m2 trvalý travní porost
p. č. 4085 o výměře 2 583 m2 trvalý travní porost
p. č. 4087 o výměře 1 498 m2 trvalý travní porost
p. č. 4089 o výměře 2 m2 trvalý travní porost
p. č. 4091 o výměře 1 827 m2 trvalý travní porost
p. č. 4094 o výměře 5 496 m2 trvalý travní porost
o celkové výměře 40 251 m2 pro ZD Hodonice za cenu 2 500,-Kč /ha/rok od 1.9.2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 roku.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 41/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 42:
ZO schvaluje propachtování souboru pozemků a části pozemků
p. č. 4159 o výměře 7 m2 ostatní plocha – neplodná půda
p. č. 4160 o výměře 939 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 4177 o výměře 1 793 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
o celkové výměře 2 739 m2 pro ZD Hodonice za cenu 2 500,-Kč/ha/rok od 1.9.2018 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 roku.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 42/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 43:
ZO schvaluje propachtování části pozemku
p. č. 4184 o výměře 3 967 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
o celkové výměře 3 967 m2 pro ZD Hodonice za cenu 2 500,-Kč/ha/rok od 1.9.2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 roku.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 43/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 44:
ZO schvaluje propachtování souboru části pozemků
p. č. 4213 o výměře 30 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 4214 o výměře 2 147 m2 ostatní plocha – zeleň
p. č. 4229 o výměře 1 544 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
o celkové výměře 3 721 m2 pro ZD Hodonice za cenu 2 500,-Kč/ha/rok od 1.9.2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 roku.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 44/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 45:
ZO schvaluje propachtování části pozemku
p. č. 4260 o výměře 26 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
o celkové výměře 26 m2 pro ZD Hodonice za cenu 2 500,-Kč/ha /rok od 1.9.2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 roku.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 45/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 46:
Návrh usnesení: ZO schvaluje propachtování souboru části pozemků
p. č. 3716 o výměře 7 013 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3733 o výměře 500 m2 lesní pozemek
p. č. 3793 o výměře 3 909 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
o celkové výměře 11 422 m2 pro Eko-agro Podyjí, s.r.o. Znojmo za cenu 2 500,-Kč/ha/rok od 1.9.2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 roku.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 46/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 47:
ZO schvaluje propachtování souboru části pozemků
p. č. 3814 o výměře 495 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3834 o výměře 2 567 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3865 o výměře 1 480 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
o celkové výměře 4 542 m2 pro Eko-agro Podyjí, s.r.o. Znojmo za cenu 2 500,-Kč /ha/rok od 1.9.2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 roku.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 47/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 48:
ZO schvaluje propachtování souboru části pozemků
p. č. 3668/2 o výměře 1 294 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3690 o výměře 16 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3696 o výměře 4 049 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
p. č. 3698/1 o výměře 166 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace
o celkové výměře 5 525 m2 pro Eko-agro Podyjí, s.r.o. Znojmo za cenu 2 500,-Kč /ha/rok od 1.9.2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 roku.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 48/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 49:
ZO schvaluje nákup pozemku p.č. 211/14 o výměře 120 m2 od pana Rostislava Zbořila, Krhovice za cenu 150 Kč/m2.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 49/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 50:
Na návrh Ing. Bořilové schvaluje ZO změnu pořadí projednávaných bodů: projednat přednostně bod 2.13
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 50/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 51:
Protinávrh starosty: ZO neschvaluje přípravu odprodeje části pozemku p.č. 4065.
Hlasování: pro 5, proti 3, zdržel se 1,
usnesení č. 51/44 nebylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 52:
ZO schvaluje zveřejnit záměr odprodeje části pozemku p.č. 4065 dle žádosti manželů Jungových.
Hlasování: pro 3, proti 3, zdržel se 3,
usnesení č. 52/44 nebylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí dodávku a montáž 3 samostatných klimatizačních jednotek do provozoven kadeřnictví, masáží a nehtového studia v DPS Hodonice od firmy LEDO servis, Karel Kašpar, Tasovice za cenu 75 600,- Kč bez DPH.

Návrh usnesení č. 53:
ZO bere na vědomí pořízení objektu Zpevněná plocha – Stání na popelnice na ul. Sídliště 262, 263, 264, 265 za cenu 48 400,- Kč a zařazení do majetku obce Hodonice ke dni 4.7.2018 a schvaluje dobu odepisování na 30 let.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 53/44 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí zpracovávání Spisového řádu a skartačního řádu obce Hodonice.

