Výpis usnesení z 45. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
626 kB
Datum vystavení: 5.10.2018
Datum sejmutí: 27.10.2018

VÝPIS USNESENÍ Z 45. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HODONICE,
DNE 27. 9. 2018

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 17,00 hodin
čas ukončení: 19,50 hodin
přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Houšť Pavel, Mitregová Miluše, Ing. Bořilová Jitka, Procházka Jan, Bc. Matoušek Karel, Letocha Tomáš, Korger Petr, Hřebabecký Roman, Houšť František,
omluven: Klíčník Jan, Houšť František (dostavil se v 17,35 hodin)
nepřítomen – neomluven: Rožnovský Jan,
zastupitelstvo obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 8 členů zastupitelstva obce pan Houšť František se dostavil později
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Mitregová Miluše, Ing. Bořilová Jitka
zapisovatel: Jiří Maršoun
hosté: dle prezenční listiny 5 podepsaných hostů
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 22. 8. 2018

  • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
  • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
  • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
  • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

Návrh usnesení č. 1:
ZO schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Miluši Mitregovou a Ing. Jitku Bořilovou
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 1/45 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 2:
ZO schvaluje jako zapisovatele pana Jiřího Maršouna
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 2/45 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 3:
ZO schvaluje návrh starosty na zařazení těchto bodů do programu dnešního jednání:
1.8 Rozpočtové opatření č. 33/2018 za měsíc září 2018.
2.13 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala J. Rožnovská, Hodonice.
2.14 Žádost TJ Sokol Tasovice, z.s. o poskytnutí individuální dotace na zabezpečení Martinských hodů v roce 2018.
2.15 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala A. Wittlichová, Hodonice.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 3/45 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 4:
ZO schvaluje program dnešního jednání včetně doplněných bodů.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 4/45 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.30/2018 za měsíc srpen 2018 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 71 000,- Kč a financování ve výši 71 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32 666 300,- Kč, výše výdajů 58 172 500,- Kč a výše financování 25 506 200,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.31/2018 za měsíc srpen 2018 ve výši příjmů 45 000,- Kč, výdajů 15 000,- Kč a financování ve výši – 30 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32 711 300,- Kč, výše výdajů 58 187 500,- Kč a výše financování 25 476 200,- Kč.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.32/2018 za měsíc srpen 2018 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 4 000,- Kč a financování ve výši 4 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32 711 300,- Kč, výše výdajů 58 191 500,- Kč a výše financování 25 480 200,- Kč.

Návrh usnesení č. 5:
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330045361/001 dle § 25 odst. 4 energetického zákona k pozemkům ve vlastnictví obce Hodonice p.č. 4210, 2682, 2681/1 v k.ú. Hodonice mezi Obcí Hodonice a E.ON Distribuce, a.s.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 5/45 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 6:
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330047397/001 dle § 25 odst. 4 energetického zákona k pozemkům ve vlastnictví obce Hodonice p.č. 413/1, 413/6, 413/8 v k.ú. Hodonice mezi Obcí Hodonice a E.ON Distribuce, a.s.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 6/45 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 7:
ZO schvaluje:
prodej pozemku p.č. 904/20 o výměře 7 m2 za cenu 200,- Kč/m2+DPH,
prodej pozemku p.č. 904/21 o výměře 7 m2 za cenu 200,- Kč/m2+DPH,
prodej pozemku p.č. 904/22 o výměře 15 m2 za cenu 200,- Kč/m2+DPH
a prodej pozemku p.č. 904/23 o výměře 7 m2 za cenu 200,- Kč/m2+DPH
pro pana Tomáše Brhela, Tasovice
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 7/45 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí informaci starosty obce o záležitosti příprav na výstavbu sportovní haly. MŠMT v září zveřejnilo Výzvu na podávání žádostí o dotaci na investiční výstavbu sportovních zařízení. Žádost musí být podána se všemi náležitostmi do 15.10.2018. Maximální výše podpory bude dle výzvy 70% uznatelných nákladů. O výzvu je pravděpodobně velký zájem. Starosta obce Hodonice informoval o skutečnosti, kdy žadateli o předmětné dotace smějí být pouze spolky, nikoli obce. Z toho důvodu probíhá jednání s TJ Hodonice, konkrétně s předsedou TJ Hodonice panem Františkem Latrem. Obec Hodonice ve spolupráci s TJ Hodonice oslovila firmu Cyrrus advisory.cz Brno pro mnoho dobrých referencí k podání žádosti o dotaci na MŠMT na výstavbu kryté haly v Hodonicích a TJ Hodonice podepsalo smlouvu pro zajištění podání žádosti o dotaci z uveřejněné výzvy.
K této záležitosti bude svolána schůze výkonného výboru TJ Hodonice a bude dále jednáno s architektem panem Ing. Arch Švaříčkem. Cílem je připravit podklady a podat žádost tak, aby TJ Hodonice, potažmo Hodonice získaly finanční podporu k výstavbě haly v maximální možné finanční výši.