ZO bere na vědomí zpracování Strategického plánu rozvoje sportu v obci Hodonice. Strategický plán rozvoje sportu bude postupně doplňován o podněty občanů schválených ZO.

Návrh usnesení č. 54:
ZO pověřuje finanční výbor k provedení kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Hodonice za 1. pololetí 2018 v termínu do 24.9.2018.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 54/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 55:
ZO pověřuje kontrolní výbor k provedení kontroly plnění usnesení ZO Hodonice za 1. pololetí 2018 v termínu do 24.9.2018.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 55/44 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí na základě výše uvedeného zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na ustanovení § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, bere ZO na vědomí pověření Ing. Jitky Bořilové a Bc. Michaely Poláškové starostou obce Hodonice k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtu obce Hodonice PO MŠ Hodonice v 1. pololetí roku 2018. Kontrola bude provedena do 24. 09. 2018.

Návrh usnesení č. 56:
ZO schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení vodovodního přivaděče“ mezi obcí Hodonice a Svazkem obcí Tasovice a Hodonice k pozemkům 212/17, 217, 3970, 3971, 4036, 4038, 4042, 4097, 4103 v k.ú. Hodonice pro stavbu „Vodovodní přivaděč Hodonice – Krhovice“. Služebnost se sjednává bezúplatně.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 56/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 57:
ZO schvaluje přípravu odprodeje pozemků p.č. 904/20, 904/21, 904/23, 904/22 v k.ú. Hodonice za cenu 200,- Kč/m2 a zpracování a zveřejnění záměru.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1,
usnesení č. 57/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 58:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro A. Změlíkovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a A. Změlíkovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 58/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 59:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro J. Havlíkovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a J. Havlíkovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 59/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 60:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro K. Němcovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a K. Němcovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 60/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 61:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro R. Chromého, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a R. Chromým na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 61/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 62:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 40 000,- Kč pro Myslivecký spolek Hodonice na účel uvedený v žádosti ze dne 21.6.2018 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Mysliveckým spolkem Hodonice na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1,
usnesení č. 62/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 63:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro L. Mrňovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a L. Mrňovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 63/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 64:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro H. Vaculíkovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a H. Vaculíkovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 64/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 65:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro P. Senciovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a P. Senciovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 65/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 66:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro J. Drozdovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a J. Drozdovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 66/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 67:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro A. Zajacovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a A. Zajacovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 67/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 68:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5000,- Kč pro paní Marii Matulovou, Suchohrdly na náklady spojené s posledním rozloučením se zesnulou p. B. Holíkovou a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a M. Matulovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 68/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 69:
ZO schvaluje přípravu odprodeje části pozemku p.č. 394/1. Záměr odprodeje bude zveřejněn po doložení GP, který nechá zpracovat žadatel za účasti zástupce obce Hodonice.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 69/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 70:
ZO neschvaluje žádost A. Vyklické o snížení nájmu.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0, nebyla přítomna hlasování 1
usnesení č. 70/44 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 71:
ZO schvaluje pořízení dopravního značení v lokalitě Hodonice Na Vinici, dle předloženého návrhu firmy Urbánia na snížení rychlosti 30 km/h a Pozor chodci.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 71/44 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí informaci, že proběhla schůzka, na které se probírala problematika závad v bytech a další postup možných oprav.

ZO bere na vědomí informaci obce Hodonice o plnění příjmů cca na 63% a čerpání výdajů cca na 23% a financování cca na minus 27% k 30.6.2018.

ZO bere na vědomí
Svaz znojemských vinařských obcí Daníž Hnanice, Znojemská 113, Hnanice, 669 02 Znojmo IČ: 68729235

 • Rozpočet SZVO Daníž Hnanice na rok 2018 byl zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice v době od 16.5.2018. Schválen byl na jednání valné hromady dne 5.6.2018. Návrh byl sňat dne 8.6.2018. Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření SZVO Daníž Hnanice bylo doplněno o odkaz na Schválený rozpočet na rok 2018 a zveřejněno na fyzické i elektronické úřední desce Obec Hodonice dne 13.6.2018.
 • Střednědobý výhled rozpočtu SZVO Daníž Hnanice na rok 2019 – 2022 byl zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice v době od 16.5.2018. Schválen byl na jednání valné hromady dne 5.6.2018. Návrh byl sňat dne 8.6.2018. Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření SZVO Daníž Hnanice bylo doplněno o odkaz na Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2022 a zveřejněno na fyzické i elektronické úřední desce Obec Hodonice dne 13.6.2018.
 • Účetní závěrka SZVO Daníž Hnanice za rok 2017 byla schválena Revizní a inventarizační komisí SZVO Daníž dne 5.6.2018. Valná hromada SZVO Daníž Hnanice vzala na jednání dne 5.6.2018 informaci o schválení na vědomí.
 • Návrh závěrečného účtu SZVO Daníž za rok 2017 byl zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice v době od 16.5.2018 a schválen na jednání valné hromady SZVO Daníž Hnanice dne 5.6.2018. Návrh byl sňat dne 8.6.2018. Dne 13.6.2018 dne bylo Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření SZVO Daníž Hnanice doplněno o odkaz na Závěrečný účet za rok 2017 schválený a zveřejněno na fyzické i elektronické úřední desce Obec Hodonice.

ZO bere na vědomí informace o zveřejňování rozpočtového hospodaření a schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Svazku obcí Tasovice a Hodonice za rok 2017.

 • Rozpočet Svazku obcí Tasovice a Hodonice na rok 2018 byl zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice v době od 6.3.2018. Schválen byl na jednání výboru Svazku dne 29.3.2018. Návrh byl sňat dne 13.4.2018. Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření Svazku obcí Tasovice a Hodonice bylo doplněno o odkaz na Schválený rozpočet na rok 2018 a zveřejněno na Fyzické i elektronické úřední desce Obec Hodonice dne 14.4.2018.
 • Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Tasovice a Hodonice na rok 2019-2022 byl zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice v době od 6.3.2018. Schválen byl na jednání výboru Svazku dne 29.3.2018. Návrh byl sňat dne 13.4.2018. Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření Svazku obcí Tasovice a Hodonice bylo doplněno o odkaz na Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2022 a zveřejněno na fyzické i elektronické úřední desce Obec Hodonice dne 13.4.2018.
 • Účetní závěrka Svazku obcí Tasovice a Hodonice za rok 2017 byla schválena na jednání výboru Svazku dne 12.6.2018
 • Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Tasovice a Hodonice za rok 2017 byl zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice od 25.5.2018 a schválen na jednání výboru Svazku dne 12.6.2018. Návrh byl sňat 14.6.2018.
 • Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření bylo doplněno o odkaz na Závěrečný účet Svazku obcí Tasovice a Hodonice za rok 2017 schválený a zveřejněno na kamenné i elektronické úřední desce Obce Hodonice dne 13.6.2018.

ZO bere na vědomí informace komise životního prostředí:

 • Informace pana Letochy a starosty obce – rybník Pančák – netěsnost hráze – firma Agromeli předloží návrh na způsob lokálního zatěsnění hráze. Realizaci zatěsnění provede cca za 14 dní po přesunutí pracovních kapacit do naší lokality.
 • Informace Ing. Bořilové o vývozu jednotlivých složek odpadů a o údržbě zeleně. Dále podala Ing. Bořilová
  Návrh na dovybavení traktoru John Deere sběracím košem s hydraulikou na vysypávání koše.

Návrh usnesení č. 72:
ZO schvaluje dovybavení traktoru John Deere sběracím košem s hydraulikou na vysypávání koše.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 72/44 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí Informace kulturně – sportovní komise, paní Mitregová informovala o přípravě divadelního představení pro děti dne 7. 10. 2018. Dále podala informaci, že začíná se s přípravou programu na besedu s důchodci dne 7.12 2018.

ZO bere na vědomí poděkování Diecézní charity Brno, na OÚ Hodonice byl zaslán děkovný dopis a výroční zpráva charity za rok 2017.

ZO bere na vědomí informaci pana Korgera o přípravě turnaje pro mládež v KD Hodonice ve hře „ Člověče nezlob se “ dne 29. 9. 2018

ZO bere na vědomí žádost pana Svobody Antonína, Hodonice na prověření ucpané dešťové kanalizace na ulici Tasovická.