Na jednání se dostavil pan František Houšť – 17,35 hodin

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.33/2018 za měsíc září 2018 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 148 600,- Kč a financování ve výši 148 600,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32 711 300,- Kč, výše výdajů 58 340 100,- Kč a výše financování 25 628 800,- Kč.

Návrh usnesení č. 8:
ZO neschvaluje přípravu odprodeje pozemků p.č. 3249, 263, 264/1 v k.ú. Hodonice. Na doporučení majetkové komise navrhuje pouze pronájem pozemků p.č. 3249, 263, 264/1 v k.ú. Hodonice.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 8/45 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 9:
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro L. Hrdinu, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Lubošem Hrdinou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 9/45 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 10:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro I. Svobodovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Ivanou Svobodovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 10/45 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 11:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro R. Vargovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Renatou Vargovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 11/45 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 12:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro Z. Eliášovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Zuzanou Eliášovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 12/45 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 13:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro P. Kalivodovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Petrou Kalivodovou, na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 13/45 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 14:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro A. Zajacovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Alenou Zajacovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 14/45 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 15:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro J. Sedlákovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Janou Sedlákovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 15/45 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 16:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro L. Novotnou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Lenkou Novotnou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 16/45 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 17:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro paní A. Burianovou, Hodonice na náklady spojené s posledním rozloučením se zesnulým panem Burianem a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Annou Burianovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 17/45 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 18:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice pro spolek TRIALOG, z.s. Brno ve výši 3 000,- Kč na pořádání turnaje ve „Člověče, nezlob se“, konaný dne 29.9.2018 v KD Hodonice a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Hodonice a Trialogem z.s. Brno na poskytnutí této dotace.
Před hlasováním oznámil pan Korger, že se hlasování zdrží
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1,
usnesení č. 18/45 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 19:
ZO schvaluje návrh Ing. Bořilové na změnu pořadí projednávaných bodů: bod 2.12 Žádost o prodej části pozemku p.č. 4063 v k.ú. Hodonice projednat po bodu 2.15
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 19/45 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 20:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro J. Rožnovskou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Janou Rožnovskou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 20/45 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 21:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ Sokol Tasovice, z.s. ve výši 30 000,- Kč na zabezpečení úhrady nákladů na pořádání tradičních krojovaných „Martinských hodů“ v roce 2018 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a TJ Sokol Tasovice, z.s. na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 21/45 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 22:
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro A. Wittlichovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Andreou Wittlichovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 22/45 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení č. 23: 
ZO schvaluje přípravu odprodeje části pozemku p.č. 4063. Záměr bude zveřejněn po doložení GP, který nechá zpracovat žadatel. Cena pozemku v čase a místě obvyklá bude stanovena odhadcem a bude výchozí cenou pro předkládání nabídek.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 23/45 bylo přijato v navrženém znění

ZO bere na vědomí informace o provedené kontrole dotovaných projektů obce „Sběrný dvůr odpadů Hodonice“ a „Třídím u paty domu“ realizovaných s finanční podporou z OPŽP, kterou provedli pracovníci SFŽP.

ZO bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení ZO za 1. pololetí 2018.

ZO bere na vědomí informaci o kontrole hospodaření obce Hodonice za 1. pololetí 2018.

ZO bere na vědomí informaci o veřejnosprávní kontrole PO MŠ Hodonice.

ZO bere na vědomí informaci starosty obce o záležitosti stále netěsnící hráze Panského rybníka. Zastupitelé kritizovali tuto situaci a požadují nápravu v co nejbližším termínu ze strany realizační firmy Agromeli s.r.o. Dle informace starosty je termín jednání k této záležitosti sjednán na 3. 10. 2018, kdy se má dostavit projektant Jaromír Parolek a jednatel a stavbyvedoucí realizační firmy.

ZO bere na vědomí informaci pana Letochy o částečné likvidaci rákosu na rybníku u hřbitova a na Panském rybníku.

ZO bere na vědomí informaci Ing. Bořilové o dodání již dříve objednaného užitkového vozu Dacia Dokker.

ZO bere na vědomí informace kulturně – sportovní komise: v neděli 7. 10. 2018 proběhne divadelní představení pro děti PAT a MAT, připravuje se program u hasičské zbrojnice o Martinských hodech 2018, příprava Vánoční vesničky a besedy se seniory.

ZO bere na vědomí informaci starosty o financování systému IDS JMK na rok 2019. V roce 2019 bude obec Hodonice přispívat do fondu IDS částku 91 150,- Kč.

ZO bere na vědomí informace organizace Společnost Podané ruce o.p.s. Znojmo o poskytování sociálních služeb v obci. Jedná se o společnost zabývající se poskytováním ambulantní a terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách.